W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Szubinie
ul. Kcyńska 12
89-200 Szubin

tel. centrala (+48) 523910700
tel. BOK (+48) 523910701
fax (+48) 52 384 80 71

e-mail: um@szubin.pl
serwis gminy Szubin: www.szubin.pl

Regon: 000526802
NIP: 5621004534

Elektroniczna Skrzynka Podawcza - przejdź

Wniosek o sfinansowanie usunięcia wyrobów zawierających azbest

I. Wymagane dokumenty:
 
 • Wniosek o sfinansowanie usunięcia wyrobów zawierających azbest;
 • Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych;
 • Informacja o wyrobach zawierających azbest;
Pobierz wzór informacji
 • Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest
 
Dodatkowo:
 
 • Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości.
 • W przypadku prac polegających na demontażu: zgłoszenie lub pozwolenie na ich wykonanie wydane przez Starostę Nakielskiego;
 • Formularza pomocy de minimis oraz oświadczenie o udzielonej pomocy de minimis.

 

W przypadku przedsiębiorców lub rolników usuwających wyroby zawierające azbest z budynków usługowych lub gospodarczych należy: przedstawić kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis otrzymanej w roku, w którym Wnioskodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

 
 

Informację można złożyć:
 • w formie pisemnej: pocztą, przesyłając na adres: Urząd Miejski w Szubinie, ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin, lub faksem, przesyłając na numer: 52-384-80-71;
 • w formie dokumentu elektronicznego potwierdzonego przez wnoszącego podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym na ESP – adres: /63hqiye23j/skrytka;
 • osobiście w Biurze Obsługi Klienta, pokój nr 12, w Urzędzie Miejskim w Szubinie.

 
II. Opłaty:
 

Przyjęcie „Wniosku o sfinansowanie usunięcia wyrobów zawierających azbest” nie podlega opłacie skarbowej.
III. Przewidywany termin załatwienia sprawy:
 
Termin składania wniosku do 15 lutego.
Przewiduje się, iż termin odbioru  wyrobu zawierającego azbest nastąpi w okresie od VI-IX.

 
   
IV. Sposób załatwienia sprawy:
 

Tryb rozpoznania wniosku określa Zarządzenie Nr 0050.1.2.2014 Burmistrza Szubina  z dnia 9 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu realizowania zadań zgodnych z programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szubin".

 

Program jest realizowany w cyklach rocznych. Jest dofinansowywany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
Pozytywna weryfikacja wniosku będzie podstawą do zawarcia umowy pomiędzy Gminą Szubin a Wnioskodawcą.
Wnioskodawca, który zakwalifikuje się do Programu objęty będzie zakresem realizacji prac polegających na demontażu, transporcie i utylizacji azbestu.
Wnioski są rozpatrywane według kolejności ich złożenia w tut. Urzędzie (pierwszeństwo przysługuje osobom fizycznym ujętym w „Programie usuwania wyrobów zawierających azbest oraz podmiotom ujętym w Wojewódzkiej Bazie Wyrobów i Odpadów Zawierających Azbest - WBDA).

 
V. Komórka odpowiedzialna:  
 
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
Referat Rolnictwa i Gospodarki Wodnej
biuro nr 4, tel. (052) 39-10-783 lub (052) 39-10-700 (centrala)
poniedziałek, środa, czwartek: godz. 7:30 – 15:30,
wtorek: godz. 7:30 – 17:30, piątek: godz. 7:30 – 13:30
 

 
VI. Tryb odwoławczy:

 
Nie przysługuje.
 

 
VII. Podstawa prawna:  

 

 • Zarządzenie Nr 0050.1.2.2014 Burmistrza Szubina  z dnia 9 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu realizowania zadań zgodnych z programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szubin";
 • Uchwała Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą: „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu lata 2009–2032”;
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest;
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest;
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.

 
VIII. Uwagi:  
 

Uczestnik Programu obowiązany jest we własnym zakresie zgłosić prace polegające na demontażu wyrobów zawierających azbest do Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią -Wydział Architektury i Budownictwa lub uzyskać pozwolenie na budowę/rozbiórkę obiektu.
Wyroby zawierające azbest mogą być wykorzystywane w sposób niestwarzający zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi w terminie do dnia 31 grudnia 2032r. Dopuszcza się bezterminowe wykorzystywanie odpowiednio zabezpieczonych dróg utwardzonych odpadami azbestowymi oraz pozostawienie w ziemi wyłączonych z użytkowania instalacji zawierających rury azbestowo-cementowe.

Załączniki

Powiadom znajomego