W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Szubinie
ul. Kcyńska 12
89-200 Szubin

tel. centrala (+48) 523910700
tel. BOK (+48) 523910701
fax (+48) 52 384 80 71

e-mail: um@szubin.pl
serwis gminy Szubin: www.szubin.pl

Regon: 000526802
NIP: 5621004534

Elektroniczna Skrzynka Podawcza - przejdź

Zawarcie małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnoprawnymi

I. Wymagane dokumenty:

 1. Do wglądu: dokumenty tożsamości narzeczonych lub paszporty.
 2. Nieletnie kobiety przedkładają prawomocne postanowienie sądu, zezwalające na zawarcie małżeństwa.
 3. Dotyczy cudzoziemców:

  - dokument tożsamości - dowód osobisty lub paszport oraz karta pobytu, jeżeli została wydana;

  - odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem wykonanym przez: tłumacza przysięgłego wpisanego na listę przy Ministrze Sprawiedliwości, konsula lub tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich UE lub EOG; Jeżeli cudzoziemiec pozostawał uprzednio w związku małżeńskim - odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa, jeżeli na podstawie pozostałych składanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa;

  - zaświadczenie stwierdzające możność zawarcia małżeństwa zgodnie ze swoim prawem ojczystym wraz z tłumaczeniem wykonanym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę przy Ministrze Sprawiedliwości, konsula lub tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich UE lub EOG. Jeżeli cudzoziemiec nie może przedłożyć zaświadczenia (np. jego kraj nie wydaje takich dokumentów) winien przedłożyć postanowienie o zwolnieniu z obowiązku przedłożenia w/w dokumentu. Takie postanowienie wydają Sądy Rejonowe w drodze postępowania nieprocesowego na wniosek cudzoziemca
 4. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.


Od 01 marca 2015 r. weszła w życie nowa ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego, zgodnie z którą do załatwienia spraw nie ma obowiązku składania odpisów aktów stanu cywilnego sporządzonych na terenie kraju, bowiem pozyskują je we własnym zakresie urzędy stanu cywilnego.
 
II. Opłaty: 84 zł – opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa. Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Szubinie lub bezpośrednio w kasie Banku Spółdzielczego mieszczącej się w budynku Urzędu. Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Szubinie znajduje się numer konta bankowego.

III. Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Stanu Cywilnego w Szubinie
ul. Kcyńska 34
89-200 Szubin
tel. (052) 391-07-25 lub (052) 391-07-00 (centrala)
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30
                  wtorek od godz. 7:30 – 17:30

IV. Termin załatwienia sprawy:
Akt małżeństwa zostanie sporządzony najpóźniej dzień po dostarczeniu przez duchownego zaświadczenia o zawarciu małżeństwa.

 


V. Tryb odwoławczy:
Do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy wydania zaświadczenia lub sporządzenia aktu małżeństwa zawartego przed duchownym.

VI. Uwagi:

 1. Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński obowiązane są do złożenia pisemnego zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa. Zapewnienie musi być złożone przed kierownikiem USC miejsca zamieszkania jednej z osób, a za granicą przed polskim konsulem. Cudzoziemiec nie znający języka polskiego składa przedmiotowe zapewnienie w obecności tłumacza przysięgłego.
 2. Narzeczeni chcący, by zawierane przez nich małżeństwo wyznaniowe wywierało skutki w prawie polskim, muszą złożyć duchownemu zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Zaświadczenie wydaje się na podstawie złożonych aktów stanu cywilnego i zapewnień, o których mowa wyżej. Jego ważność opatrzona jest terminem 6 miesięcy. Po upływie tego terminu zaświadczenie traci moc.
 3. Duchowny przekazuje do urzędu stanu cywilnego w terminie 5 dni od zawarcia małżeństwa zaświadczenie zawarcia małżeństwa i zaświadczenie wydane przez kierownika urzędu stanu cywilnego, na podstawie którego sporządza się akt małżeństwa.
 4. Ustalenie nazwiska. Na pierwszej wizycie w urzędzie narzeczeni wstępnie deklarują, jakie nazwisko będą nosić po ślubie i jakie nazwisko otrzymają ich dzieci. Decyzję można zmienić do dnia zawarcia małżeństwa.

Polskie prawo udostępnia poniższe możliwości dla małżonków:

- małżonkowie mogą nosić wspólne nazwisko będące dotychczasowym nazwiskiem jednego z nich,
- każdy z małżonków może zachować swoje dotychczasowe nazwisko,
- dodać nazwisko małżonka do swojego obecnego nazwiska. Nazwisko utworzone w wyniku połączenia nie może składać się z więcej niż dwóch członów.


oraz dla dzieci, jeśli rodzice będą nosili różne nazwiska:

nazwisko jednego z rodziców,
nazwisko łączone z nazwisk obu rodziców,

oraz dla dzieci, jeśli rodzice będą nosili różne nazwiska:

 • nazwisko jednego z rodziców,
 • nazwisko łączone z nazwisk obu rodziców.

VII. Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1378, 1615).
 2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2809).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2023 r.
  poz. 2111).

      klauzula informacyjna RODO

Załączniki

Powiadom znajomego