W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Szubinie
ul. Kcyńska 12
89-200 Szubin

tel. centrala (+48) 523910700
tel. BOK (+48) 523910701
fax (+48) 52 384 80 71

e-mail: um@szubin.pl
serwis gminy Szubin: www.szubin.pl

Regon: 000526802
NIP: 5621004534

Elektroniczna Skrzynka Podawcza - przejdź

Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

I. Wymagane dokumenty:

Wniosek można złożyć:

  • w formie pisemnej: osobiście w Urzędzie w biurze nr 12 w godzinach pracy Urzędu  lub pocztą przesyłając na adres Urząd Miejski w Szubinie ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin  
  • w formie dokumentu elektronicznego potwierdzonego przez wnoszącego podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym na ESP – adres: /63hqiye23j/skrytka;

Nie można złożyć wniosku ustnie do protokołu, telefonicznie, za pomocą telefaksu oraz na adres poczty elektronicznej.

Wniosek o świadczenie pieniężne składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem. Wniosek o świadczenie pieniężne złożony z uchybieniem w/w terminu pozostawia się bez rozpoznania.

II. Opłaty:

Złożenie wniosku jest bezpłatne.

III. Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Wniosek jest rozpatrywany w terminie miesiąca od dnia jego złożenia w urzędzie.

IV. Sposób załatwienia sprawy:

Świadczenie jest przyznawana na podstawie wniosku za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 120 dni i jest wypłacane z dołu na rachunek bankowy wnioskodawcy.
W sprawach świadczenia pieniężnego nie wydaje się decyzji administracyjnej oraz nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego. O przyznaniu lub o odmowie przyznania świadczenia pieniężnego przesyłana jest informacja na adres poczty elektronicznej wskazany we wniosku. 


Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty (Dz.U. poz. 1336), gmina może przedłużyć okres wypłaty świadczenia na okres dłuższy niż 120 dni w przypadku zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelowi Ukrainy, który:

1) posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz. 558);

2) posiada dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności;

3) ukończył 60 rok życia (kobiety) albo 65 rok życia (mężczyźni);

4) jest kobietą w ciąży lub osobą wychowującą dziecko do 12 miesiąca życia;

5) samotnie sprawuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opiekę nad trojgiem i więcej dzieci;

6) jest małoletnim wymienionym w art. 25a ust. 1 ustawy.

2. Świadczenie, o którym mowa:

1) pkt 1 i 2 - przysługuje za osobę niepełnosprawną, za osobę sprawującą nad nią opiekę i za każde małoletnie dziecko tych osób;

2) pkt 4 - przysługuje za kobietę w ciąży i za każde jej małoletnie dziecko lub za opiekuna wychowującego dziecko do 12 miesiąca życia i za wszystkie jego małoletnie dzieci;

3) pkt 5 - przysługuje za opiekuna i za każde małoletnie dziecko;

4) pkt 6 - przysługuje za małoletniego, za opiekuna tymczasowego ustanowionego dla małoletniego oraz za wszystkie małoletnie dzieci opiekuna tymczasowego.


V. Komórka odpowiedzialna:

Sekretarz Gminy, biuro nr 26;
Urząd Miejski w Szubinie
ul. Kcyńska 12,
tel. 52 391 07 00 (centrala),
poniedziałek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 17.30
od środy do piątku w godz. 7:30 - 15:30.

VI. Tryb odwoławczy:

W razie sporu dotyczącego świadczenia pieniężnego podmiot, który złożył wniosek o jego przyznane, może wystąpić z powództwem do Sądu Rejonowego w Szubinie pl. Wolności 4, 89-200 Szubin.


VII. Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023r. poz. 103 ze zm.);
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 maja 2022r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty (Dz.U. z 2023r. poz. 1381 ze zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 marca 2022r. w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi (Dz.U. z 2023r. poz. 2447 oraz z 2024r. poz.297)

VIII. Uwagi:  

Gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Weryfikacji dokonują upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego w Szubinie.

Świadczenie nie przysługuje, jeżeli:

  • za osobę objętą zakwaterowaniem na wskazany okres wypłacono już świadczenie;
  • za okres, którego dotyczy wniosek wnioskodawca otrzymał dodatkowe wynagrodzenie, w tym za wynajem,
  • warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowi ludzi, lub we wniosku podano nieprawdę.

Załączniki

Powiadom znajomego