W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Szubinie
ul. Kcyńska 12
89-200 Szubin

tel. centrala (+48) 523910700
tel. BOK (+48) 523910701
fax (+48) 52 384 80 71

e-mail: um@szubin.pl
serwis gminy Szubin: www.szubin.pl

Regon: 000526802
NIP: 5621004534

Elektroniczna Skrzynka Podawcza - przejdź

Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny

 

I. Wymagane dokumenty

  • Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
    Pobierz wniosek
  • Załączniki do wniosku:
    Pobierz załącznik do wniosku
  • Obowiązek informacyjny
    RODO
  • Orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności

Umiarkowany stopień niepełnosprawności – oznacza to:

- niepełnosprawność w umiarkowanym stopniu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

- całkowitą niezdolność do pracy orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

- posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

Znaczny stopień niepełnosprawności – oznacza to:

- niepełnosprawność w stopniu znacznym w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

- całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

- stałą albo długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji albo trwałą lub okresową całkowitą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji, orzeczoną na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników w celu uzyskania świadczeń określonych w tych przepisach,

- posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do I grupy inwalidów,

- niezdolność do samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.

 

II. Opłaty:

 

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji nie podlega żadnym opłatom.

 

III. Przewidywany termin załatwienia sprawy:

 

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do świadczenia kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia wniosku. W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania administracyjnego, termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.

 

IV. Sposób załatwienia sprawy:

 

Jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, prawo to ustala się począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. W przypadku wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności na czas określony prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.
Zasiłek pielęgnacyjny wypłaca się w okresach miesięcznych.

Ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego oraz jego wypłata następują odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej.

Wniosek wraz z załącznikami można pobrać na stronie www.bip.szubin.pl (SPRAWY DO ZAŁATWIENIA - KATALOG USŁUG - SPRAWY SOCJALNE – ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY)

lub

w Wydziale Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miejskiego w Szubinie
Referat Finansowego Wsparcia Rodziny - ul. Kcyńska 34 w Szubinie
piętro II, pokój 207

Wniosek można złożyć:

 

·      za pośrednictwem strony internetowej Emp@tia

·      za pośrednictwem Poczty Polskiej

·      osobiście - poprzez złożenie wniosku w Wydziale Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miejskiego w Szubinie
Referat  Finansowego Wsparcia Rodziny ul. Kcyńska 34 w Szubinie,  piętro II, biuro nr 207

·      za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej

 

Możesz wybrać dogodną formę otrzymywania świadczenia: przelewem na konto, które wskażesz we wniosku; osobiście we wskazanej kasie Banku Spółdzielczego w Szubinie.


V. Komórka odpowiedzialna: 

 

Urząd Miejski w Szubinie

Wydział Świadczeń Rodzinnych

Referat Finansowego Wparcia Rodziny

ul. Kcyńska 34, piętro II,

89-200 Szubin

tel. 52 391 07 39

 

poniedziałek od 7.30 do 15.30

wtorek od 7.30 do 17.30

od środy do piątku w godz. 7:30 - 15:30

 

VI. Tryb odwoławczy:

 

Jeśli nie zgadzasz się z wydaną decyzją, możesz odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy. Masz na to 14 dni od otrzymania decyzji. Odwołanie składasz za pośrednictwem Burmistrza Szubina.

 

VII. Podstawa prawna:

 

·      ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

·      ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

·      ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych

 

VIII. Uwagi:

 

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

1) niepełnosprawnemu dziecku;

2) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

3) osobie, która ukończyła 75 lat.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 215,84 zł miesięcznie.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.

Osobom, o których mowa w ust. 2 i 3, zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje, jeżeli członkom rodziny przysługują za granicą świadczenia na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tych osób, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.

Osobie, której przyznano dodatek pielęgnacyjny za okres, za który wypłacono zasiłek pielęgnacyjny, Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub inny organ emerytalny lub rentowy, który przyznał dodatek pielęgnacyjny, wypłaca emeryturę lub rentę pomniejszoną o kwotę odpowiadającą wysokości wypłaconego za ten okres zasiłku pielęgnacyjnego i przekazuje tę kwotę na rachunek bankowy organu właściwego. Przekazanie kwoty odpowiadającej wysokości zasiłku pielęgnacyjnego uznaje się za zwrot świadczeń nienależnie pobranych.

Załączniki

RODO pdf, 87 kB

Powiadom znajomego