Nazwa podmiotu publicznego: Urząd Miejski w Szubinie

Status pod względem zgodności z ustawą: czesciowo_zgodna

Powody wyłączenia i nieprawidłowości:
  • Powody wyłączenia:
    - filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
    - sukcesywnie będą uzupełniane teksty alternatywne,
    - będziemy dokładać starań by nowe dokumenty PDF przygotowane były poprawnie,

    - w przypadku oświadczeń majątkowych: dostosowanie do wymagań dostępności wymaga modyfikacji, do której podmiot publiczny nie jest uprawniony.

 

  • Poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.


Link do dokumentu z analizą o nadmiernym obciążeniu: http://stronka.pl

Data sporządzenia Deklaracji Dostępności: 2022-03-30

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-11-08

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-03-30

Osoba odpowiedzialna za treść Deklaracji: Renata Kabulla

Deklarację sporządzono na podstawie: wlasna

Nazwa podmiotu zewnętrznego, który przeprowadził badanie dostępności: Logonet ul. Piotrowska

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakt w sprawie niedostępności: Renata Kabulla

Adres poczty elektronicznej osoby kontaktowej: renata.kabulla@szubin.pl

Numer telefonu do osoby kontaktowej: 523910713

Opis procedury wnioskowo-skargowej:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Natalia Jaroszewska, adres poczty elektronicznej natalia.jaroszewska@szubin.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 523910723. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.


W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.


Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.Dostępność architektoniczna:

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Urząd Miejski w Szubinie obsługuje interesantów w dwóch lokalizacjach:

Budynek główny przy ul. Kcyńskiej 12:
Do budynku prowadzą dwa ogólnodostępne dla interesantów wejścia od ul. Kcyńskiej. Wejście główne możliwe schodami lub podjazdem dla wózków inwalidzkich, a także dla rodziców z wózkami dziecięcymi. 

Budynek przy ul. Kcyńskiej 12a:
Do budynku prowadzi jedno ogólnodostępne dla interesantów wejście od ul. Kcyńskiej. Wejście do budynku możliwe po pokonaniu 1 schodka. 


2. Opis dostępności korytarzy, schodów, wind.


Budynek główny przy ul. Kcyńskiej 12:
Z holu głównego można dostać się do Biura Obsługi Klienta, Wydziału Świadczeń Rodzinnych, Wydziału Spraw Obywatelskich, Wydziału Edukacji Sportu i Rekreacji oraz Wydziału Gospodarki Przestrzennej.  Na pierwsze piętro, gdzie znajdują się biura  Wydziału Finansowego i Budżetu, Wydziału Finansów Oświaty, Referatu Organizacyjnego i Promocji   prowadzą schody. Na parterze znajduje się jedna toaleta dla osób niepełnosprawnych. Korytarze i drzwi na parterze są przestronne i posiadają odpowiednią szerokość zapewniającą swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich.

Budynek przy ul. Kcyńskiej 12a:
Z holu głównego można dostać się do punktu kasowego Banku Spółdzielczego. Na wyższe kondygnacje prowadzą schody.  


3. Opis dostosowań.
W Urzędzie Miejskim w Szubinie wdrożono system kolejkowy ułatwiający dostęp do Wydziału Świadczeń Rodzinnych. Istnieje możliwość umówienia spotkania z interesantem na parterze w Biurze Obsługi Klienta.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Na posesji Urzędu Miejskiego w Szubinie znajduje się parking ogólnodostępny dla interesantów. Brak wydzielonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do Urzędu Miejskiego w Szubinie.
Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.
Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Aplikacje mobilne:

Ministerstwo Cyfryzacji udostępnia następujące aplikacje mobilne: mObywatel w wersji dla systemu Android mObywatel w wersji dla systemu iOS. Nazwy aplikacji są linkami prowadzącymi do miejsca, z którego można pobrać aplikację, na przykład do sklepu z aplikacjami. Poza wspomnianymi wymaganiami Deklaracja Dostępności może zawierać również inne elementy i informacje, które mogą być użyteczne pod kątem zapewnienia i informowania o dostępności. Takie elementy mogą być dodane do Deklaracji wedle uznania.Dodatkowe informacje:

Urząd Miejski w Szubinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.bip.szubin.pl.
Data publikacji strony internetowej: 20.08.2003
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
część obrazków nie posiada tekstu alternatywnego,
serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów WORD (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) lub są skanami dokumnetów,
zamieszczone na stronie oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu burmistrza oraz oświadczenia majątkowe radnych gminy są publikowane w formie skanów i nie są dostępne cyfrowo w całości.

Powody wyłączenia:
- filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
- sukcesywnie będą uzupełniane teksty alternatywne,
- będziemy dokładać starań by nowe dokumenty PDF przygotowane były poprawnie,

- w przypadku oświadczeń majątkowych - dostosowanie do wymagań dostępności wymaga modyfikacji, do której podmiot publiczny nie jest uprawniony.

Oświadczenie sporządzono dnia: 30.03.2022

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.