W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Szubinie
ul. Kcyńska 12
89-200 Szubin

tel. centrala (+48) 523910700
tel. BOK (+48) 523910701
fax (+48) 52 384 80 71

e-mail: um@szubin.pl
serwis gminy Szubin: www.szubin.pl

Regon: 000526802
NIP: 5621004534

Elektroniczna Skrzynka Podawcza - przejdź

Nowe świadczenie pielęgnacyjne od 1 stycznia 2024 r. tylko na dzieci

Świadczenie pielęgnacyjne na zasadach obowiązujących do 1 stycznia 2024 r.

 

I. Wymagane dokumenty:

 

·  Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego na zasadach obowiązujących od 1 stycznia 2024 r.

Pobierz wniosek  Wniosek o świadczenie pielęgnacyjne od 2024

Załączniki do wniosku

·        Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczeni pielęgnacyjnego na zasadach obowiązujących od 1 stycznia 2024 r.

Pobierz załącznik Załącznik do wniosku o świadczenie pielęgnacyjne od 2024 r..pdf


·     orzeczenie o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności

·     oświadczenie o uprawnieniach za granicą

Pobierz oświadczenie Oświadczenie o uprawnieniu za granicą

·      oświadczenie o okresie ubezpieczenia emerytalno-rentowego

Pobierz oświadczenie Oświadczenie o okresie ubezpieczenia emerytalno-rentowego od 2024 r.

·      Oświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym

Pobierz oświadczenie Oświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym

·     Wniosek o zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego

Pobierz wniosek Wniosek o zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego

·          obowiązek informacyjny

Pobierz RODO Obowiązek informacyjny

 

II. Opłaty:

 

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji nie podlega żadnym opłatom.

 

III. Przewidywany termin załatwienia sprawy:

 

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do świadczenia kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia wniosku. W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania administracyjnego, termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.

 

IV. Sposób załatwienia sprawy:

 

Ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek matki lub ojca, innej osoby, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, opiekuna faktycznego dziecka, małżonki/a osoby wymagającej opieki; rodziny zastępczej, osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka, dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektora regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej albo dyrektora interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.

Wniosek wraz z załącznikami można pobrać na stronie www.bip.szubin.pl (SPRAWY DO ZAŁATWIENIA - KATALOG USŁUG - SPRAWY SOCJALNE – ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE OD 1 STYCZNIA 2024 R. TYLKO NA DZIECI) 

lub

w Wydziale Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miejskiego w Szubinie

Referat Finansowego Wsparcia Rodziny 

ul. Kcyńska 34 w Szubinie, II piętro, pokój nr 207

 

Wniosek można złożyć:

 

·   za pośrednictwem strony internetowej Emp@tia

·   za pośrednictwem Poczty Polskiej

·   osobiście - poprzez złożenie wniosku w Wydziale Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miejskiego w Szubinie - Referat  Finansowego Wsparcia Rodziny - ul. Kcyńska 34, piętro II, pokój 207

·   za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej

 

Możesz wybrać dogodną formę otrzymywania świadczenia:

•   przelewem na konto, które wskażesz we wniosku;

•   osobiście we wskazanej kasie Banku Spółdzielczego w Szubinie.

 

Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego ustala się na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek. Jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia uzależnionego od niepełnosprawności, prawo to ustala się począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

 

V. Komórka odpowiedzialna:

 

Urząd Miejski w Szubinie 

Wydział Świadczeń Rodzinnych 

Referat Finansowego Wparcia Rodziny

ul. Kcyńska 34, II piętro

89-200 Szubin

tel. 52 391 07 39 

 

poniedziałek od 7.30 do 15.30 

wtorek od 7.30 do 17.30 

od środy do piątku w godz. 7:30 - 15:30 


VI. Tryb odwoławczy:

 

Jeśli nie zgadzasz się z wydaną decyzją, możesz odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy. Masz na to 14 dni od otrzymania decyzji. Odwołanie składasz za pośrednictwem Burmistrza Szubina.

 

VII. Podstawa prawna:

 

·          ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych Dz.U. z 2023 r. poz. 1429;

·          ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego;

·          OBWIESZCZENIE MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wysokości świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2024;

·          ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia  lipca 2023 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych.

 

VIII. Uwagi:

 

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje:

1.    matce albo ojcu,

2.    innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1359 oraz z 2022 r. poz. 2140) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom,

3.   opiekunowi faktycznemu dziecka,

4.   rodzinie zastępczej, osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka, dyrektorowi placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektorowi regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej albo dyrektorowi interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego

– jeżeli sprawują opiekę nad osobą w wieku do ukończenia 18. roku życia legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego będzie podwyższana o 100% na drugą i każdą kolejną osobę, nad którą sprawowana jest opieka:

- matce lub ojcu,

- innym osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny,

- małżonkom,

- rodzinie zastępczej,

- osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka

sprawującym opiekę nad więcej niż jedną osobą w wieku do ukończenia 18. roku życia legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Zarejestrowanie w powiatowym urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy lub posiadanie statusu bezrobotnego nie ma wpływu na uprawnienie do świadczenia pielęgnacyjnego.

W przypadku śmierci (po 31-12-2023 r.) osoby wymagającej opieki, osoba sprawująca opiekę zachowuje prawo do świadczenia pielęgnacyjnego do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpił zgon osoby wymagającej opieki.

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:

1) osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna;

2) osoba wymagająca opieki została umieszczona lub przebywa w domu pomocy społecznej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w przepisach o pomocy społecznej, zakładzie karnym, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym albo schronisku dla nieletnich;

3) osoba wymagająca opieki jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;

4) na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;

5) na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Kwotę świadczenia pielęgnacyjnego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego na następny rok kalendarzowy podlega ogłoszeniu w drodze obwieszczenia przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w terminie do dnia 15 listopada każdego roku.

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego w 2024 roku wynosi 2988,00 zł. Kwota świadczenia jest corocznie waloryzowana.

WAŻNE INFORMACJE!

Osoby, które mają ustalone świadczenie pielęgnacyjne na podstawie dotychczasowych przepisów NADAL NIE MOGĄ PODJĄĆ ZATRUDNIENIA LUB INNEJ PRACY ZAROBKOWEJ, POBIERAĆ ŚWIADCZEŃ EMERYTALNO-RENTOWYCH i jednocześnie pobierać świadczenie pielęgnacyjne. Skutkuje to USTALENIEM NIENALEŻNIE POBRANYCH ŚWIADCZEŃ WRAZ Z ODSETKAMI i zobowiązaniem do zwrotu.

Skorzystanie z nowych warunków uprawniających do świadczenia pielęgnacyjnego od nowego roku wymaga rezygnacji z prawa do świadczenia pobieranego na dotychczasowych zasadach i złożenia nowego wniosku.

W PRZYPADKU REZYGNACJI Z DOTYCHCZASOWYCH ŚWIADCZEŃ OPIEKUŃCZYCH, NIE MA MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ O PONOWNE ICH USTALENIE NA ZASADACH OBOWIĄZUJĄCYCH DO 31-12-2023 r.

Załączniki:

 

Załączniki

Powiadom znajomego