Zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
I. Wymagane dokumenty:
 • wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
 • obowiązek informacyjny: pobierz_informacje

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego można złożyć:

 • w formie pisemnej: pocztą przesyłając na adres Urząd Miejski w Szubinie ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin;
 • faksem przesyłając na numer 52-384-80-71;
 • pocztą elektroniczną na adres um@szubin.pl;
 • w formie dokumentu elektronicznego potwierdzonego przez wnoszącego podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym na ESP – adres: /63hqiye23j/skrytka;
 • osobiście, w Biurze Obsługi Klienta, pokój nr 12, w Urzędzie Miejskim w Szubinie.
II. Opłaty:

 

 • 17 zł za wydanie zaświadczenia, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
 • W przypadku wydania postanowienia o odmowie wydania w/w zaświadczenia opłaty się nie uiszcza.
 • Opłatę należy wpłacić na rachunek:
Gmina Szubin
Urząd Miejski w Szubinie
Bank Spółdzielczy w Szubinie
nr konta 73 8164 0001 0000 0505 2000 0024

z dopiskiem - "opłata za wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki nr... w miejscowości..."

III. Przewidywany termin załatwienia sprawy:

 • Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni. 


IV. Sposób załatwienia sprawy:

 • Zgodnie z wnioskiem zainteresowanego;
 • Przesłanie informacji pocztą, pocztą elektroniczną, przez elektroniczną skrzynkę podawczą lub odbiór osobisty przez wnioskodawcę.


V. Komórka odpowiedzialna:

Wydział Gospodarki Przestrzennej - Zespół ds. Planowania Przestrzennego, biuro nr 10, tel. (52) 39-10-734 lub (52) 39-10-700 (centrala)

VI. Tryb odwoławczy:

 • Przy zaświadczeniu tryb odwoławczy nie występuje.
 • W przypadku wydania postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia - wtedy przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy wniesione za pośrednictwem Burmistrza Szubina w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.  


VII. Podstawa prawna:

• art. 217 - 220, Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.)

VIII. Uwagi:
Brak uiszczenia opłaty skarbowej jest podstawą do pozostawienia wniosku bez załatwienia.


Załączniki:

Obowiązek informacyjny
wniosek o zaświadczenie o przeznaczeniu gruntów