W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Szubinie
ul. Kcyńska 12
89-200 Szubin

tel. centrala (+48) 523910700
tel. BOK (+48) 523910701
fax (+48) 52 384 80 71

e-mail: um@szubin.pl
serwis gminy Szubin: www.szubin.pl

Regon: 000526802
NIP: 5621004534

Elektroniczna Skrzynka Podawcza - przejdź

Dodatek osłonowy 2024

Komu przysługuje dodatek osłonowy?


Dodatek ma na celu wsparcie “osób najuboższych w celu eliminacji zjawiska ubóstwa i wykluczenia energetycznego”, dlatego przewidziano kryterium dochodowe.  

Dodatek osłonowy przysługuje:

-osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2.100 zł (gospodarstwo domowe jednoosobowe tworzy osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca) 

-osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1.500 zł na osobę (gospodarstwo domowe wieloosobowe tworzy osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące). 

W przypadku gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu członka rodziny przekracza ww. kryteria, dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona zgodnie z tymi zasadami jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Dochód ustalany jest na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Uwzględniany jest dochód osiągnięty w 2022 roku.

Ile wyniesie dodatek osłonowy?

Dodatek osłonowy wyniesie za okres od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r.

-228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
-343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
-486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
-657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Dodatek osłonowy, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243), wynosi: 

-286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
-429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób; 
-607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób; 
-822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.


Szczegółowe informacje w jaki sposób wpisać źródło ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków dostępne są na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego:
www.zone.gunb.gov.pl (należy jednak posiadać profil zaufany lub podpis elektroniczny) lub w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w Szubinie, w biurze nr 12 (Biuro Obsługi Klienta) lub w biurze nr 4 (Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa).

I. Wymagane dokumenty:

W przypadku pobierania w 2022 r. renty bądź emerytury prosimy o załączenie do wniosku  kopii deklaracji Pit 40A z ZUS lub KRUS za 2022 r.

II. Opłaty:

Brak.

III. Termin załatwienia sprawy:


Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. 

Wnioski składa się w terminie do 30 kwietnia 2024 r. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpoznawane. Dodatek osłonowy wypłacany będzie jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.


Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa.

IV. Sposób załatwienia sprawy:

Wnioski będzie można składać:

  • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP

  • tradycyjnie (papierowo) – w Wydział Świadczeń Rodzinnych - Urząd Miejski w Szubinie budynek Kcyńska 34

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga decyzji.

Wójt/Burmistrz/Prezydent przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu dodatku osłonowego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej. W przypadku, gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku ma możliwość odebrania informacji o przyznaniu dodatku osłonowego bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Szubinie Wydział Świadczeń Rodzinnych, ul. Kcyńska 34. Nieodebranie informacji nie wstrzymuje wypłaty dodatku osłonowego.

Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji. 

Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku osłonowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.
Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

V. Komórka odpowiedzialna

Urząd Miejski w Szubinie
Wydział Świadczeń Rodzinnych
ul. Kcyńska 34
89-200 Szubin

VI. Tryb odwoławczy:

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Decyzje organ wydaje przy odmowie przyznania dodatku osłonowego, uchyleniu lub zmianie prawa do tego dodatku oraz przy rozstrzygnięciach w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego.

Strona ma prawo wnieść odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego

w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Szubina w terminie 14 dni od daty doręczenia.

 

VII. Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1 ze zm.);

 

 

Załączniki

Powiadom znajomego