W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Szubinie
ul. Kcyńska 12
89-200 Szubin

tel. centrala (+48) 523910700
tel. BOK (+48) 523910701
fax (+48) 52 384 80 71

e-mail: um@szubin.pl
serwis gminy Szubin: www.szubin.pl

Regon: 000526802
NIP: 5621004534

Elektroniczna Skrzynka Podawcza - przejdź

Udzielenie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym

Udzielanie  zezwoleń  na wykonywanie regularnych  przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
 
I. Wymagane dokumenty:
 1. Pobierz - wzór wniosku
 2. Pobierz - wykaz pojazdów
 3. Pobierz - Zobowiązanie o wywieszeniu rozkładu jazdy
 4. Pobierz - obowiązek informacyjny       
 • Wniosek powinien zawierać:
 1. oznaczenie przedsiębiorcy (imię i nazwisko oraz nazwa, pod którą wykonywana jest działalność), jego siedzibę i adres; 
 2. numer w rejestrze przedsiębiorców  lub ewidencji działalności gospodarczej, numer NIP; 
 3. obszar prowadzenia przewozów; 
 4. czas, na jaki zezwolenie ma być wydane  (wydaje się na czas nie dłuższy niż 5 lat).
 • Do wniosku należy dołączyć:
 1. kserokopię licencji,
 2. proponowany  rozkład jazdy  uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach, i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy;
 3. schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami; 
 4. potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi; 
 5. zobowiązanie do zamieszczania informacji  o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach; 
 6. cennik; 
 7. wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy
 
II. Opłaty:
 • Opłatę pobiera się w zależności od okresu  ważności zezwolenia

Opłaty za wydanie zezwolenia na obszar gminy:
 1. do roku - 100 zł,
 2. do 2 lat - 150 zł,
 3. do 3 lat - 200zł,    
 4. do 4 lat - 250zł, 
 5. do 5 lat - 300zł.
 • Za zmianę zezwolenia  pobiera się opłatę w wysokości  10% w/w opłaty,
 • za wydanie  wypisu   z zezwolenia, dla każdego pojazdu  zgłoszonego we wniosku o udzielenie zezwolenia  pobiera się opłatę w wysokości 1%  w/w opłaty, 
 • za wydanie wypisu  z zezwolenia, w przypadku zmiany zezwolenia, pobiera się opłatę  w wysokości 5 % opłaty jak za wydanie zezwolenia, 
 • za wydanie  wypisu z zezwolenia, w przypadku utraty lub zniszczenia wypisu pobiera się,  opłatę w wysokości 1% opłaty jak za  wydanie zezwolenia (w przypadku utraty lub zniszczenia wypisu przedsiębiorca składa oświadczenie, że odnaleziony wypis z  zezwolenia zostanie niezwłocznie zwrócony organowi, który go wydał), 
 • za wydanie wypisu z zezwolenia na każdy pojazd niezgłoszony we wniosku o udzielenie zezwolenia , jeżeli zgłoszenie kolejnego pojazdu nie wymaga wydania nowego lub zmiany zezwolenia, pobiera się, opłatę  w wysokości  11% opłaty jak za wydanie  zezwolenia,       
 • za wydanie wtórnika zezwolenia, w przypadku jego utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy, pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty jak za wydanie zezwolenia; 
 • za wydanie wtórnika zezwolenia w przypadku jego utraty na skutek okoliczności zależnych od przedsiębiorcy pobiera się opłatę w wysokości 25% opłaty jak za wydanie zezwolenia. 
 • za przedłużenie ważności zezwolenia, pobiera się opłatę  jak za wydanie zezwolenia.     
 • W przypadku utraty zezwolenia przedsiębiorca składa oświadczenie, że odnalezione zezwolenie zostanie niezwłocznie zwrócone organowi, który je wydał.
 
III. Przewidywany termin załatwienia sprawy :
 • Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.  
IV. Sposób  załatwiania  sprawy :
 • Wniosek o wydanie, zmianę lub wygaśnięcie zezwolenia należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta  Urzędu Miejskiego w Szubinie pok. nr 12, odbiór dokumentu pok. nr 13.  
V. Komórka odpowiedzialna:
 • Urząd Miejski w Szubinie, ul. Kcyńska 12 Wydział Spraw Obywatelskich
Pokój nr 13, tel. (52) 391 07 48/42
Poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. 7:30 – 15:30
Wtorek w godz.  7:30 – 17:30
 
VI. Tryb odwoławczy:
 • Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Burmistrza Szubina, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.        
VII. Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 2140 ze zm),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013r., poz. 916). 
 • Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury i Rozwoju z dnia 6 marca 2014r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z tych zezwoleń (Dz. U. z 2014, poz. 402. 
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy (Dz. U. Z 2018 r. poz. 202).
 
VIII. Uwagi:
 • Zmiany treści zezwolenia i wygaśnięcie zezwolenia dokonuje się na wniosek jego posiadacza.
 • Zezwolenia na przewozy regularne i regularne specjalne wydaje organ właściwy ze względu na zasięg tych przewozów. 
 • Przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie organowi, który udzielił zezwolenia, wszelkie zmiany danych, nie później niż w terminie 14 dni. 
 • Przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy i zatrudnieni przez przedsiębiorcę kierowcy, a także inne osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewozy na  jego rzecz, spełniają  wymagania określone w przepisach ustawy  o transporcie drogowym, przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym oraz w innych przepisach określających wymagania w stosunku  do kierowców, a także nie byli skazani prawomocnym wyrokiem sądu  za przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów lub środowisku, a ponadto  za przestępstwa przeciwko życiu i  zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.     
 • Przedsiębiorca lub inny podmiot wykonujący przewóz drogowy może zatrudnić kierowcę, jeżeli osoba ta :
 1. nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
 2. nie ma  przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku  kierowcy.
 
 
 

Załączniki

Powiadom znajomego