W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Szubinie
ul. Kcyńska 12
89-200 Szubin

tel. centrala (+48) 523910700
tel. BOK (+48) 523910701
fax (+48) 52 384 80 71

e-mail: um@szubin.pl
serwis gminy Szubin: www.szubin.pl

Regon: 000526802
NIP: 5621004534

Elektroniczna Skrzynka Podawcza - przejdź

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (becikowe)

 

I. Wymagane dokumenty:Inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.


II. Opłaty:

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji nie podlega żadnym opłatom.

 

III. Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia wniosku. W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania administracyjnego, termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.

 

IV. Sposób załatwienia sprawy:

Ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka oraz wypłata następują odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

 

Wniosek wraz z załącznikami można pobrać na tej stronie tj. www.bip.szubin.pl (SPRAWY DO ZAŁATWIENIA - KATALOG USŁUG - SPRAWY SOCJALNE – Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka)

lub

w Wydziale Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miejskiego w Szubinie
Referat
Finansowego Wsparcia Rodziny
ul. Kcyńska 34 w Szubinie, piętro II, pokój nr 207

Wniosek można złożyć:

  • za pośrednictwem strony internetowej Emp@tia,

  • za pośrednictwem Poczty Polskiej,

  • osobiście - poprzez złożenie wniosku w Wydziale Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miejskiego w Szubinie – Referat Finansowego Wsparcia Rodziny, ul. Kcyńska 34 w Szubinie, piętro II, pokój nr 207,

  • za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej.

Możesz wybrać dogodną formę otrzymywania świadczenia: przelewem na konto, które wskażesz we wniosku; osobiście we wskazanej kasie Banku Spółdzielczego w Szubinie.V. Komórka odpowiedzialna:
Urząd Miejski w Szubinie
Referat Finansowego Wsparcia Rodziny
Wydział Świadczeń Rodzinnych
ul. Kcyńska 34, piętro II
89-200 Szubin
tel. 52 391 07 39

poniedziałek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 17.30
od środy do piątku w godz. 7:30 - 15:30

VI. Tryb odwoławczy:

Jeśli nie zgadzasz się z wydaną decyzją, możesz odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy. Masz na to 14 dni od otrzymania decyzji. Odwołanie składasz za pośrednictwem Burmistrza Szubina.

 

VII. Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;

  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego;

  • rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych.

     

VIII. Uwagi:

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje: matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka, z tytułu urodzenia się żywego dziecka w wysokości 1000 zł na każde dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł. (przy ustaleniu dochodu rodziny stosuje się przepisy określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych).

Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. W przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego wniosek należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.

Warunkiem przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka jest potwierdzenie, że kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną (wzór zaświadczenia). Wymóg ten nie dotyczy opiekunów prawnych i faktycznych, oraz osób które przysposobiły dziecko.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka nie przysługuje, jeżeli:

1) członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;

2) osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz danego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:

a) rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,

b) ojciec dziecka jest nieznany,

c) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,

d) sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka,

e) dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

Załączniki

JZ pdf, 117 kB
RODO pdf, 89 kB
RODO pdf, 87 kB

Powiadom znajomego