W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Szubinie
ul. Kcyńska 12
89-200 Szubin

tel. centrala (+48) 523910700
tel. BOK (+48) 523910701
fax (+48) 52 384 80 71

e-mail: um@szubin.pl
serwis gminy Szubin: www.szubin.pl

Regon: 000526802
NIP: 5621004534

Elektroniczna Skrzynka Podawcza - przejdź

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

 

     Na mocy ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw mieszkańcy Polski mogą wnioskować o przyznanie wsparcia finansowego dla gospodarstw domowych, w których głównym źródłem ciepła jest:

1) kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo
2) kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo
3) kocioł olejowy

zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r., poz. 438 ze zm.), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.
Dodatek jest przyznawany jednorazowo, na jedno gospodarstwo domowe, na wniosek złożony przez dowolnego członka gospodarstwa domowego. W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

W przypadku gdy:
- wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.
- wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożyła więcej niż jedna osoba z danego gospodarstwa domowego wieloosobowego, dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.
Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477 i 1692).


Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych przyjmuje się, że:
1) jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego;
2) gospodarstwo domowe może otrzymać dodatek z tytułu wykorzystania wyłącznie jednego źródła ciepła.

Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi:
1) 3000 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
2) 1000 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
3) 500 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
4) 2000 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Przez gospodarstwo domowe, o którym tu mowa, rozumie się:
1) osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
2) osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).


I. Wymagane dokumenty:

- wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła
(załączniki znajdują się na dole strony)

- w uzasadnionych przypadkach inne dokumenty/oświadczenia

II. Opłaty:
Brak.

III. Termin załatwienia sprawy:

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła przysługuje jednorazowo na wniosek złożony przez dowolnego członka gospodarstwa domowego.
Wniosek o wypłatę dodatku składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.
Wnioski o wypłatę dodatku złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.
Dodatek ma być wypłacany w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

IV. Sposób załatwienia sprawy:
Wnioski będzie można składać:
- elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – do 30 listopada 2022 r.
- tradycyjnie (papierowo) – do 30 listopada 2022 r. w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Szubinie - parter biuro nr 4 i 5.

Informacja pod nr telefonu:
- 523910704
- 523910739
- 523910783
- 523910703

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.
Przyznanie dodatku nie wymaga decyzji.
Burmistrz przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu dodatku na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej. W przypadku, gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku ma możliwość odebrania informacji o przyznaniu dodatku bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Szubinie. Nieodebranie informacji nie wstrzymuje wypłaty dodatku.


V. Komórka odpowiedzialna
Urząd Miejski w Szubinie
Wydział Świadczeń Rodzinnych
ul. Kcyńska 12
89-200 Szubin

Punkt przyjmowania  wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła – parter, biuro nr 4-5 w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa.


VI. Tryb odwoławczy:

Przyznanie dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła nie wymaga wydania decyzji. Decyzje organ wydaje przy odmowie przyznania dodatku, uchyleniu lub zmianie prawa do tego dodatku oraz przy rozstrzygnięciach w sprawie nienależnie pobranego dodatku.
Strona ma prawo wnieść odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Szubina w terminie 14 dni od daty doręczenia.


VII. Podstawa prawna:

Ustawa z 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw - Dz.U. z 2022 r. poz. 1967
Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (Dz. U. z 2022 r. poz. 1974).


VIII. Uwagi:

Burmistrz dokonuje weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych, w szczególności w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ciepła do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.
Dokonując weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych, burmistrz bierze pod uwagę w szczególności:

1) informacje wynikające z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297, 1549 i 1768);
2) informacje uzyskane w związku z postępowaniem o przyznanie:
a) świadczeń rodzinnych oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, o których mowa odpowiednio w art. 2 i art. 8 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 615 i 1265),
b) świadczenia wychowawczego, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2022 r. poz. 1577),
c) dodatku osłonowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1, 202 i 1692),
d) dodatku mieszkaniowego, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2021 oraz z 2022 r. poz. 1561);
3) dane zgromadzone w rejestrze PESEL oraz rejestrze mieszkańców, o których mowa odpowiednio w art. 6 ust. 1 i art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2022 r. poz. 1191).

Jeżeli podczas weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych wystąpią wątpliwości dotyczące gospodarstwa domowego wnioskodawcy, wójt, burmistrz albo prezydent miasta może przeprowadzić wywiad środowiskowy, który ma na celu ustalenie faktycznego stanu danego gospodarstwa domowego zgodnie z ust. 2 odpowiednio pkt 1 i 2, odnośnie samotnego zamieszkiwania w przypadku jednoosobowych gospodarstw domowych oraz wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą w przypadku gospodarstw domowych wieloosobowych. Przepis art. 25 ust. 2 stosuje się.
Wywiad środowiskowy przeprowadza się w miejscu zamieszkania wnioskodawcy.
W toku wywiadu środowiskowego ustala się, czy stan faktyczny danego gospodarstwa domowego jest zgodny z informacjami podanymi we wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych.
Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, o którym mowa w ust. 22, stanowi podstawę do odmowy przyznania dodatku dla gospodarstw domowych.

Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku będą składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Dzięki tej klauzuli organy będą miały uprawnienie do podjęcia odpowiednich czynności w przypadku próby wyłudzenia świadczenia.Załączniki

Powiadom znajomego