I. Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek wraz z podaniem daty i miejsca zawarcia małżeństwa Jubilatów.

II. Opłaty:
Brak.

III. Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Stanu Cywilnego w Szubinie
ul. Kcyńska 12 a
89-200 Szubin
tel. (052) 391-07-25 lub (052) 391-07-00 (centrala)
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30
                  wtorek od godz. 7:30 – 17:30

IV. UWAGA: Jubileusz zgłasza się w USC właściwym wg miejsca zamieszkania Jubilatów. Mieszkańcy Gminy Szubin dokonują zgłoszenia w USC w Szubinie.

V. Termin załatwienia sprawy:
Do 6 miesięcy od podpisania legitymacji przez Prezydenta RP.

VI. Tryb odwoławczy:
Brak.

VII. Uwagi:

  1. Odznaczeni Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie mogą być małżonkowie, którzy przeżyli 50 lat w jednym związku małżeńskim.
  2. Rola urzędu stanu cywilnego w tym zakresie, polega na sporządzeniu projektu wniosku, następnie przesłaniu projektu wniosku do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, jako organu wnioskującego do Prezydenta RP o nadanie odznaczenia za długoletnie pożycie.
  3. O nadaniu Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie jubilaci zostaną powiadomieni listownie bezpośrednio przez kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
  4. Następnie odznaczenia wraz z legitymacjami  zostaną przekazane do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, a w dalszej kolejności do USC w Szubinie.
  5. Po otrzymaniu medali i legitymacji z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Jubilaci zostają powiadomieni o terminie uroczystości wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Medale w imieniu Prezydenta RP wręcza Burmistrz Szubina.

VIII. Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 138).
  2. Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach nadawanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2743). 


Załączniki:

Rocznice ślubów
klauzula informacyjna
Wniosek o jubileusz
Wniosek o jubileusz
Wniosek o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie
Wniosek o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie