Podstawa prawna:

-
Art. 2-6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych  oraz art. 21 § 1 pkt 2, art. 207 oraz art. 254 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa.

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Szubinie ul. Kcyńska 12
Referat Podatków, Opłat i Windykacji pokój nr 41
Tel. (052) 39-10-715 lub (052) 39-10-700 (centrala)

Wymagane dokumenty:

- Informacja w sprawie podatku od nieruchomości na rok .......

Opłaty: brak

Termin załatwienia sprawy:  1 miesiąc
O każdym nie załatwieniu sprawy we właściwym terminie organ podatkowy jest obowiązany zawiadomić stronę, podając przyczyny nie dotrzymania terminu wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy stronie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem organu który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje:

Podatnik jest zobowiązany informować organ podatkowy w ciągu 14 dni o każdym zdarzeniu powodującym powstanie lub wygaśniecie obowiązku podatkowego, a także każdym innym zdarzeniu mającym wpływ na wysokość opodatkowania.
Przy zgłoszeniu nieruchomości do opodatkowania organ podatkowy może żądać okazania dokumentów potwierdzających zgodność danych zawartych w informacji np. akt notarialny, umowa kupna-sprzedaży, umowa dzierżawy itp.
Na podstawie złożonej informacji organ podatkowy wydaje adekwatną do jej treści decyzję określającą wymiar podatku od nieruchomości za dany rok podatkowy.

 Załączniki:

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych
RODO