W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Szubinie
ul. Kcyńska 12
89-200 Szubin

tel. centrala (+48) 523910700
tel. BOK (+48) 523910701
fax (+48) 52 384 80 71

e-mail: um@szubin.pl
serwis gminy Szubin: www.szubin.pl

Regon: 000526802
NIP: 5621004534

Elektroniczna Skrzynka Podawcza - przejdź

Protokół Nr LIII/10


Protokół Nr LIII/10
z LIII sesji Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 4 listopada 2010 r.


Dnia 4 listopada 2010 r. w Muzeum Ziemi Szubińskiej przy ul. Szkolnej 2 w Szubinie odbyła się ostatnia LIII sesja Rady Miejskiej w Szubinie kadencji 2006 – 2010.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 25 ust. 2 Statutu Gminy Szubin sesję zwołał Przewodniczący Rady Miejskiej w Szubinie.
Treść zawiadomienia stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Radnym mieszkającym na terenie miasta Szubina doręczono zawiadomienie o sesji wraz z projektami uchwał za pośrednictwem pracownika Urzędu Miejskiego w Szubinie, a radnym mieszkającym poza miastem Szubin za pomocą listów poleconych.

Protokolantem LIII sesji Rady Miejskiej w Szubinie była pani Izabela Mężykowska - pracownik Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Szubinie.

Posiedzenie rozpoczęto o godzinie 10:00, a zakończono o godzinie 13:55.

LIII sesję otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej w Szubinie - radny Marek Domżała wypowiadając słowa: ”Otwieram LIII sesję Rady Miejskiej w Szubinie”.
Oświadczył, że zgodnie z listą obecności na ogólny stan radnych w LIII sesji Rady Miejskiej w Szubinie uczestniczy 20 radnych. Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, liczba radnych obecnych na sesji stanowi wymagane kworum pozwalające na podejmowanie ważnych uchwał.
Liczba radnych podczas obrad sesji ulegała zmianie, co zostało uwzględnione w protokole.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Następnie Przewodniczący obrad przywitał zaproszonych gości, przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Szubinie, sołtysów z terenu gminy Szubin, Przewodniczących Zarządów Osiedli.
Listy obecności stanowią odpowiednio załączniki nr 3, 4, 5 do protokołu.

Przewodniczący obrad zaproponował na sekretarza obrad radnego Krzysztofa Holca. Radny Krzysztof Holec wyraził zgodę na pełnienie funkcji sekretarza obrad LIII sesji Rady Miejskiej w Szubinie.
Przewodniczący obrad zaproponowaną kandydaturę poddał pod głosowanie.
W głosowaniu jawnym wzięło udział 20 radnych.
Głosów za oddano – 20
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0.
Sekretarzem obrad LIII sesji Rady Miejskiej w Szubinie został radny Krzysztof Holec.

Następnie Przewodniczący obrad zwrócił się z pytaniem do radnych, czy mają uwagi do zaproponowanego porządku obrad.
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Powołanie sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z LII sesji Rady Miejskiej w Szubinie.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Szubina z działalności międzysesyjnej w okresie od 30 września 2010 r. do 3 listopada 2010 r.
 6. Zgłaszanie przez radnych wniosków i interpelacji.
 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Szubin w roku szkolnym 2009/2010.
 8. Informacja Burmistrza Szubina o wydanych decyzjach dotyczących naliczania jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości - „renta planistyczna” za okres od 01.07.2009 r. do 30.09.2010 r.
 9. Informacje Burmistrza Szubina i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Szubinie dotyczące złożonych oświadczeń majątkowych przez radnych, zastępcę burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osób zarządzających i członków organów zarządzających gminą, osób prawnych oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza za 2009 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Szubina i Dyrektora Szubińskiego Domu Kultury w Szubinie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Szubin na rok 2011.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok.
 13. Podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Szubinie, o wartości przekraczającej 100.000 zł. (działka 258/22).
 14. Podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Szubinie, o wartości przekraczającej 100.000 zł. (działka 258/19).
 15. Podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Szubinie, przy ul. Sportowej o wartości przekraczającej 100.000 zł.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Kołaczkowo gm. Szubin.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Szubin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami pożytku publicznego na rok 2011.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przyległego do ulic: Rzemieślniczej, Grzybowej, Jagodowej, Jarzębinowej i Przemysłowej we wsi Zamość, gmina Szubin.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zalewowych we wsi Zamość, gmina Szubin.
 20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2010 rok.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Nakielskiemu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szubin na 2010 rok.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, zespołów wychowania przedszkolnego w Gminie Szubin oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Szubin i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
 24. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
 25. Wolne głosy.
 26. Wręczenie podziękowań radnym kadencji 2006 – 2010.
 27. Zakończenie LIII sesji Rady Miejskiej w Szubinie.

