W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Szubinie
ul. Kcyńska 12
89-200 Szubin

tel. centrala (+48) 523910700
tel. BOK (+48) 523910701
fax (+48) 52 384 80 71

e-mail: um@szubin.pl
serwis gminy Szubin: www.szubin.pl

Regon: 000526802
NIP: 5621004534

Elektroniczna Skrzynka Podawcza - przejdź

Pomoc Materialna dla uczniów- Stypendium szkolne, Zasiłek Szkolny

 
Urząd Miejski w Szubinie informuje, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do stypendium szkolnego na rok szkolny 2023/2024 dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szubin od 04.09.2022 roku dostępne są w biurze nr 209 (drugie piętro budynek  Urzędu Miejskiego w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 34) oraz na stronie bip.szubin.pl
Uzupełniony i podpisany wniosek  należy składać w tutejszym Urzędzie biuro Nr 27 w nieprzekraczalnym terminie: do 15.09.2023 roku, a w przypadku uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego - do dnia 15 lutego danego roku szkolnego, słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego.

 
 
 
Stypendium Szkolne
 
I. Wymagane dokumenty:
 •  wniosek
 • obowiązek informacyjny

Pobierz obowiązek informacyjny

 • załączniki

Pobierz oświadczenie o wysokości dochodu uzyskanego za miesiąc w którym dochód został uzyskany
Pobierz oświadczenie o niezarejestrowaniu w Urzędzie Pracy
Pobierz pełnomocnictwo

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.

 

Wysokość stypendium uzależniona jest od sytuacji dochodowej oraz występowania w rodzinie okoliczności: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, rodzina niepełna lub wystąpienie zdarzenia losowego. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje:
1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki tj. do ukończenia 18 roku życia;
3. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki tj. do ukończenia 18 roku życia.
Do stypendium szkolnego uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
 • zamieszkują na terenie Gminy Szubin,
 • rozpoczynają lub kontynuują naukę w szkole, dochód na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (600,00 zł), dla osoby samotnej (776,00 zł), dochód z 1 ha przeliczeniowego (345,00 zł).

Pomoc materialna o charakterze socjalnym nie przysługuje:

 • dzieciom odbywającym wychowanie przedszkolne,
 • dzieciom odbywającym roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej,
 • studentom szkół wyższych i licencjackich.
Wniosek można złożyć:
Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym - stypendium szkolnego składa się w Urzędzie Miejskim w Szubinie
Wydział Świadczeń Rodzinnych - Referat Płatności Alimentacyjnych i Mieszkaniowych (ul. Kcyńska 34, 89-200 Szubin, II piętro biuro 209) lub za  pośrednictwem Poczty Polskiej


II. Opłaty: 

Wydana decyzja nie podlega opłatom. 

III. Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego należy składać corocznie do dnia 15 września danego roku, a w przypadku uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno - wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego - do dnia 15 lutego danego roku szkolnego, słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego.
W uzasadnionych przypadkach wniosek możesz złożyć po upływie wskazanych wyżej terminów.
Po spełnieniu wszystkich kryteriów, otrzymasz decyzję.
Złożone wnioski  Wydziale Świadczeń Rodzinnych rozpatruje w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia.
W przypadku prowadzenia skomplikowanego postępowania, termin może ulec wydłużeniu.
 

IV. Sposób załatwienia sprawy: 

Stypendium zostanie wypłacone po dostarczeniu dokumentów (faktur, rachunków oraz innych imiennych dowodów wpłat wystawionych imiennie na rodzica lub pełnoletniego ucznia) potwierdzających poniesione wydatki na cele edukacyjne, zgodnie ze szczegółowym katalogiem wydatków podlegających refundacji (katalog znajduje się w punkcie VIII Uwagi).

Świadczenie otrzymasz zgodnie ze sposobem wypłaty, który wskazałeś przy składaniu faktur, rachunków oraz innych imiennych dowodów wpłat):
 • przelewem na konto;
 • osobiście we wskazanej kasie Banku Spółdzielczego w Szubinie.

