W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Szubinie
ul. Kcyńska 12
89-200 Szubin

tel. centrala (+48) 523910700
tel. BOK (+48) 523910701
fax (+48) 52 384 80 71

e-mail: um@szubin.pl
serwis gminy Szubin: www.szubin.pl

Regon: 000526802
NIP: 5621004534

Elektroniczna Skrzynka Podawcza - przejdź

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

I. Wymagane dokumenty:
  •  oryginały lub kopie poświadczone urzędowo lub notarialnie za zgodność z oryginałem  dokumentów potwierdzających uprawnienie do reprezentowania podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy, a także dokumenty sprzedaży będące podstawą do dokonania obliczeń, 

Wniosek można złożyć:
  • w formie pisemnej: osobiście w Urzędzie w biurze nr 12 w godzinach pracy Urzędu  lub pocztą przesyłając na adres Urząd Miejski w Szubinie ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin  
  • w formie dokumentu elektronicznego potwierdzonego przez wnoszącego kwalifikowanych podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym na ESP – adres: /63hqiye23j/skrytka;
Nie można złożyć wniosku ustnie do protokołu, telefonicznie, za pomocą telefaksu oraz na adres poczty elektronicznej.
 
Wniosek o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022r. Wnioski o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych złożone po 30 listopada 2022r. pozostawia się bez rozpoznania.  
 
II. Opłaty:
 
Złożenie wniosku jest bezpłatne.
 
III. Przewidywany termin załatwienia sprawy:
 
W przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych organ wypłacający zatwierdza wniosek i dokonuje wypłaty dodatku dla podmiotów wrażliwych w terminie miesiąca od dnia otrzymania prawidłowo sporządzonego wniosku.  
 
IV. Sposób załatwienia sprawy:
 
Przyznanie przez burmistrza dodatku dla podmiotów wrażliwych nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Burmistrz przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu dodatku dla podmiotów wrażliwych na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej, o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej
we wniosku o wypłatę tego dodatku. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych, burmistrz  , odbierając ten wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości bezpośredniego odebrania od tego organu informacji o przyznaniu tego dodatku. Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku dla podmiotów wrażliwych nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.
 
  V. Komórka odpowiedzialna:

Wydział Finansów Oświaty  
Urząd Miejski w Szubinie, ul. Kcyńska 12, tel. 52 391 07 00 (centrala), poniedziałek od 7.30 do 15.30 wtorek od 7.30 do 17.30 od środy do piątku w godz. 7:30 - 15:30  

VI. Tryb odwoławczy:

Odmowa przyznania dodatku dla podmiotów wrażliwych, uchylenie oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku wymagają wydania decyzji administracyjnej.
Jeśli nie zgadzasz się z wydaną decyzją, możesz odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy. Masz na to 14 dni od otrzymania decyzji. Odwołanie składasz za pośrednictwem Burmistrza Szubina.
 
VII. Podstawa prawna:
 
  •  ustawa z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. poz.1967)
  •  rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. poz. 1975)
  • rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (Dz.U. poz. 1976)
 
 
 
VIII. Uwagi:  


Załączniki

Powiadom znajomego