Pan Przewodniczący obrad poinformował wszystkich, że pan Burmistrz Ignacy Pogodziński wniósł o wprowadzenie do porządku obrad sesji Rady Miejskiej w Szubinie dodatkowych punktów porządku obrad, celem podjęcia kolejnych uchwał.
Wniosek Burmistrza stanowi załącznik nr 6.
Dodatkowe punktu zostały wprowadzone do porządku obrad pod nr 13 i 14.
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie wniosek Burmistrza Szubina o wprowadzenie do porządku obrad dodatkowych punktów.
W głosowaniu jawnym wzięło udział 20 radnych.
Głosów za oddano - 20
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0.
Rada jednogłośnie pozytywnie podjęła decyzję o wprowadzeniu do porządku obrad dodatkowych punktów.
Następnie Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie porządek obrad po zmianie.
W głosowaniu jawnym wzięło udział 20 radnych.
Głosów za oddano - 20
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0.
Porządek LIII sesji Rady Miejskiej w Szubinie został przyjęty jednogłośnie.

Porządek obrad LIII sesji Rady Miejskiej w Szubinie:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Powołanie sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z LII sesji Rady Miejskiej w Szubinie.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Szubina z działalności międzysesyjnej w okresie od 30 września 2010 r. do 3 listopada 2010 r.
 6. Zgłaszanie przez radnych wniosków i interpelacji.
 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Szubin w roku szkolnym 2009/2010.
 8. Informacja Burmistrza Szubina o wydanych decyzjach dotyczących naliczania jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości - „renta planistyczna” za okres od 01.07.2009 r. do 30.09.2010 r.
 9. Informacje Burmistrza Szubina i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Szubinie dotyczące złożonych oświadczeń majątkowych przez radnych, zastępcę burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osób zarządzających i członków organów zarządzających gminą, osób prawnych oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza za 2009 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Szubina i Dyrektora Szubińskiego Domu Kultury w Szubinie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Szubin na rok 2011.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 q żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Szubin na 2011 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
 15. Podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Szubinie, o wartości przekraczającej 100.000 zł. (działka 258/22).
 16. Podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Szubinie, o wartości przekraczającej 100.000 zł. (działka 258/19).
 17. Podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Szubinie, przy ul. Sportowej o wartości przekraczającej 100.000 zł.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Kołaczkowo gm. Szubin.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Szubin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami pożytku publicznego na rok 2011.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przyległego do ulic: Rzemieślniczej, Grzybowej, Jagodowej, Jarzębinowej i Przemysłowej we wsi Zamość, gmina Szubin.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zalewowych we wsi Zamość, gmina Szubin.
 22. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2010 rok.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Nakielskiemu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szubin na 2010 rok.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, zespołów wychowania przedszkolnego w Gminie Szubin oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Szubin i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
 26. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
 27. Wolne głosy.
 28. Wręczenie podziękowań radnym kadencji 2006 – 2010.
 29. Zakończenie LIII sesji Rady Miejskiej w Szubinie.

