W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Szubinie
ul. Kcyńska 12
89-200 Szubin

tel. centrala (+48) 523910700
tel. BOK (+48) 523910701
fax (+48) 52 384 80 71

e-mail: um@szubin.pl
serwis gminy Szubin: www.szubin.pl

Regon: 000526802
NIP: 5621004534

Elektroniczna Skrzynka Podawcza - przejdź

Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego

I. Wymagane dokumenty:

 1. Nieletnie kobiety, które skończyły 16 lat załączają prawomocne postanowienie sądu, zezwalające na zawarcie małżeństwa.
 2. Dotyczy cudzoziemców:

  - dokument tożsamości - dowód osobisty lub paszport oraz karta pobytu, jeżeli została wydana;

  - odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem wykonanym przez: tłumacza przysięgłego wpisanego na listę przy Ministrze Sprawiedliwości, konsula lub tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich UE lub EOG; Jeżeli cudzoziemiec pozostawał uprzednio w związku małżeńskim - odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa, jeżeli na podstawie pozostałych składanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa;

  - zaświadczenie stwierdzające możność zawarcia małżeństwa zgodnie ze swoim prawem ojczystym wraz z tłumaczeniem wykonanym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę przy Ministrze Sprawiedliwości, konsula lub tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich UE lub EOG. Jeżeli cudzoziemiec nie może przedłożyć zaświadczenia (np. jego kraj nie wydaje takich dokumentów) winien przedłożyć postanowienie o zwolnieniu z obowiązku przedłożenia w/w dokumentu. Takie postanowienie wydają Sądy Rejonowe w drodze postępowania nieprocesowego na wniosek cudzoziemca
 3. Gdy małżeństwo ma być zawarte przez pełnomocnika należy dodatkowo załączyć:
  a. prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika,
  b. pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński, sporządzone na piśmie z podpisem poświadczonym notarialnie.
 4. Do wglądu: dokumenty tożsamości narzeczonych.
 5. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.

II. Opłaty:

 • 84 zł – opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa
 • 1000 zł - zawarcie małżeństwa poza USC.

Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Szubinie lub bezpośrednio w kasie Banku Spółdzielczego mieszczącej się w budynku Urzędu. Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Szubinie znajduje się numer konta bankowego.

III. Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Stanu Cywilnego w Szubinie
ul. Kcyńska 34
89-200 Szubin
tel. (052) 391-07-25 lub (052) 391-07-00 (centrala)
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30
               wtorek od godz. 7:30 – 17:30

IV. Termin odpowiedzi:
Akt małżeństwa zostaje sporządzony niezwłocznie po zawarciu małżeństwa, najpóźniej w następnym dniu roboczym.

V. Tryb odwoławczy:
Do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.

VI .Uwagi:

 1. Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński obowiązane są do złożenia pisemnego zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa. Zapewnienie może być złożone przed każdym Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w kraju, a za granicą przed polskim konsulem. Cudzoziemiec nie znający języka polskiego składa przedmiotowe zapewnienie w obecności tłumacza. Zapewnienie jest ważne przez okres 6 miesięcy od daty jego złożenia przez obie osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo.
 2. Mężczyzna i kobieta zamierzający wstąpić w związek małżeński muszą mieć ukończone 18 lat. Z ważnych względów sąd opiekuńczy może zezwolić na zwarcie małżeństwa kobiecie która ukończyła 16 lat.
 3. Termin ślubu ustala się z Kierownikiem USC.
 4. W dniu zawarcia związku małżeńskiego narzeczeni oraz pełnoletni świadkowie przedstawiają dokumenty tożsamości. Jeżeli chociaż jedna z w/w osób nie zna języka polskiego, małżeństwo zawierane jest przy współudziale tłumacza przysięgłego.
 5. Ustalenie nazwiska

Na pierwszej wizycie w urzędzie narzeczeni wstępnie deklarują, jakie nazwisko będą nosić po ślubie i jakie nazwisko otrzymają ich dzieci. Decyzję można zmienić do dnia zawarcia małżeństwa.

Polskie prawo udostępnia poniższe możliwości dla małżonków:

 • małżonkowie mogą nosić wspólne nazwisko będące dotychczasowym nazwiskiem jednego z nich,
 • każdy z małżonków może zachować swoje dotychczasowe nazwisko,
 • dodać nazwisko małżonka do swojego obecnego nazwiska. Nazwisko utworzone w wyniku połączenia nie może składać się z więcej niż dwóch członów.

Oraz dla dzieci, jeśli rodzice będą nosili różne nazwiska:

 • nazwisko jednego z rodziców,
 • nazwisko łączone z nazwisk obu rodziców.

VII. Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1378, 1615).
 2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2809).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2023 r.
  poz. 2111).

      klauzula informacyjna RODO

Załączniki

Powiadom znajomego