W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Szubinie
ul. Kcyńska 12
89-200 Szubin

tel. centrala (+48) 523910700
tel. BOK (+48) 523910701
fax (+48) 52 384 80 71

e-mail: um@szubin.pl
serwis gminy Szubin: www.szubin.pl

Regon: 000526802
NIP: 5621004534

Elektroniczna Skrzynka Podawcza - przejdź

Stypendium naukowe/sportowe/artystyczne

Stypendium przyznaje się za:
1) wybitne wyniki w nauce uczniom szkół podstawowych;
2) wybitne osiągnięcia sportowe lub artystyczne uczniom szkół podstawowych.
Adresatami  programu są uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych pobierający naukę na terenie Gminy Szubin bez względu na miejsce zamieszkania.
Stypendium przyznaje się jednorazowo i nie ma ono charakteru socjalnego.

Wysokość jednorazowego stypendium nie może przekroczyć 1 200,00 zł dla ucznia, a w przypadku
osiągnięć zespołowych stypendium nie może przekroczyć 2 400,00 zł.

Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce przysługuje raz w roku uczniom, o których mowa w § 2 pkt 1, którzy są finalistami lub laureatami wojewódzkich konkursów, olimpiad przedmiotowych lub finalistami ogólnopolskich konkursów, olimpiad przedmiotowych organizowanych zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. 2002 nr 13 poz. 125 z późn. zm).

Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe przysługuje raz w roku
uczniom, o których mowa w § 2 pkt 2, którzy:
1) zdobyli medal w mistrzostwach Polski juniorów młodszych, młodzików w dyscyplinach sportowych zaliczanych do systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w Polsce albo,
2) zostali powołani przez Polski Związek Sportowy do reprezentacji kraju we wszystkich kategoriach młodzieżowych albo,
3) w dyscyplinach olimpijskich w kategorii junior młodszy, młodzik zajęli miejsca od I do VI
w Mistrzostwach Polski.

Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne przysługuje raz w roku
uczniom, o których mowa w § 2 pkt 2, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
1) uzyskali czołowe miejsca (I, II, III) w konkursach, przeglądach i festiwalach szczebla międzynarodowego, krajowego lub ponad wojewódzkiego;
2) są autorami wydarzeń artystycznych rozumianych jako występ, pokaz, prezentacja, wernisaż, koncert itp.;
3) dorobek określony w pkt 2 poparty powinien być recenzją znanej osobistości ze środowiska artystycznego lub uzyskać pozytywne recenzje w mediach ogólnokrajowych.

I. Wymagane dokumenty:

Wnioski o stypendium należy składać w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim w Szubinie
w terminie:
1) 30 dni po uzyskaniu osiągnięcia określonego w § 7  uchwały;
2) najpóźniej do końca stycznia roku następnego po uzyskaniu osiągnięcia określonego w § 8 i § 9 uchwały.
Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać:
1) imię i nazwisko stypendysty;
2) datę i miejsce urodzenia;
3) nazwę szkoły oraz klasę;
4) nazwę klubu sportowego, uprawianą dyscyplinę sportową, konkurencję - w przypadku stypendium sportowego;
5) ocenę z zachowania ucznia - w przypadku stypendium naukowego;
6) wyszczególnienie osiągnięć ubiegającego się o stypendium za dany rok;
7) opinię dyrektora szkoły/trenera;
8) wykaz załączników;
9) oświadczenie ubiegającego się o stypendium sportowe, że nie ma podpisanego kontraktu zawodniczego lub zawodowego z klubem, sponsorem lub związkiem sportowym gwarantującego stałe wynagrodzenie i że przedstawione dane są prawdziwe.

Do wniosku o stypendium należy dołączyć potwierdzone kopie dokumentów świadczących o szczególnych wynikach w nauce, osiągnięciach sportowych i artystycznych.

Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 
II. Opłaty:

Złożenie wniosku jest bezpłatne.

III. Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Wnioski rozpatrywane będą w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku przez wnioskodawcę.

IV. Sposób załatwienia sprawy:
 
Pisemne zawiadomienie o sposobie rozpatrzenia wniosku wraz z uzasadnieniem (doręczenie przez operatora pocztowego lub  za pomocą środków komunikacji elektronicznej).


V. Komórka odpowiedzialna:

 
Urząd Miejski w Szubinie
Wydział Edukacji Sportu i Rekreacji
Referat Obsługi Oświaty
ul. Kcyńska 12, tel. 52 391 07 68
poniedziałek od 7:30 do 15:30 wtorek od 7:30 do 17:30 od środy do piątku w godz. 7:30 - 15:30.
 
VI. Tryb odwoławczy:

Postępowanie jednoinstancyjne. Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

VII. Podstawa prawna:
 
Art. 90t ust. 4 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 58)
Uchwała nr XXXII/282/21 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży pobierających naukę w szkołach podstawowych na terenie Gminy Szubin
Uchwała nr XXXIII/294/21 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów

VIII. Uwagi:   
-

 

Załączniki

Wzór wniosku pdf, 129 kB

Powiadom znajomego