Przystąpiono do punktu czwartego porządku obrad.

Przewodniczący poinformował, że zapoznał się z protokołem z LII sesji Rady Miejskiej w Szubinie i zaproponował jego przyjęcie bez czytania, albowiem radni mieli obowiązek wcześniejszego zapoznania się z jego treścią.
Przewodniczący obrad zapytał radnych, czy są uwagi co do treści protokołu.
Uwag radnych nie było.
Rada Miejska przyjęła protokół z LII sesji Rady Miejskiej w Szubinie jednogłośnie.

Przystąpiono do punktu piątego porządku obrad.

Przewodniczący obrad poprosił Burmistrza Szubina o przedstawienie informacji z działalności międzysesyjnej w okresie od 30 września 2010 r. do 3 listopada 2010 r. Sprawozdanie Burmistrza stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Kończąc swoje wystąpienie pan Burmistrz dodał, że gmina Szubin otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego niecałe 500 tys. zł na budowę ulic na Osiedlu Leśnym w Szubinie. Powiedział, że zostanie wykonana nawierzchnia bitumiczna na części ul. Ogrodowej i Bema. Została podpisana umowa na wykonanie dodatkowego oświetlenia na terenie gminy z firmą Eneos. Rozpoczęcie robót nastąpi w bieżącym roku. Zakończony został spis rolny. Dodał również, że pani Wioletta Martek – Skarbnik Gminy kończy opracowywanie projektu budżetu gminy na 2011 rok. Poinformował wszystkich, że gmina Szubin otrzymała kolejne wyróżnienie pod względem stopnia realizacji wykorzystania funduszy unijnych w realizacji zadań związanych z ochroną środowiska w okresie od stycznia 2008 do lipca 2010 na terenie gminy i miasta Szubin. Uzyskaliśmy pierwsze miejsce. Pan Burmistrz podziękował wszystkim urzędnikom za dobre wyniki w pozyskiwaniu środków unijnych. Na tym swoje sprawozdanie pan Ignacy Pogodziński zakończył.

Przystąpiono do punktu szóstego porządku obrad.

Pierwszą interpelację wniosła radna Elżbieta Katafiasz i podziękowała wszystkim za pomoc dla powodzian z miejscowości Gorzyce. Następnie w imieniu sołtysa wsi Zalesie Gorzyckie wręczyła pamiątkowe zdjęcia z powodzi Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Szubinie panu Markowi Domżale, radnej Danucie Boruch i radnemu Tomaszowi Wachowiakowi.

Jako drugi głos zabrał radny Krzysztof Holec i powiedział, że na początku października złożył wniosek o zajęcie się sprawą podmokłych łąk. Zapytał, co zostało zrobione i co Urząd zamierza.

Następnie głos zabrała radna Maria Pianko i wyraziła niezadowolenie z powodu tego, że Zarząd Powiatu nie wytypował części drogi powiatowej Rynarzewo – Małe Rudy do realizowanych schetynówek w roku 2011, mimo wcześniejszej obietnicy.

Radny Zdzisław Pilarski zgłosił interpelację dotyczącą osób przeprowadzających przez pasy dzieci z napisem STOP. Zwrócił się z prośbą o postawienie dla nich np. budek jako ochrony przed śniegiem czy deszczem.
Druga interpelacja radnego Pilarskiego dotyczyła sprawy zakazu wprowadzania do obrotu na terenie gminy i miasta Szubin tzw. dopalaczy. Wyraził on niezadowolenie z odpowiedzi jaką uzyskał od kancelarii adwokackiej reprezentującej Urząd Miejski w Szubinie. Poprosił o jasną odpowiedź zamiast fachowej prawnej opinii, którą otrzymał na piśmie.

Radna Hanna Adamczewska zwróciła się z prośbą do pracowników Urzędu Miejskiego w Szubinie w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej o ogrodzenie śmietnika mieszkańcom bloku przy ul. Broniewskiego w Szubinie.
Druga interpelacja pani Adamczewskiej dotyczyła zamontowania lampy oświetleniowej tzw. halogenu, uruchamianego za pomocą ruchu, przy schodach w/w bloku.