V. Komórka odpowiedzialna:
Urząd Miejski w Szubinie
Wydział Świadczeń Rodzinnych
Referat Płatności Alimentacyjnych i Mieszkaniowych (ul. Kcyńska 34, 89-200 Szubin, II piętro biuro 209)
tel. 52 391 07 04
poniedziałek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 17.30
od środy do piątku w godz. 7:30 - 15:30

VI. Tryb odwoławczy:

Jeśli nie zgadzasz się z wydaną decyzją, możesz odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy . Masz na to 14 dni od otrzymania decyzji. Odwołanie składasz za pośrednictwem Burmistrza Szubina.


VII. Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
- uchwała Rady Miejskiej w Szubinie nr XX/186/20 z dnia 16 czerwca 2020r., w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szubin

VIII. Uwagi: 
Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie:

1.całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
2. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników;
3. całkowitego lub częściowego pokrycia uczniom szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczom kolegiów, o których mowa w art. 90d ust.3 ustawy o systemie oświaty, kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania;
4. świadczenia pieniężnego, w szczególności wypłacanego comiesięcznie w okresie zajęć szkolnych

Wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego:
-płatne zajęcia lekcyjne oraz pozalekcyjne o charakterze edukacyjnym tj., czesne za naukę w szkole, korepetycje, kursy języków obcych, informatyki, zajęcia sportowe, w tym na basenie, nauka pływania, nauka tańca, karate, nauka gry na instrumentach muzycznych, wycieczki szkolne i tematyczne (np. teatr, kino, muzeum itp.), koszt wyjazdu na tzw. ,,zieloną szkołę”i „białą szkołę” - na podstawie zaświadczenia ze szkoły o poniesionym wydatku, bądź zaświadczenia z miejsca gdzie dziecko uczęszcza oraz koszty związane z uczestnictwem w praktykach zawodowych tj. czesne i zakwaterowanie za okres, w którym realizowana jest nauka;
-zakup:
a) podręczników, ćwiczeń, lektur, vademecum, kompendium, słowników, kodeksów, atlasów, encyklopedii, tablice matematycznych/chemicznych/fizycznych i astronomicznych, map, globusów oraz innych publikacji o charakterze edukacyjnym,
b) pomocy dydaktycznych i przyborów szkolnych np. komputer/monitor komputerowy/notebook /laptop/tablet/drukarka/skaner, programy multimedialne i edukacyjne, podzespoły do komputera (mysz, klawiatura, słuchawki, głośniki), koszty naprawy lub modernizacji komputera, papier i tusz/toner do drukarki, mikroskop, kalkulator, piórnik, artykuły szkolne np. bloki, flamastry, kredki, pędzle, farby, klej, papier kolorowy, ołówki, długopisy, pióra, gumki, temperówki, bibuła, brystole, papier kancelaryjny, nożyczki, taśma klejąca, papier milimetrowy, korektory, przybory geometryczne, plastelina, modelina, okładki na zeszyty, książki i ćwiczenia oraz inne przybory związane z zajęciami szkolnymi,
c) biurka do nauki, krzesła lub fotela do biurka, lampki szkolnej na biurko,
d) tornistra/plecaka szkolnego lub torby szkolnej oraz worka do obuwia na zajęcia wychowania fizycznego,
e) instrumentów muzycznych w przypadku uczniów uczęszczających na zajęcia muzyczne (poparte zaświadczeniem wydanym przez instytucję organizującą naukę gry na instrumencie) lub do szkoły muzycznej,
f) sprzętu sportowego w przypadku uczniów klas sportowych,
g) stroju sportowego wymaganego na zajęcia wychowania fizycznego: spodenki sportowe, koszulka sportowa, spodnie sportowe, bluza sportowa, obuwie sportowe typu tenisówki lub halówki lub trampki lub adidasy (gimnastyczne);
h) stroju wymaganego do praktycznej nauki zawodu oraz materiałów niezbędnych do realizacji zajęć praktycznych (poparte zaświadczeniem ze szkoły lub od pracodawcy o zasadności zakupu);
pokrycie kosztów abonamentu internetowego, wystawionego na jedną z osób będących w składzie rodzin.

