W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Szubinie
ul. Kcyńska 12
89-200 Szubin

tel. centrala (+48) 523910700
tel. BOK (+48) 523910701
fax (+48) 52 384 80 71

e-mail: um@szubin.pl
serwis gminy Szubin: www.szubin.pl

Regon: 000526802
NIP: 5621004534

Elektroniczna Skrzynka Podawcza - przejdź

Zakres działania i zadania gminy


1.

Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

2.

Do gminy należy rozstrzyganie w sprawach o których mowa w punkcie 1 jeżeli ustawy nie stanowią inaczej.

3.

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy:

  a)

ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,

  b)

gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,

  c)

wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,

  d)

lokalnego transportu zbiorowego,

  e)

ochrony zdrowia,

  f)

pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,

  g)

gminnego budownictwa mieszkaniowego,

  h)

edukacji publicznej,

  i)

kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,

  j)

kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,

  k)

targowisk i hal targowych,

  l)

zieleni gminnej i zadrzewień,

  ł)

cmentarzy gminnych,

  m)

porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,

  n)

utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,

  o)

polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,

  p)

wspierania i upowszechniania idei samorządowej,

  r)

promocji gminy,

  s)

współpracy z organizacjami pozarządowymi,

  t)

współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

4.

Ustawy określają, które zadania własne gminy mają charakter obowiązkowy.

5.

Przekazanie gminie, w drodze ustawy, nowych zadań własnych wymaga zapewnienia koniecznych środków finansowych na ich realizację w postaci zwiększenia dochodów własnych gminy lub subwencji.

6.

Ustawy mogą nakładać na gminę obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów.

7.

Zadania z zakresu administracji rządowej gmina może wykonywać również na podstawie porozumienia z organami tej administracji.

7a.

Gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu oraz zadania z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego.

7b.

Spory majątkowe wynikłe z porozumień, o których mowa w punkcie 7 i 7a oraz w art. 74 ustawy o samorządzie gminnym, rozpatruje sąd powszechny.

8.

Gmina otrzymuje środki finansowe w wysokości koniecznej do wykonania zadań, o których mowa w punkcie 6, 7 i 7a.

9.

Szczegółowe zasady i terminy przekazywania środków finansowych, o których mowa w punkcie 8, określają ustawy nakładające na gminy obowiązek wykonywania zadań zleconych lub zawarte porozumienia.

10.

W przypadku niedotrzymania terminów, o których mowa w punkcie 9, gminie przysługują odsetki w wysokości ustalonej dla zaległości podatkowych.

11.

W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi.

12.

Gmina oraz inna gminna osoba prawna może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w przypadkach określonych w odrębnej ustawie.

13.

Formy prowadzenia gospodarki gminnej, w tym wykonywania przez gminę zadań o charakterze użyteczności publicznej, określa odrębna ustawa.

14.

Zadaniami użyteczności publicznej, w rozumieniu ustawy, są zadania własne gminy, określone w punkcie 3, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.

15.

Wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego.

16.

Gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej.

Podstawa
ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.
(tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Powiadom znajomego