Radna Małgorzata Krall zgłosiła interpelację dotyczącą oznakowania znakami „droga z pierwszeństwem przejazdu” ul. Brzozowej z ul. Leśną, Wiśniową i Strażacką w Turze lub zasugerowała, żeby postawić w tym miejscu informację o obowiązujących przepisach ruchu drogowego tzw. reguły prawej strony.
Druga interpelacja radnej Krall dotyczyła podobnie jak radnej Pianko rozczarowania z powodu tego, że Zarząd Powiatu nie wytypował części drogi powiatowej Rynarzewo – Małe Rudy do realizowanych schetynówek w roku 2011, mimo wcześniejszej obietnicy.

Radna Teresa Stachowiak zapytała, kiedy będzie zrealizowany projekt bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 5.

Radny Stanisław Wypych zwrócił się z prośbą o uzupełnienie gruzem pobocza ul. Sportowej w Szubinie.
Następnie pan Wypych poprosił w imieniu handlowców z Rynku w Szubinie o stworzenie możliwości lepszego przemieszczania się ludzi do budynków, gdzie są sklepy.

Głos zabrał radny Zdzisław Pilarski i stwierdził, że termin realizacji rewitalizacji Rynku w Szubinie jest niewłaściwy. Rewitalizacja powinna odbyć się latem.

Radna Elżbieta Dittrich wyraziła niezadowolenie z powodu nie wywiązania się pani Sekretarz Gminy z obietnicy wydania folderu, zawierającego podsumowanie pracy Rady Miejskiej w Szubinie kadencji 2006 – 2010.
Więcej interpelacji radnych nie było.

Przystąpiono do punktu siódmego porządku obrad.

Głos w sprawie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Szubin w roku szkolnym 2009/2010 zabrał Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury Sportu Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Szubinie pan Stanisław Wypych i powiedział, że Komisja Oświaty przeanalizowała i przyjęła pozytywnie przedmiotową informację. Informacja stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Następnie Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie w/w informację.
W głosowaniu jawnym wzięło udział 21 radnych.
Głosów za oddano - 21
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0.
Rada Miejska w Szubinie jednogłośnie przyjęła informację o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Szubin w roku szkolnym 2009 / 2010.

Przystąpiono do punktu ósmego porządku obrad.

W sprawie informacji Burmistrza Szubina o wydanych decyzjach dotyczących naliczania jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości - „renta planistyczna” za okres od 01.07.2009 r. do 30.09.2010 r. głos zabrał radny Marek Gajewski i powiedział, że ustawa nakłada na burmistrza obowiązek okresowego przedstawienia co najmniej raz w roku informacji na w/w temat. Komisja Komunalna miała możliwość zapoznania się szczegółowo z przedmiotową informacją i przyjęła ją pozytywnie. Informacja stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Następnie Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie w/w informację.
W głosowaniu jawnym wzięło udział 21 radnych.
Głosów za oddano - 21
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0.
Rada Miejska w Szubinie jednogłośnie przyjęła informację Burmistrza Szubina o wydanych decyzjach dotyczących naliczania jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości - „renta planistyczna” za okres od 01.07.2009 r. do 30.09.2010 r.

Przystąpiono do punktu dziewiątego porządku obrad.

Przewodniczący obrad powiedział, że z informacjami Burmistrza Szubina i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Szubinie dotyczącymi złożonych oświadczeń majątkowych przez radnych, zastępcę burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osób zarządzających i członków organów zarządzających gminą, osób prawnych oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza za 2009 r. radni mieli możliwość wcześniejszego zapoznania się. Następnie przystąpił do przeczytania pisma od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nakle odnośnie dokonanej analizy oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia.
Pismo stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 października 2010 r. dot. złożonych oświadczeń majątkowych przez radnych Rady Miejskiej w Szubinie za 2009 r. stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Informacja Burmistrza Szubina z dnia 25 października 2010 r. dot. złożonych oświadczeń majątkowych przez zastępcę burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osób zarządzających i członków organów zarządzających gminą, osób prawnych oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza za 2009 r. stanowi zalacznik nr 12 do protokołu.

