Podatek od nieruchomości od osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej - zgłoszenie nieruchomości do opodatkowania, korekta oraz zbycie nieruchomości
Podstawa prawna:

- Art. 2-6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych  oraz art. 21 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.  Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Szubinie ul. Kcyńska 12
Referat Podatków, Opłat i Windykacji pokój nr 41
Tel. (052) 39-10-715 lub 39-10-700 (centrala)

Wymagane dokumenty:

Deklaracja na podatek od nieruchomości na rok ....... Opłaty:

brak Termin załatwienia sprawy:

Nie występuje Tryb odwoławczy:

Nie występuje Dodatkowe informacje:

Podatnik jest zobowiązany informować organ podatkowy w ciągu 14 dni o każdym zdarzeniu powodującym powstanie lub wygaśniecie obowiązku podatkowego, a także każdym innym zdarzeniu mającym wpływ na wysokość opodatkowania.
Podatnik zobowiązany jest wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości bez wezwania na rachunek budżetu właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca.

deklaracja na podatek od nieruchomości wraz z załącznikami pobierzUchwała nr XIII/79/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 października 2011 r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.
Uchwała nr XXV/191/12 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 października 2012 r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok.
Uchwała nr XXXVII/290/13 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 września 2013 r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.
Uchwała nr LI/408/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 września 2014 r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok.
Uchwała nr XVI/141/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.
Uchwała nr XXVI/318/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 03 listopada 2016 r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok.

Uchwała nr XXXVII/472/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok.

Uchwała nr XLVII/585/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.

Uchwała nr XII/106/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok.
Uchwała nr XXIV/212/20 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 września 2020 r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok.

Uchwała nr XXXVIII/334/21  Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 października 2021 w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok
Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na dany rok podatkowy należy pobrać z załączonej uchwały

Uchwała nr LII/468/22 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok

metryczkaZałączniki:

Deklaracja na podatek od nieruchomości