W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Szubinie
ul. Kcyńska 12
89-200 Szubin

tel. centrala (+48) 523910700
tel. BOK (+48) 523910701
fax (+48) 52 384 80 71

e-mail: um@szubin.pl
serwis gminy Szubin: www.szubin.pl

Regon: 000526802
NIP: 5621004534

Elektroniczna Skrzynka Podawcza - przejdź

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego

Zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłku rodzinnego

 

I. Wymagane dokumenty

 

 • oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły - w przypadku gdy dziecko ukończyło 18. rok życia;
 • zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły wyższej - w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli osoba uczy się w szkole wyższej;
 • oświadczenie o dochodach osoby ubiegającej się o świadczenia rodzinne oraz członków rodziny tej osoby innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2647, z późn. zm.), (dla okresu zasiłkowego 2022/2023 jest to rok 2021, dla okresu zasiłkowego 2023/2024 jest to rok 2022);

 • dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:

  - zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy - w przypadku dochodu z gospodarstwa rolnego,

  - umowę dzierżawy - w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,

  - umowę o wniesieniu wkładów gruntowych - w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,
 • w przypadku dochodu z alimentów:

  - odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,

  - przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,

  - jeżeli osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem lub innym tytule wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd:

  - - zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów lub

  - - informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,
 • oświadczenie lub inny dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość i rodzaj utraconego dochodu,
 • oświadczenie lub inny dokument określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany - w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
 • oświadczenie lub inny dokument określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu - w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
 • orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności
 • odpis zupełny lub skrócony aktów zgonu rodziców lub odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów - w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko lub osoby uczącej się;
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka - w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;
 • odpis zupełny aktu urodzenia dziecka - w przypadku gdy ojciec jest nieznany;
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o roszczenia alimentacyjne;
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka;
 • odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach;
 • odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie - w przypadku gdy osoba ubiegająca się o zasiłek rodzinny przysposobiła dziecko;
 • zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka - w przypadku gdy osoba ubiegająca się o zasiłek rodzinny jest opiekunem faktycznym dziecka;
 • orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka - w przypadku gdy osoba ubiegająca się o zasiłek rodzinny jest opiekunem prawnym dziecka;
 • karta pobytu - w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2023 r. poz. 519, 185 i 547), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;
 • karta pobytu i decyzja o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub inny dokument uprawniający cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który uprawnia do wykonywania pracy - w przypadku cudzoziemca innego niż cudzoziemiec wskazany w pkt 1.
 • oświadczenia lub inne dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego.

II. Opłaty:

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji nie podlega żadnym opłatom.

III. Przewidywany termin załatwienia sprawy:

 • Wnioski w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca danego roku.

 • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń oraz ich wypłata  następuje do dnia 30 listopada.

 • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o  zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń oraz ich wypłata następuje do dnia 31 grudnia.

 • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o  zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń oraz ich wypłata następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia wniosku. W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania administracyjnego, termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.

IV. Sposób załatwienia sprawy:

Ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Wniosek wraz z załącznikami można pobrać na tej stronie tj. www.bip.szubin.pl (SPRAWY DO ZAŁATWIENIA - KATALOG USŁUG - SPRAWY SOCJALNE – ZASIŁKI RODZINNE lub w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie (Wydział Świadczeń Rodzinnych, ul. Kcyńska 34 - biuro nr 207 piętro II).

Wniosek można złożyć:

 • za pośrednictwem strony internetowej Emp@tia

 • za pośrednictwem Poczty Polskiej

 • osobiście - poprzez złożenie wniosku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie - Wydział Świadczeń Rodzinnych, ul. Kcyńska 34 - biuro nr 207, piętro II

 • za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej

Możesz wybrać dogodną formę otrzymywania świadczenia: przelewem na konto, które wskażesz we wniosku; osobiście we wskazanej kasie Banku Spółdzielczego w Szubinie.

Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca danego roku.

Prawo do zasiłku rodzinnego ustala się na okres zasiłkowy, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek do organu właściwego , nie wcześniej niż od początku okresu zasiłkowego do końca tego okresu.