Przystąpiono do punktu dziesiątego porządku obrad.

Głos w sprawie projektu uchwały dotyczącego rozpatrzenia skargi na Burmistrza Szubina i Dyrektora Szubińskiego Domu Kultury w Szubinie zabrał radny Marek Gajewski – Przewodniczący Komisji Komunalnej i powiedział, że Komisja nie dopatrzyła się uchybień i proponuje skargę uznać jako bezzasadną.
Pytań radnych nie było.
Sekretarz odczytał projekt uchwały bez uzasadnienia.
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie.
W głosowaniu jawnym wzięło udział 20 radnych.
Głosów za oddano – 20
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 1.
Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Miejska w Szubinie w obecności 21 radnych podjęła uchwałę przy jednym głosie wstrzymującym się, która została zapisana w rejestrze uchwał pod Nr LIII/434/10.
Uchwała i jej uzasadnienie stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Przystąpiono do punktu jedenastego porządku obrad.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Szubin na rok 2011 przedstawił pan Stanisław Wypych – Przewodniczący Komisji Oświaty i powiedział, że w/w projekt został przeanalizowany na posiedzeniu Komisji Oświaty, która przyjęła Program pozytywnie. Dodał, że Program został ustanowiony na kolejny 2011 rok. Środki na realizację Programów pochodzą z dochodów własnych gminy dokonywanych przez przedsiębiorców, którzy uzyskali zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, zakończył pan Wypych.
Pytań radnych nie było.
Sekretarz odczytał projekt uchwały bez uzasadnienia.
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie.
W głosowaniu jawnym wzięło udział 21 radnych.
Głosów za oddano – 20
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0.
Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Miejska w Szubinie w obecności 21 radnych podjęła uchwałę jednogłośnie, która została zapisana w rejestrze uchwał pod Nr LIII/435/10.
Uchwała i jej uzasadnienie stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Przystąpiono do punktu dwunastego porządku obrad.

Uzasadnienie projektu uchwały w sprawie rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok przedstawił Zastępca Burmistrza pan Mariusz Piotrkowski i powiedział, że przedmiotowe stawki od środków transportowych wzrosły średnio o 3,00 % w stosunku do roku 2010 zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Nr 0151-128/10 z 1 września 2010 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów do prac nad projektem budżetu gminy na 2011 rok. W powyższym stanie rzeczy podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.
Pytań radnych nie było.
Sekretarz odczytał projekt uchwały bez uzasadnienia.
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie.
W głosowaniu jawnym wzięło udział 21 radnych.
Głosów za oddano – 20
Przeciw – 1
Wstrzymało się – 0.
Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Miejska w Szubinie w obecności 21 radnych podjęła uchwałę przy jednym głosie przeciwnym, która została zapisana w rejestrze uchwał pod Nr LIII/436/10.
Uchwała i jej uzasadnienie stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

Przystąpiono do punktu trzynastego porządku obrad.

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 q żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Szubin na 2011 rok przedstawił radny Tomasz Wachowiak – Przewodniczący Komisji Rolnictwa i powiedział, że w/w projekt był przedmiotem analizy na Komisji Rolnictwa i Komisja postanowiła przychylić się przy jednym głosie przeciwnym, do obniżenia ustawowej stawki skupu żyta z kwoty 37,64 zł do 35,50 zł dla potrzeb obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Szubin na 2011 rok.
Sekretarz odczytał projekt uchwały bez uzasadnienia.
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie.
W głosowaniu jawnym wzięło udział 21 radnych.
Głosów za oddano – 20
Przeciw – 1
Wstrzymało się – 0.
Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Miejska w Szubinie w obecności 21 radnych podjęła uchwałę przy jednym głosie przeciwnym, która została zapisana w rejestrze uchwał pod Nr LIII/437/10.
Uchwała i jej uzasadnienie stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

Przystąpiono do punktu czternastego porządku obrad.

