W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Szubinie
ul. Kcyńska 12
89-200 Szubin

tel. centrala (+48) 523910700
tel. BOK (+48) 523910701
fax (+48) 52 384 80 71

e-mail: um@szubin.pl
serwis gminy Szubin: www.szubin.pl

Regon: 000526802
NIP: 5621004534

Elektroniczna Skrzynka Podawcza - przejdź

Specjalny zasiłek opiekuńczy na zasadach do 31 grudnia 2023 r.

Specjalny zasiłek opiekuńczy tylko dla osób uprawnionych co najmniej do 31 grudnia 2023 r.

 

I. Wymagane dokumenty:

·         wniosek
Pobierz wniosek

 

·         Załączniki do wniosku
Pobierz załączniki do wniosku
Pobierz załączniki do wniosku
Pobierz załączniki do wniosku
Pobierz załączniki do wniosku

 

·         Okres zasiłkowy 2022/2023
Pobierz załączniki do wniosku

 

·    Orzeczenie o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności

 

·         Obowiązek informacyjny

 

Pobierz klauzulę informacyjną RODO

·      W celu udokumentowania dochodów rodziny do wniosku należy dołączyć:

oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych rodziny za rok poprzedni lub jak stanowią przepisy (m.in.: alimenty, stypendia, dochody z gospodarstwa rolnego, kwota zwrotu na dziecko). Jeżeli na dzieci w rodzinie są zasądzone alimenty należy dostarczyć kopię tytułu wykonawczego (oryginał do wglądu). W przypadku, gdy alimenty są egzekwowane przez komornika, należy dostarczyć zaświadczenie komornika o stanie egzekucji za rok poprzedni.

·         Uzyskanie dochodu:

W przypadku uzyskania nowego źródła dochodu (np. podjęcia zatrudnienia, uzyskania emerytury lub renty itp.) należy dostarczyć umowę o pracę (lub zaświadczenie o zatrudnieniu na umowę zlecenie/dzieło, decyzję ZUS) oraz dokument potwierdzający wysokość uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu w którym rozpoczęto zatrudnienie.

·         Utrata dochodu:

Jeżeli ktoś z członków rodziny osiągał dochód wykazany w zaświadczeniu Urzędu Skarbowego lub oświadczeniu, a w tej chwili go już nie uzyskuje należy przedstawić kserokopię świadectwa pracy lub zaświadczenie o formie i okresie zatrudnienia (umowa zlecenie/dzieło) oraz PIT wystawiony przez pracodawcę za poprzedni rok z wysokością utraconych dochodów (kserokopie + oryginały do wglądu) lub np. zaświadczenie ZUS.

 

II. Opłaty:

 

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji nie podlega żadnym opłatom.

 

III. Przewidywany termin załatwienia sprawy:

 

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do świadczenia kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia wniosku. W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania administracyjnego, termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.

Świadczenia rodzinne wypłaca się nie później niż do ostatniego dnia miesiąca, za który przyznane zostało świadczenie. 

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca danego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuję do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

 

IV. Sposób załatwienia sprawy:

 

Ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek osoby, na której zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1359 oraz z 2022 r. poz. 2140) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także na wniosek małżonki/a, jeżeli:

1) nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub

2) rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

– w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

KTÓRE CO NAJMNIEJ DO DNIA 31 GRUDNIA 2023 R. POSIADAŁY PRAWO DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO NA ZASADACH OBOWIĄZUJĄCYCH DO KOŃCA 2023 R.

Wniosek wraz z załącznikami można pobrać na stronie www.bip.szubin.pl (SPRAWY DO ZAŁATWIENIA - KATALOG USŁUG - SPRAWY SOCJALNE – SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY)

lub

w Wydziale Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miejskiego w Szubinie
Referat Finansowego Wsparcia Rodziny - ul. Kcyńska 34 w Szubinie
piętro II, pokój 207

Wniosek można złożyć:

 

·      za pośrednictwem strony internetowej Emp@tia

·      za pośrednictwem Poczty Polskiej

·  osobiście - poprzez złożenie wniosku w Wydziale Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miejskiego w Szubinie
Referat  Finansowego Wsparcia Rodziny ul. Kcyńska 34 w Szubinie, 
piętro II, biuro nr 207

·   za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej

 

Możesz wybrać dogodną formę otrzymywania świadczenia: przelewem na konto, które wskażesz we wniosku; osobiście we wskazanej kasie Banku Spółdzielczego w Szubinie.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przyznawany jest na okres ważności orzeczenia ale nie dłużej niż do końca okresu zasiłkowego. Każdorazowo przy ustalaniu prawa do tego świadczenia obowiązkowe jest przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, który będzie aktualizowany po sześciu miesiącach (lub każdorazowo w przypadku wystąpienia wątpliwości co do spełniania warunków do przyznania świadczenia).

 

V. Komórka odpowiedzialna:

 

Urząd Miejski w Szubinie

Wydział Świadczeń Rodzinnych

Referat Finansowego Wparcia Rodziny

ul. Kcyńska 34, piętro II,

89-200 Szubin

tel. 52 391 07 39

 

poniedziałek od 7.30 do 15.30

wtorek od 7.30 do 17.30

od środy do piątku w godz. 7:30 - 15:30

 

 

 

VI. Tryb odwoławczy:

 

Jeśli nie zgadzasz się z wydaną decyzją, możesz odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy. Masz na to 14 dni od otrzymania decyzji. Odwołanie składasz za pośrednictwem Burmistrza Szubina.

 

VII. Podstawa prawna:

 

·      ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

·  ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

·  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych

 

VIII. Uwagi:

Art. 43 ustawy z dnia 7 lipca 2023 roku o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r., poz. 1429) wprowadził zmiany do ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w tym w zakresie świadczeń opiekuńczych.