 

V. Komórka odpowiedzialna:

Urząd Miejski w Szubinie

Wydział Świadczeń Rodzinnych

ul. Kcyńska 34, tel. 52 391 07 39

poniedziałek od 7.30 do 15.30

wtorek od 7.30 do 17.30

od środy do piątku w godz. 7:30 - 15:30

 

VI. Tryb odwoławczy:

Jeśli nie zgadzasz się z wydaną decyzją, możesz odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy . Masz na to 14 dni od otrzymania decyzji. Odwołanie składasz za pośrednictwem Burmistrza Szubina.

VII. Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

 • rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych

VIII. Uwagi:

Zasiłek rodzinny jest świadczeniem, które ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dziecka, o które ubiegać mogą się rodzice dziecka, jeden z rodziców dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a także osoba ucząca się.

Zasiłek wypłacany jest w cyklu miesięcznym w następujących kwotach:

 • 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,

 • 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,

 • 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Zasiłek rodzinny przyznawany jest na okres zasiłkowy trwający od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego.

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:

 • 18 roku życia,

 • nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia,

 • 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

 • zasiłek rodzinny przysługuje także osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

W przypadku ukończenia przez dziecko (legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności) szkoły wyższej w trakcie ostatniego roku studiów prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje do zakończenia tego roku studiów, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 24. roku życia.

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód na osobę w rodzinie lub dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł lub 764,00 zł (w przypadku gdy w rodzinie jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności).

utracie dochodu – oznacza to utratę dochodu spowodowaną:

 • uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,

 • utratą zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,

 • utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej, renty socjalnej, rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1051), lub świadczenia pieniężnego przyznanego na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 lutego 2023 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym członkom rodziny funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia (Dz. U. poz. 658),

 • wykreśleniem z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2022 r. poz. 933, 1155 i 2140) lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1009, z późn. zm.),

 • utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

 • utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych

 • utratą świadczenia rodzicielskiego,

 • utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa
  w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników

 • utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 stypendium doktoranckie ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

 

uzyskaniu dochodu – oznacza to uzyskanie dochodu spowodowane:

 • zakończeniem urlopu wychowawczego,

 • uzyskaniem zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,

 • uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

 • uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej, renty socjalnej, rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym, lub świadczenia pieniężnego przyznanego na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 lutego 2023 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym członkom rodziny funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia,

 • rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,

 • uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

 • uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,

 • uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,

 • uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

Prawo dodatku do zasiłku rodzinnego przysługuje pod warunkiem, że na dziecko przysługuje zasiłek rodzinny. Dodatki nie przysługują, jeżeli nie przysługuje zasiłek rodzinny na dziecko, choćby spełnione zostały warunki wymagane do przyznania dodatków.

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego nie przysługują gdy:

 • dziecko lub osoba ucząca się ukończyła 18 rok życia i nie kontynuuje nauki w szkole lub w szkole wyższej (dotyczy osób legitymujących się orzeczeniem o stopniu umiarkowanym lub znacznym niepełnosprawności);dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;

 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;

 • osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;

 • pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;

 • osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:

  - rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,

  - ojciec dziecka jest nieznany,

  - powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,

  - sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka,

  - dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach;
 • członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Zasiłek rodzinny dodatki:

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:

 • urodzenia dziecka;

 • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;

 • samotnego wychowywania dziecka;

 • wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej;

 • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego;

 • rozpoczęcia roku szkolnego;

 • podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

Powyższe dodatki nie funkcjonują samodzielnie, są przyznawane jedynie wówczas, gdy na dziecko przysługuje prawo do zasiłku rodzinnego.

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka

Z tytułu urodzenia się dziecka dodatek może otrzymać matka lub ojciec albo opiekun prawny dziecka. Dodatek przysługuje opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia, jeżeli nie został przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka.

