Podatek od nieruchomości od osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej - zgłoszenie nieruchomości do opodatkowania, korekta oraz zbycie nieruchomości

1. Podstawa prawna:

Art. 2-6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych  oraz art. 21 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. 

2. Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Szubinie ul. Kcyńska 12
Referat Podatków, Opłat i Windykacji pokój nr 41
Tel. (052) 39-10-715 lub 39-10-700 (centrala)

3. Wymagane dokumenty:

Deklaracja na podatek od nieruchomości na rok .......

4. Opłaty: brak

5. Termin załatwienia sprawy: 1 miesiąc

6. Tryb odwoławczy: Nie występuje

7. Dodatkowe informacje:

Podatnik jest zobowiązany informować organ podatkowy w ciągu 14 dni o każdym zdarzeniu powodującym powstanie lub wygaśniecie obowiązku podatkowego, a także każdym innym zdarzeniu mającym wpływ na wysokość opodatkowania.
Podatnik zobowiązany jest wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości bez wezwania na rachunek budżetu właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

Uchwała nr LXV/569/23 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 października 2023 r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok.

metryczkaZałączniki:

Deklaracja na podatek od nieruchomości