Głos w sprawie projektu uchwały dotyczącego określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zabrał pan Stanisław Frasz – adwokat reprezentujący Urząd Miejski w Szubinie i powiedział, że projekt uchwały jest wykonany prawidłowo za wyjątkiem naruszenia przepisów prawa w zakresie obowiązku opublikowania jej treści w Dzienniku Urzędowym. Wymienione uchybienie jest już poprawione i przedstawione na dzisiejszej sesji. Pan Frasz przeprosił, że radni musieli się zająć w/w projektem jeszcze raz.
Pytań radnych nie było.
Sekretarz odczytał projekt uchwały bez uzasadnienia.
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie.
W głosowaniu jawnym wzięło udział 21 radnych.
Głosów za oddano – 21
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0.
Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Miejska w Szubinie w obecności 21 radnych podjęła uchwałę jednogłośnie, która została zapisana w rejestrze uchwał pod Nr LIII/438/10.
Uchwała i jej uzasadnienie stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

Przystąpiono do punktu piętnastego porządku obrad.

W tym miejscu głos zabrał radny Marek Gajewski – Przewodniczący Komisji Komunalnej i odniósł się do trzech kolejnych projektów uchwał wpisanych do porządku obrad pod numerami 15, 16, 17, a dotyczącymi kolejno:
1. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Szubinie, o wartości przekraczającej 100.000 zł. (działka 258/22);
2. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Szubinie, o wartości przekraczającej 100.000 zł. (działka 258/19);
3. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Szubinie, przy ul. Sportowej o wartości przekraczającej 100.000 zł
i powiedział, że w/w projekty uchwał były przedmiotem analizy na posiedzeniu Komisji Komunalnej i Komisja wyraziła pozytywną opinię. Jednak z uwagi na fakt, że wartość tych nieruchomości przekracza kwotę 100.000 zł., sprzedaż wymaga zgody Rady Miejskiej w Szubinie.
Pytań radnych nie było, tylko pan Remigiusz Kasprzak zauważył, żeby w uzasadnieniu w/w uchwał podać konkretnie cel sprzedaży tych działek.
Sekretarz odczytał projekt uchwały o wyrażeniu zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Szubinie, o wartości przekraczającej 100.000 zł. (działka 258/22) bez uzasadnienia.
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie.
W głosowaniu jawnym wzięło udział 21 radnych.
Głosów za oddano – 21
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0.
Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Miejska w Szubinie w obecności 21 radnych podjęła uchwałę jednogłośnie, która została zapisana w rejestrze uchwał pod Nr LIII/439/10.
Uchwała i jej uzasadnienie stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

Następnie Sekretarz odczytał projekt uchwały o wyrażeniu zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Szubinie, o wartości przekraczającej 100.000 zł. (działka 258/19) bez uzasadnienia.
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie.
W głosowaniu jawnym wzięło udział 21 radnych.
Głosów za oddano – 21
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0.
Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Miejska w Szubinie w obecności 21 radnych podjęła uchwałę jednogłośnie, która została zapisana w rejestrze uchwał pod Nr LIII/440/10.
Uchwała i jej uzasadnienie stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

Obrady Rady Miejskiej w Szubinie opuściła radna Elżbieta Katafiasz.
W związku z powyższym, zmieniła się liczba radnych obecnych na sesji.

