W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Szubinie
ul. Kcyńska 12
89-200 Szubin

tel. centrala (+48) 523910700
tel. BOK (+48) 523910701
fax (+48) 52 384 80 71

e-mail: um@szubin.pl
serwis gminy Szubin: www.szubin.pl

Regon: 000526802
NIP: 5621004534

Elektroniczna Skrzynka Podawcza - przejdź

Interpretacja indywidualna

I. Miejsce załatwienia sprawy:
Referat Podatków, Opłat i Windykacji pokój 41
 

Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)
1. Wniosek zawierający wyczerpujące przedstawienie zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz przedstawienie własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Wzór wniosku stanowi załącznik.
2. Oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz, że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej.
3. W przypadku działania przez pełnomocnika lub prokurenta – pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy lub dokument stwierdzający udzielenie prokury.
II. Opłaty:

1. Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega opłacie w wysokości 40 zł, którą należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku wystąpienia w jednym wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej odrębnych stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych pobiera się opłatę od każdego przedstawionego we wniosku odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego.
2. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej). Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej od pełnomocnictwa lub prokury należy dołączyć do dokumentu stwierdzającego udzielnie pełnomocnictwa lub prokury.
3. Wpłat z tytułu opłaty skarbowej oraz opłaty za wydanie indywidualnej interpretacji można dokonywać na rachunek bankowy nr 73 8164 0001 0000 0505 2000 0024 Urzędu Miejskiego w Szubinie.
III. Forma załatwienia:
1. Indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego lub
2. Postanowienie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia lub
3. Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania

IV.  Termin załatwienia: do 3 miesięcy od daty złożenia wniosku.

V. Tryb odwoławczy:
1. Na indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, złożona za pośrednictwem Burmistrza Szubina. Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia w sprawie.
2. Na postanowienie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy wniesione w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Zażalenie składa się za pośrednictwem Burmistrza Szubina.
3. Na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie wydania pisemnej indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy wniesione w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Zażalenie składa się za pośrednictwem Burmistrza Szubina.
 
VI. Podstawa prawna:

1. Dział II Rozdział 1A ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.
2. Art. 52-54 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
 
VII. Informacje dodatkowe dla klienta:

1. Uprawnienie do złożenia wniosku o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie przysługuje „osobie zainteresowanej”. Za osobę zainteresowaną, uważa się:
- podatników, płatników, inkasentów, osoby trzecie odpowiedzialne za zobowiązania podatników - niezależnie od tego, czy interpretacja dotyczy ich obecnej, czy też przyszłej sytuacji,
- osoby, u których wystąpiła lub może wystąpić zaległość podatkowa, o której mowa w art. 52 § 1 o.p.,
- osoby planujące utworzenie spółki - w sprawach związanych z przyszła sytuacją tej spółki,
- przedsiębiorcy zamierzający utworzyć oddział lub przedstawicielstwo - w sprawach związanych z przyszłą sytuacją tego oddziału lub przedstawicielstwa.
2. Nie mogą wystąpić z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji:
- osoby występujące we własnym imieniu adwokat, radca prawny czy też doradca podatkowy, jeśli chcieliby uzyskać wykładnię dotyczącą pewnego teoretycznego stanu faktycznego,
- osoba, która chciałaby tylko zaznajomić się z poglądem organu interpretacyjnego na możliwości stosowania oraz wykładnię określonego przepisu prawa podatkowego wyłącznie z przyczyn czysto poznawczych,
- osoba, na której sytuację ekonomiczną, czy faktyczną mogłaby oddziaływać sytuacja podatnika.
3. Uprawnienie do złożenia wniosku o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie nie przysługuje, jeżeli w sprawie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.
4. Jeżeli wniosek nie spełnia wymogów określonych przepisami prawa, organ podatkowy wzywa wnoszącego podanie do usunięcia braków w terminie 7 dni, z pouczeniem, że niewypełnienie tego warunku spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. Jeżeli wniosek nie zawiera adresu, organ pozostawia je bez rozpatrzenia. W tym przypadku nie dokonuje się wezwania, o którym mowa powyżej.
5. Jeżeli organ podatkowy w terminie 3 miesięcy od daty złożenia wniosku nie wyda pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, wówczas uznaje się, że w dniu następującym po dniu, w którym upłynął termin wydania interpretacji, została wydana interpretacja stwierdzająca prawidłowość stanowiska wnioskodawcy w pełnym zakresie.
6. Do terminu do załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
7. W razie złożenia fałszywego oświadczenia wydana interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych.
8. Interpretacje indywidualne wraz z wnioskiem o wydanie interpretacji, po usunięciu danych identyfikujących wnioskodawcę oraz inne podmioty wskazane w treści interpretacji, są niezwłocznie zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Szubina (www.bip.szubin.pl).
Interpretacja indywidualna budowle
 
 

Załączniki

Powiadom znajomego