Wymagane dokumenty:

 • zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie przez kobietę pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (dotyczy rodziców ubiegających się o to świadczenie);

 • odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie - w przypadku gdy osoba ubiegająca się o to świadczenie przysposobiła dziecko;
 • zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka - w przypadku gdy osoba ubiegająca się o to świadczenie jest opiekunem faktycznym dziecka;
 • orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka - w przypadku gdy osoba ubiegająca się o to świadczenie jest opiekunem prawnym dziecka.

Dodatek przyznawany jest jednorazowo i wynosi 1000,00 zł.

W sytuacji urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu dodatek przysługuje na każde dziecko.

Warunkiem uzyskania dodatku jest pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, co potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną. Wymóg ten nie dotyczy do osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także do osób, które przysposobiły dziecko.

Dodatek nie przysługuje gdy:

 • został pobrany w innej gminie,

 • wniosek o dodatek został złożony dziecka po ukończeniu przez dziecko pierwszego roku życia,

 • matka dziecka nie pozostawała pod opieką medyczną lub pozostawała pod opieką medyczną później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (w przypadku ubiegania się o to świadczenie przez rodziców dziecka),

 • został przyznany rodzicom dziecka lub opiekunowi prawnemu dziecka.

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

Dodatek przysługuje:

 • samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu czyli pannie, kawalerowi, wdowie, wdowcowi,

 • osobie pozostającej w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobie rozwiedzionej, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego
  z rodziców dziecka, ponieważ:

 • drugi z rodziców dziecka nie żyje;

 • ojciec dziecka jest nieznany;

 • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;

 • osobie uczącej się, tj. osobie pełnoletniej, która nie ukończyła 24 roku życia, uczącej się
   w szkole lub szkole wyższej, niepozostającej na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony.

Wysokość dodatku wynosi 193,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci.

W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem
o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80,00 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160,00 zł na wszystkie dzieci.

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

Dodatek przysługuje:

 • matce lub ojcu,

 • opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka.

Wysokość dodatku wynosi 95,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:

Dodatek przysługuje:

 • matce lub ojcu dziecka,

 • opiekunowi faktycznemu dziecka(tzn. osobie faktycznie się nim opiekującej, jeżeli wystąpiła do sądu rodzinnego o adopcję tego dziecka)

 • opiekunowi prawnemu dziecka,

 • sobie uczącej się, tzn. osobie pełnoletniej, która nie jest na utrzymaniu rodziców, ponieważ oboje nie żyją albo zobowiązani są do płacenia alimentów.

Wysokość świadczenia wynosi:

 • 90 zł miesięcznie na dziecko do 5 roku życia

 • 110 zł miesięcznie na dziecko pomiędzy 5 a 24 rokiem życia

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji przysługuje na dziecko:

 • do ukończenia 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności;

 • powyżej 16. roku życia do ukończenia 24. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego:

 • Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje: matce lub ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka (tzn. osobie faktycznie się nim opiekującej, jeżeli wystąpiła do sądu rodzinnego o adopcję tego dziecka), opiekunowi prawnemu oraz osobie uczącej się na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem nowego roku szkolnego bądź rocznego przygotowania przedszkolnego „zerówka”.

 • Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego wynosi 100 zł na dziecko, raz w roku szkolnym.

 • Wniosek o wypłatę dodatku składa się do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:

Dodatek przysługuje:

 • matce lub ojcu dziecka,

 • opiekunowi faktycznemu dziecka, tzn. osobie faktycznie się nim opiekującej, jeżeli wystąpiła do sądu rodzinnego o adopcję tego dziecka,

 • opiekunowi prawnemu dziecka,

 • osobie uczącej się, tzn. osobie pełnoletniej, która nie jest na utrzymaniu rodziców, ponieważ oboje nie żyją albo zobowiązani są do płacenia alimentów.Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania przysługuje:

 • w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności - w wysokości 113 zł miesięcznie na dziecko albo

 • w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej - w wysokości 69 zł miesięcznie na dziecko.Dodatek ten przysługuje w czasie trwania roku szkolnego, czyli przez 10 miesięcy od września do czerwca następnego roku kalendarzowego.

         

Załączniki

Powiadom znajomego