W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Szubinie
ul. Kcyńska 12
89-200 Szubin

tel. centrala (+48) 523910700
tel. BOK (+48) 523910701
fax (+48) 52 384 80 71

e-mail: um@szubin.pl
serwis gminy Szubin: www.szubin.pl

Regon: 000526802
NIP: 5621004534

Elektroniczna Skrzynka Podawcza - przejdź

Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy


Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
 
I. Wymagane dokumenty:
 • Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
Wniosek powinien zawierać:
 • imię i nazwisko, adres, (fakultatywnie numer telefonu kontaktowego) oraz podpis osoby   składającej wniosek;
 • oświadczenie strony, na rzecz której decyzja została wydana, o wyrażeniu zgody na przeniesienie tej decyzji na rzecz innego podmiotu;
 • oświadczenie strony, na rzecz której zostanie przeniesiona decyzja, o przyjęciu wszystkich warunków zawartych w decyzji;
 • dowód zapłaty opłaty skarbowej;
 • ewentualne pisemne upoważnienie (pełnomocnictwo) udzielone osobie działającej w imieniu inwestora;
 •  Obowiązek informacyjny  
Wniosek można złożyć:
 • osobiście, w Biurze Obsługi Klienta, pokój nr 12, w Urzędzie Miejskim w Szubinie
 • w formie pisemnej: pocztą przesyłając na adres Urząd Miejski w Szubinie ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin;
 • w formie dokumentu elektronicznego potwierdzonego przez wnoszącego podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym na ESP – adres: /63hqiye23j/skrytka;
II. Opłaty:
 • 56 zł – opłata skarbowa za przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby,
 • 17zł - w przypadku pełnomocnictwa /upoważnienia /prokury (nie dotyczy jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu);
 • Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać: przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Szubinie nr 73 8164 0001 0000 0505 2000 0024 lub bezpośrednio w kasie Banku Spółdzielczego mieszczącej się w budynku Urzędu;
 • W przypadku korzystania z internetowej obsługi bankowej należy dostarczyć wydrukowane potwierdzenie złożenia przelewu;
III. Przewidywany termin załatwienia sprawy:
 •   do 30 dni, od dnia złożenia kompletnego wniosku; 
IV. Sposób załatwienia sprawy:
 •  DECYZJA, wydana na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2001r. poz. 735 ze zm.)
V. Komórka odpowiedzialna:  
 •  Wydział Gospodarki Przestrzennej - Referat Zagospodarowania Przestrzennego, biuro nr 9, tel. (52) 39-10-779, (52) 39-10-769,  lub (52) 39-10-700 (centrala)
VI. Tryb odwoławczy:
 • Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, które należy wnieść za pośrednictwem Burmistrza Szubina, w terminie 14 dni od daty doręczenia;
 • Zgodnie z art. 127a § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję;
 • Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Wobec powyższego zrzeczenie się przez stronę postępowania prawa do wniesienia odwołania skutkuje brakiem możliwości zaskarżenia takiej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego;
VII. Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 503);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 ze zm.);
  VIII. Uwagi:  
 
 
 
 

Załączniki

Powiadom znajomego