W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Szubinie
ul. Kcyńska 12
89-200 Szubin

tel. centrala (+48) 523910700
tel. BOK (+48) 523910701
fax (+48) 52 384 80 71

e-mail: um@szubin.pl
serwis gminy Szubin: www.szubin.pl

Regon: 000526802
NIP: 5621004534

Elektroniczna Skrzynka Podawcza - przejdź

Zezwolenie na przewóz osób taksówką


I. Wymagane dokumenty:
 • Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką:
Pobierz - wzór wniosku
 • Oświadczenie potwierdzające spełnienie wymogu dobrej reputacji przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewozy TAXI:
Pobierz - wzór wniosku

 • Oświadczenie przedsiębiorcy o zamiarze zatrudnienia kierowców:

 • obowiązek informacyjny
 • Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką powinien zawierać:
 1. oznaczenie przedsiębiorcy, jego adres i siedzibę albo miejsce zamieszkania,informację o wpisie  do Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej (CEIDG) albo numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), 
 2. numer identyfikacji podatkowej (NIP),określenie  rodzaju,  zakresu i obszaru wykonywania transportu drogowego taksówką, określenie rodzaju i liczby pojazdów samochodowych, które przedsiębiorca będzie wykorzystywał do wykonywania transportu drogowego, określenie czasu, na jaki licencja ma być udzielona ( od 2 do 50 lat).
 
 • Załączniki do wniosku:      
 1.  Oświadczenie przedsiębiorcy, że spełnia wymagania, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1,
 2. Oświadczenie, że zatrudnieni kierowcy oraz sam przedsiębiorca, spełniają warunki, o których mowa w art. 6 ust.1 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym albo oświadczenie o zamiarze współpracy  z innymi niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę osobami, lecz   wykonującymi osobiście przewóz na jego rzecz, spełniającymi warunki, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4,
 3. Tytuł prawny do dysponowania pojazdem lub pojazdami samochodowymi spełniającymi  wymagania techniczne określone przepisami prawa o ruchu drogowym, którymi transport drogowy ma być wykonywany, 
 4. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu transportu drogowego taksówką, potwierdzonego zdanym egzaminem, lub wykazanie się co najmniej 5-letnią praktyką w zakresie wykonywania tego transportu,
 5. Przerwa w wykonywaniu transportu drogowego nie może być dłuższa niż kolejnych 6 miesięcy z przyczyn  zależnych od nich, kopia świadectwa legalizacji urządzenia kontrolno – pomiarowego (taksometru),
 6. Kopia zaświadczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego potwierdzających brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
 7. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji.
 
II. Opłaty:
 • Opłatę administracyjną  za udzielenie licencji pobiera się od  każdego pojazdu w następujących  kwotach:  
na obszarze gminy:

 1. od 2 do 15 lat – 200zł,
 2. od 15 do 30 lat – 250zł,
 3. powyżej 30 do 50 lat  - 300zł
Za wydanie wypisu z licencji  pobiera się 1% opłaty  stanowiącej podstawę do obliczenia  opłaty jak za udzielenie licencji.Za zmianę licencji pobiera opłatę  w wysokości 10%  opłaty, stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji, Za wydanie wypisu z licencji w przypadku zmiany licencji pobiera się opłatę w wysokości 5% opłaty stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.
Opłaty można dokonać na następujący nr rachunku bankowego:
Urząd Miejski w Szubinie BS nr 73 8164 0001 0000 0505 2000  0024 
 
III. Przewidywany termin załatwienia sprawy:
 • w terminie do 30 dni.  
IV. Sposób  załatwiania  sprawy :
 • Wniosek wypełniony i podpisany  wraz z załącznikami  należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Szubinie, ul. Kcyńska 12, pok. nr 12.  
V. Komórka odpowiedzialna:
 • Urząd Miejski  w  Szubinie, ul. Kcyńska 12 Referat Działalności Gospodarczej i Zarządzania Kryzysowego  
Pokój  nr  13,   tel. 52 391 07 48/42
poniedziałek, środa, czwartek  i piątek w godz. od 7:30  do  15:30,   
wtorek od 7:30 do 17:30.
 
VI.  Tryb odwoławczy:
 • Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium   Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Burmistrza Szubina , w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
VII. Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 2140 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 916),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz.U. 2019 poz. 2377),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2022).
 
VIII. Dodatkowe informacje
 • Licencji udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 2 lata  i nie dłuższy niż 50 lat, uwzględniając wniosek strony.
 • Przedsiębiorca jest obowiązany zgłaszać na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego organowi, który udzielił licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką, wszelkie zmiany danych, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.
 • Jeżeli zmiany obejmują dane zawarte w licencji, przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę treści licencji. 

Załączniki

Powiadom znajomego