W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Szubinie
ul. Kcyńska 12
89-200 Szubin

tel. centrala (+48) 523910700
tel. BOK (+48) 523910701
fax (+48) 52 384 80 71

e-mail: um@szubin.pl
serwis gminy Szubin: www.szubin.pl

Regon: 000526802
NIP: 5621004534

Elektroniczna Skrzynka Podawcza - przejdź

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2020.

Na podstawie art. 5 ust. 4 pkt 2, art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 2020 ze zm.), art. 30 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815), art. 151 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020), Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonywania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) oraz Uchwały nr XIV/120/19 Rady Miejskiej w Szubinie z 28 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Szubin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020", zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie:
1) nauki, edukacji, ekologii i wychowania poprzez prowadzenie innych działań o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, ekologicznym, w tym organizację warsztatów, szkoleń, prelekcji, konkursów, rozwijanie kształcenia w formach pozaszkolnych,
2) profilaktyki uzależnień, reintegracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu i innych środków
psychoaktywnych;
3) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
4) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez:
a) prowadzenie z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi zajęć treningowych, organizowanie zawodów oraz imprez
sportowych o zasięgu lokalnym i ponad lokalnym, udział w zawodach w ramach współzawodnictwa
sportowego,
b) organizację letnich, zimowych obozów sportowych dla dzieci i młodzieży,
2. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi poprzez wsparcie zadań wraz z udzieleniem dotacji na
dofinansowanie ich realizacji.
3. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ogłoszenie o konkursie publikuje się :
1) w Biuletynie Informacji Publicznej,
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Szubinie,
3) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Szubinie.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi Burmistrza Szubina ds. Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Uzależnień.Burmistrz Szubina
         /-/
Mariusz PiotrkowskiPowiadom znajomego