W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Szubinie
ul. Kcyńska 12
89-200 Szubin

tel. centrala (+48) 523910700
tel. BOK (+48) 523910701
fax (+48) 52 384 80 71

e-mail: um@szubin.pl
serwis gminy Szubin: www.szubin.pl

Regon: 000526802
NIP: 5621004534

Elektroniczna Skrzynka Podawcza - przejdź

Zbiory danych osobowych

1. Ewidencja skarg i wniosków 
2. Rejestr przedstawicieli jednostek pomocniczych Gminy Szubin 
3. Ewidencja ławników 
4. Zbiory tworzone na podstawie przepisów dotyczących wyborów do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego, rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów na urząd Prezydenta RP, burmistrza miasta oraz dotyczących Rady Miejskiej, referendum ogólnokrajowego i lokalnego 
5. Poświadczenia 
6. Ewidencja zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Szubinie 
7. Urząd Stanu Cywilnego 
8. Ochrona powietrza 
9. Decyzje środowiskowe 
10. Gospodarka wodno-ściekowa 
11. Gospodarka odpadami 
12. Szkody łowieckie 
13. Opłata retencyjna 
14. Przedsięwzięcia geologiczne 
15. Pozwolenia wodnoprawne 
16. Użytkowanie gruntów pokrytych wodami 
17. Ewidencja psów ras uznawanych za agresywne 
18. Zwierzęta bezdomne 
19. Decyzje o odebraniu zwierząt 
20. Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt 
21. Ochrona zwierząt 
22. Szkody w uprawach rolnych spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi i klęskami żywiołowymi 
23. Zaświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz o pracy w gospodarstwie rolnym 
24. Ewidencja plantatorów uprawy maku i konopi 
25. Właściciele lasów prywatnych 
26. Usuwanie drzew i krzewów 
27. Rejestr osób skierowanych na wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne 
28. Formy ochrony przyrody w gminie Szubin 
29. Nakładanie kar za zniszczenie, usuwanie i niewłaściwą pielęgnację terenów zieleni, drzew i krzewów 
30. Utrzymywanie i eksploatacja obiektów i urządzeń komunalnych 
31. Zbiór danych osobowych przetwarzanych w związku z zatrudnieniem w urzędzie, świadczeniem mu usług na podstawie umów cywilnoprawnych 
32. Praktykanci
33. Stażyści 
34. Konkursy 
35. Wolontariusze 
36. Rekrutacja pracowników 
37. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 
38. Ewidencja Ludności - rejestr mieszkańców i cudzoziemców 
39. Dowody osobiste 
40. Ewidencja osób podlegających kwalifikacji wojskowej 
41. Działalność gospodarcza 
42. Rejestr żołnierzy posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny oraz żołnierzy samotnych 
43. Rekompensata za ćwiczenia wojskowe 
44. Ewidencja osób składających oświadczenia majątkowe 
45. Ewidencja decyzji administracyjnych w sprawie przeznaczenia do wykonywania świadczeń rzeczowych i osobistych na rzecz obrony 
46. Ochrona przeciwpożarowa 
47. Zawiadomienia o skazaniu i tymczasowym aresztowaniu 
48. Rejestracja ePUAP 
49. Korespondencja przychodząca i wychodząca 
50. Wykaz osób posiadających uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych 
51. Gospodarka mieszkaniowych zasobów Gminy 
52. Gospodarka lokali użytkowych gminy 
53. Świadczenia rodzinne 
54. Świadczenia alimentacyjne 
55. Dodatki mieszkaniowe i energetyczne 
56. Karta Dużej Rodziny 
57. Stypendia dla uczniów 
58. Przedsięwzięcia współfinansowane ze środków zewnętrznych 
59. Zbiór danych przetwarzanych wyłącznie w celu wystawienia FV, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej 
60. Ewidencja niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym 
61. Ewidencja finansowo-księgowa dochodów Urzędu Miejskiego w Szubinie 
62. Ewidencja finansowo-księgowa wydatków Urzędu Miejskiego w Szubinie 
63. Prowadzenie rozliczeń z pracownikami, wypłata wynagrodzeń naliczanie obciążeń oraz składek ZUS 
64. Podatki i opłaty lokalne oraz ulgi podatkowe 
65. Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 
66. Ewidencja należności cywilnoprawnych 
67. Rejestr numerów porządkowych budynków 
68. Podziały nieruchomości 
69. Rozgraniczenie nieruchomości 
70. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 
71. Bonifikata od opłaty rocznej 
72. Zmiana stawki procentowej opłaty rocznej 
73. Dzierżawa nieruchomości 
74. Sprzedaż lokali mieszkalnych 
75. Odszkodowania za przejęte nieruchomości 
76. Nabywanie nieruchomości 
77. Nadanie nazw miejscowości, ulic i placów 
78. Sprzedaż nieruchomości 
79. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
80. Udzielenie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego 
81. Wydawanie zezwolenia na lokalizację nowego lub przebudowę istniejącego zjazdu 
82. Wydawanie zezwoleń na umieszczanie w pasie drogowym urządzenia lub obiektu nie związanego z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu 
83. Decyzje o warunkach zabudowy 
84. Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego 
85. Zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
86. Nadzór nad realizacją ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego- decyzje innych organów 
87. Rejestr aktów notarialnych 
88. Wodociągi 
89. Monitoring wizyjny budynków komunalnych 
90. Ewidencja finansowo-księgowa wydatków związanych z działalnością placówek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych 
91. Ewidencja finansowo-księgowa dochodów związanych z działalnością placówek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych 
92. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
93. Konkursy Urzędu Miejskiego 
94. Młodzieżowa Rada Miejska w Szubinie 
95. Rada Seniorów Gminy Szubin 
96. Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli 
97. Szubińska Karta Seniora 60+ 
98. Zbiór danych osobowych przetwarzanych w związku z zatrudnieniem w placówkach oświatowych i opiekuńczo- wychowawczych, świadczeniem im usług na podstawie umów cywilnoprawnych 
99. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla jednostek oświatowych 
100. Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników 
101. Obowiązek nauki 
102. Awans zawodowy nauczyciela 
103. Rekrutacja przedszkolna 
104. Stypendia 
105. Indywidualny tok nauki 
106. Dowozy dzieci do szkół 
107. Zawody sportowe 
108. Prowadzenie dokumentacji BHP 
109. Wnioski o udostępnienie informacji publicznej 
110. Archiwizacja dokumentów jednostki 
111. Czyste powietrze zaświadczenia  
112. Potwierdzanie umów dzierżawy  
113. Pracownicze plany kapitałowe 
114. Dodatki  osłonowe
115. Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywania obywatelom Ukrainy
116. Dodatek węglowy
117. Dodatek dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych 
118. Zakup preferencyjny paliwa stałego
119. Zajęcia nieruchomości 
120. Zezwolenia na zajęcie nieruchomości
121. Dodatek elektryczny 
122. Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe
123. Rządowy Program Odbudowy Zabytków
124. Zbiór uczniów uczestniczących w zajęciach dodatkowych realizowanych w placówkach oświatowych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień
125. Laptopy dla uczniów  
126. Laptop dla nauczyciela  
127. Transport wyborców do lokalu wyborczego i transport powrotny

Powiadom znajomego