W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Szubinie
ul. Kcyńska 12
89-200 Szubin

tel. centrala (+48) 523910700
tel. BOK (+48) 523910701
fax (+48) 52 384 80 71

e-mail: um@szubin.pl
serwis gminy Szubin: www.szubin.pl

Regon: 000526802
NIP: 5621004534

Elektroniczna Skrzynka Podawcza - przejdź

Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w 2023 r.

Refundacja podatku VAT przysługuje w przypadku, gdy odbiorca paliw gazowych w gospodarstwie domowym:

-wykorzystuje jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi, o których mowa w art. 3 pkt 3a ustawy – Prawo energetyczne, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576, 1967 i 2456), do dnia wejścia w życie ustawy, albo po tym dniu – w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy,
-jest osobą w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł lub
-jest osobą w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł.

I. Wymagane dokumenty:

-wniosek
Pobierz wzór wniosku

-obowiązek informacyjny
Pobierz obowiązek informacyjny

Do wniosku należy dołączyć:

-faktura dokumentująca dostarczenie paliwa gazowego do wnioskodawcy w okresie wskazanym we wniosku,
-dowód uiszczenia zapłaty za fakturę
-w indywidualnych przypadkach inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego

W przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne:

1. oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy lub zaświadczenie właściwego organu gminy albo nakaz płatniczy,
2.umowę dzierżawy - w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
3.umowę o wniesieniu wkładów gruntowych - w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną.
 
II. Opłaty: 

Brak.

III. Przewidywany termin załatwienia sprawy: 
Wniosek składa się w dowolnym czasie w 2023 r. jednak nie później niż do 29 lutego 2024 r. lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

IV. Sposób załatwienia sprawy: 

Wnioski będzie można składać:

-elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – skrzynka EPUAP -/63hqiye23j/skrytka 
-tradycyjnie (papierowo) - Urząd Miejski w Szubinie, ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin

V. Komórka odpowiedzialna: 
Urząd Miejski w Szubinie 
Wydział Świadczeń Rodzinnych 
ul. Kcyńska 12

VI. Tryb odwoławczy: 

Przyznanie refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w 2023 r. nie wymaga wydania decyzji. Decyzje organ wydaje przy odmowie przyznania refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w 2023 r., uchyleniu lub zmianie wysokości refundacji oraz przy rozstrzygnięciach w sprawie nienależnie pobranej refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w 2023 r. 

Strona ma prawo wnieść odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Szubina w terminie 14 dni od daty doręczenia.

VII. Podstawa prawna:
ustawa  z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu ( tj. Dz. U. 2022 poz. 2687)

VIII. Uwagi: 

Dochód liczony jest w oparciu o wybrane przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych i uwzględnia:

-przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art.30b, art.30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych pomniejszone o koszty przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,
-dochody niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
-dochody z gospodarstwa rolnego
(W przypadku ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się, że z 1ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Za rok 2021 dochód z 1 ha przeliczeniowego wynosi 3288 zł/rok)
-dochody z działalności opodatkowanej na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie:

-od 1 stycznia do 31 lipca danego roku  - uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek tj. za 2021 r.,
-od 1 sierpnia do 31 grudnia danego roku  - uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek tj. za 2022 r,

W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku lub bez wymaganych dokumentów, osoba ubiegającą się o refundację zostanie wezwana do poprawienia wniosku lub uzupełnienia brakujących dokumentów w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.


Załączniki

Powiadom znajomego