Od 1 stycznia 2024 r. ustawa o świadczeniach rodzinnych nie przewiduje już możliwości ubiegania się o specjalny zasiłek opiekuńczy dla osoby rezygnującej z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną, przyznawanego na okres zasiłkowy.

W sprawach dotyczących specjalnego zasiłku opiekuńczego, do których prawo powstało do dnia 31 grudnia 2023 r., stosuje się jednak przepisy dotychczasowe.

Oznacza, że osoby, które nabyły powyższe świadczenie opiekuńcze przed 1 stycznia 2024 roku, zachowują do niego prawo na zasadach obowiązujących do 31 grudnia 2023 roku nie dłużej jednak niż do końca okresu, na który prawo zostało przyznane (tj. do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa ważność orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności osoby wymagającej opieki, nie dłużej jednak niż do 31 października 2024 r., chyba że nie zostaną spełnione inne warunki do pobierania danego świadczenia).

Zachowanie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego na „starych” zasadach możliwe jest w przypadku, gdy osobie wymagającej opieki zostało wydane nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie o niepełnosprawności.

Warunkiem kontynuacji specjalnego zasiłku opiekuńczego jest złożenie wniosku o nowe orzeczenie w terminie 3 miesięcy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin ważności dotychczasowego orzeczenia, a następnie złożenie wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego w terminie 3 miesięcy, licząc od wydania nowego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia o niepełnosprawności.

Prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego na powyższych zasadach, określonych w przepisach przejściowych, przysługuje również po upływie okresu zasiłkowego 2023/2024, jeżeli wniosek o ustalenie prawa do tego świadczenia na nowy okres zasiłkowy zostanie złożony w terminie 3 miesięcy od dnia następującego po dniu, w którym zakończył się dotychczasowy okres zasiłkowy (tj. najpóźniej do 1 lutego 2025 roku).

W PRZYPADKU REZYGNACJI Z DOTYCHCZASOWYCH ŚWIADCZEŃ OPIEKUŃCZYCH, NIE MA MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ O PONOWNE ICH USTALENIE NA ZASADACH OBOWIĄZUJĄCYCH DO 31-12-2023 r.

Według stanu obowiązującego do 31.12.2023 r. specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny - czyli pokrewieństwo 1 i 2 stopnia (dzieci – rodzice, wnuki – dziadkowie, rodzeństwo) a także współmałżonkom jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Wysokość świadczenia wynosi 620 zł miesięcznie.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli osoba sprawująca opiekę rezygnuje lub nie podejmuje zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu jej sprawowania.

Kryterium dochodowe uprawniające do specjalnego zasiłku opiekuńczego to 764,00 zł. Od 1 listopada 2023 prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego jest ustalane na podstawie dochodu z 2022 roku, z uwzględnieniem utraty lub uzyskania dochodu po roku bazowym. W celu ustalenia dochodu liczy się łączny dochód dwóch rodzin: rodziny osoby sprawującej opiekę i rodziny osoby wymagającej opieki.

Kogo zaliczamy do składu rodziny?

 

·         Skład rodziny osoby sprawującej opiekę:

małżonkowie, rodzice dzieci, opiekun faktyczny dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25. rok życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z ta niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne , specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekunów; do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko.

·         Skład rodziny małoletniej osoby wymagającej opieki:

osoba wymagająca opieki, jej rodzice, małżonek rodzica osoby wymagającej opieki lub osoba z którą rodzic osoby wymagającej opieki wychowuje wspólne dziecko, pozostające na utrzymaniu wyżej wymienionych osób dzieci w wieku do 25 roku życia. Do składu rodziny nie zaliczamy: dziecka będącego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko, rodzica osoby wymagającej opieki zobowiązanego do alimentacji na jej rzecz.

·         Skład rodziny pełnoletniej osoby wymagającej opieki:

osoba wymagająca opieki, jej małżonek lub osoba z którą wychowuje wspólne dziecko, pozostające na utrzymaniu wyżej wymienionych osób dzieci w wieku do 25 roku życia. Do składu rodziny nie zaliczamy: dziecka będącego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko.  


Specjalny zasiłek opiekuńczy – przebieg pracy zawodowej.

W przypadku ubiegania się wnioskodawcy o zgłoszenie do ubezpieczenia emerytalno-rentowego należy dostarczyć dokumenty, potwierdzające okresy składkowe (dokumenty te należy dostarczyć  tylko do pierwszego wniosku). Wnioskodawca może jednocześnie ubiegać się o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym siebie oraz członków swojej rodziny, jeśli nie podlegają oni ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu.

 

Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli:

1.    Osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej  z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego. Osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna.

2.    Osoba sprawująca opiekę sama legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

3.    Osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji w placówce zapewniającej całodobową opiekę,
w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu.

4.    Na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury.

5.    Członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego świadczenia opiekuńczego,  świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekunów.

6.    Na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego świadczenia opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna , o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekunów.

7.    Na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

W przypadku, gdy o specjalny zasiłek opiekuńczy ubiegają się rolnicy, małżonkowie rolników lub domownicy, świadczenie to przysługuje odpowiednio:

1.    rolnikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego;

2.    małżonkom rolników lub domownikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego albo wykonywania przez nich pracy w gospodarstwie rolnym.

Zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa rolnego lub zaprzestanie wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym, o których mowa w ust. 1, potwierdza się stosownym oświadczeniem. Składający w/w oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Zgodnie z brzmieniem art. 24 ust. 2a ustawy o świadczeniach rodzinnych "jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczeń uzależnionych od niepełnosprawności, prawo to ustala się począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.”

           

Załączniki

RODO pdf, 87 kB

Powiadom znajomego