Następnie Sekretarz obrad odczytał projekt uchwały o wyrażeniu zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Szubinie, przy ul. Sportowej o wartości przekraczającej 100.000 zł bez uzasadnienia.
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie.
W głosowaniu jawnym wzięło udział 20 radnych.
Głosów za oddano – 20
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0.
Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Miejska w Szubinie w obecności 20 radnych podjęła uchwałę jednogłośnie, która została zapisana w rejestrze uchwał pod Nr LIII/441/10.
Uchwała i jej uzasadnienie stanowi załącznik nr 20 do protokołu.

Przystąpiono do punktu osiemnastego porządku obrad.

cdn.
załącznik nr 1 Zawiadomienie o sesji.
załącznik nr 2 Lista obecności Radnych.
załącznik nr 3 Lista obecności zaproszonych gości.
załaćznik nr 4 Lista obecności Sołtysów.
załącznik nr 5 Lista obecności Przewodniczących Zarządców Osiedli.
załącznik nr 6 Wniosek Burmistrza Szubina o wprowadzenie do porządku obrad dodatkowych punktów.
załącznik nr 7 Sprawozdanie Burmistrza Szubina z działalności międzysesyjnej w okresie od dnia 30 września 2010 r. do dnia 3 listopada 2010 r.
załącznik nr 8 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Szubin w roku szkolnym 2009/2010.
załącznik nr 9 Informacja Burmistrza Szubina o wydanych decyzjach dotyczących naliczenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości - "renta planistyczna" za okres od 01.07.2009 r. do 30.09.2010 r.
załącznik nr 10 Pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nakle nad Notecią w sprawie analizy oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia.
załącznik nr 11 Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Szubinie dot. złożonych oświadczeń majątkowych przez radnych Rady Miejskiej w Szubinie za 2009 r.
zalacznik nr 12 Informacja Burmistrza Szubina dot. złożonych oświadczeń majątkowych przez zastępcę burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osób zarządzających i członków organów zarządzających gminą, osób prawnych oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza za 2009 r.
załącznik nr 13 Uchwała Nr LIII/434/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Szubina i Dyrektora Szubińskiego Domu Kultury w Szubinie.
załącznik nr 14 Uchwała Nr LIII/435/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Szubin na rok 2011.
załącznik nr 15 Uchwała Nr LIII/436/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok.
załącznik nr 16 Uchwała Nr LIII/437/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 listopada 2010 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 q żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Szubin na 2011 rok.
załącznik nr 17 Uchwała Nr LIII/438/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
załącznik nr 18 Uchwała Nr LIII/439/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 listopada 2010 r. o wyrażeniu zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Szubinie, o wartości przekraczającej 100.000 zł.
załącznik nr 19 Uchwała Nrr LIII/440/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 listopada 2010 r. o wyrażeniu zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Szubinie, o wartości przekraczającej 100.000 zł.
załącznik nr 20 Uchwała Nr LIII/441/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 listopada 2010 o wyrażeniu zgody na sprzedaż nieruchomości, położonej w Szubinie, przy ul. Sportowej o wartości przekraczającej 100.000 zł.
załącznik nr 21 Uchwała Nr LIII/442/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Kołaczkowo gm. Szubin.
załącznik nr 22 Uchwała Nr LIII/443/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Szubin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami pożytku publicznego na rok 2011.
załącznik nr 23 Uchwała Nr LIII/444/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przyległego do ulic: Rzemieślniczej, Grzybowej, Jagodowej, Jarzębinowej i Przemysłowej we wsi Zamość, gmina Szubin.
załącznik nr 24 Uchwała Nr LIII/445/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zalewowych we wsi Zamość, gmina Szubin.
załącznik nr 25 Uchwała Nr LIII/446/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 listopada 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2010 rok.
załącznik nr 26 Uchwała Nr LIII/447/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Nakielskiemu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szubin na 2010 rok.
załącznik nr 27 Uchwała Nr LIII/448/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, zespołów wychowania przedszkolnego w gminie Szubin oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji.
załącznik nr 28 Uchwała Nr LIII/449/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Szubin i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

Załączniki

Powiadom znajomego