Wysokość stypendium szkolnego:
Miesięczna kwota stypendium uzależniona jest od dochodów rodziny ucznia, a następnie ustalana według kryterium dochodowego, które kształtuje się w sposób następujący:
-dochód miesięczny na członka rodziny do 200,00 zł włącznie – I grupa dochodowa – 100%kwoty, o której mowa w art.6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych tj. 124,00 zł;
-dochód miesięczny na członka rodziny powyżej 200,00 zł do maksymalnej kwoty dochodu uprawniającego do stypendium – II grupa dochodowa – 80% kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych t.j. 100,00 zł.
WAŻNE!
Rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne i pełnoletni uczeń są niezwłocznie obowiązani powiadomić organ przyznający stypendium o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego, np. zmiana miejsca zamieszkania ucznia, zaprzestanie nauki przez ucznia, uzyskanie dochodów przez członków rodziny. W przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania pomocy materialnej, stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa. Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Wysokość należności podlegającej zwrotowi oraz termin zwrotu tej należności ustala się w drodze decyzji administracyjnej.
Zasiłek szkolny
I. Wymagane dokumenty:
 •  wniosek
Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, którym jest w szczególności: pożar domu rodzinnego; utrata na skutek kradzieży podręczników i pomocy szkolnych niezbędnych do realizacji obowiązku szkolnego; śmierć najbliższego członka rodziny; inne zdarzenie losowe, które spowodowało czasową niemożliwość lub znacznie ograniczyło możliwość prawidłowego realizowania przez ucznia procesu edukacyjnego. Zasiłek szkolny może być przyznawany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym. Kwotę zasiłku szkolnego przyznaje się oceniając sytuacje materialną ucznia indywidualnie

 

Zasiłek szkolny nie może przekroczyć jednorazowo pięciokrotności kwoty zasiłku rodzinnego przysługującego na dziecko w wieku 5-18 lat, określanego w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych.
Do wniosku dołącz dokument potwierdzający zaistnienie okoliczności uzasadniających przyznanie zasiłku.
II. Opłaty:

Wydana decyzja nie podlega opłatom. 

III. Przewidywany termin załatwienia sprawy:
Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku. Wniosek musisz złożyć w nieprzekraczalnym terminie dwóch miesięcy od zaistnienia zdarzenia losowego.

 

IV. Sposób załatwienia sprawy:
Zasiłek szkolny jest on wypłacany w punkcie kasowym, mieszczącym się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie.
W okresie miesiąca od daty odbioru świadczenia, świadczeniobiorca zobowiązany jest przedstawić rachunki lub imienne dowody zapłaty dokumentujące przeznaczenie zasiłku na cele edukacyjne. Nie przedstawienie powyższego spowoduje, że wypłacony zasiłek szkolny uznany zostanie za nienależnie pobrane świadczenie.

V. Komórka odpowiedzialna:
Urząd Miejski w Szubinie
Wydział Świadczeń Rodzinnych
Referat Płatności Alimentacyjnych i Mieszkaniowych
ul. Kcyńska 34,
tel. 52 391 07 04
poniedziałek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 17.30

od środy do piątku w godz. 7:30 - 15:30
VI. Tryb odwoławczy:
Jeśli nie zgadzasz się z wydaną decyzją, możesz odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy . Masz na to 14 dni od otrzymania decyzji. Odwołanie składasz za pośrednictwem Burmistrza Szubina.

 

VIII. Podstawa prawna:
 • ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 • uchwała Rady Miejskiej w Szubinie nr XX/186/20 z dnia 16 czerwca 2020r., w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szubin
Załączniki

Powiadom znajomego