W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Szubinie
ul. Kcyńska 12
89-200 Szubin

tel. centrala (+48) 523910700
tel. BOK (+48) 523910701
fax (+48) 52 384 80 71

e-mail: um@szubin.pl
serwis gminy Szubin: www.szubin.pl

Regon: 000526802
NIP: 5621004534

Elektroniczna Skrzynka Podawcza - przejdź

Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu


Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
 

I. Wymagane dokumenty:
Od dnia 3 stycznia 2022 r., zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy (Dz.U. z 2021 r. poz. 2462) obowiązuje nowy  wzór formularza wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.  Wnioski przyjmowane będą wyłącznie na określonym wzorze formularza.
 • Wniosek o  ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy
  Wniosek powinien zawierać:
 • mapę zasadniczą lub, w przypadku jej braku, mapę ewidencyjną, pochodzące z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujące teren, którego wniosek dotyczy, wraz z obszarem, na który inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000, w postaci: elektronicznej - w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych albo papierowej, Ø  określenie granic terenu objętego wnioskiem,  jeśli teren inwestycji stanowi część działki ewidencyjnej lub działek ewidencyjnych, przedstawione w formie graficznej,
 • charakterystykę inwestycji, obejmującą: 
 • określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów,
 • określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych oraz powierzchni terenu podlegającej przekształceniu przedstawione w formie opisowej i graficznej,
 • określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko,
 • w przypadku lokalizacji składowiska odpadów: 
  • docelową rzędną składowiska odpadów,
  • roczną i całkowitą ilość składowanych odpadów oraz rodzaje składowanych odpadów,
  • sposób gromadzenia, oczyszczania i odprowadzania ścieków, sposób gromadzenia, oczyszczania i wykorzystywania lub unieszkodliwiania gazu składowiskowego;
Ponadto, do wniosku należy dołączyć:
 • Dokumenty potwierdzające zapewnienie dostępu inwestycji do infrastruktury technicznej, w tym w zakresie dostaw energii i w zakresie dostaw wody oraz odbioru ścieków socjalno-bytowych – jeżeli istniejące uzbrojenie terenu  jest wystarczające dla zamierzenia inwestycyjnego, wystawione na wnioskodawcę,
 • Kopia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839),
 • Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa albo jego odpis, wypis lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem, (opłacone zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1923) – jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika, w przypadku pełnomocnictwa w wersji elektronicznej musi być ono podpisane elektronicznie przez osobę mocującą,
 • Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej – jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
 • Inne (w tym np. licencja mapy, dokumenty, które pozwolą na ocenę spełnienia warunku dostępu do drogi publicznej): …………………………………………………………………………………………………….
 •   obowiązek informacyjny

 

Wniosek można złożyć:
 • osobiście, w Biurze Obsługi Klienta, pokój nr 12, w Urzędzie Miejskim w Szubinie;
 • w formie pisemnej: pocztą przesyłając na adres Urząd Miejski w Szubinie ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin;
 • w formie dokumentu elektronicznego potwierdzonego przez wnoszącego podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym na ESP – adres: /63hqiye23j/skrytka;

II. Opłaty:

 • 598 zł - decyzja o ustaleniu warunków zabudowy lub decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (płatne z chwilą złożenia wniosku);
 • ZWOLNIENIE Z OPŁATY SKARBOWEJ -   przypadku wydania decyzji na wniosek właściciela lub użytkowania wieczystego terenu, którego wniosek dotyczy;
 • 17 zł - w przypadku złożenia pełnomocnictwa lub upoważnienia (nie dotyczy: jeżeli pełnomocnictwo lub upoważnienie udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub, gdy osoba składająca pełnomocnictwo lub upoważnienie przedstawi zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa);
 • W przypadku korzystania z internetowej obsługi bankowej należy dostarczyć wydrukowane potwierdzenie złożenia przelewu;

  III. Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1-2, w związku z a art. 51 ust. 2c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
 • decyzję w sprawie ustalenia warunków zabudowy wydaje się w terminie 90 dni, od dnia złożenia kompletnego wniosku o wydanie takiej decyzji;
 • decyzję o warunkach zabudowy dotyczącą obiektu budowlanego, o którym mowa w art.t. 1 pkt 1 a ustawy – Prawo budowlane (tj. wolnostojącego, nie więcej niż dwukondygnacyjnego budynku mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni zabudowy do 70m2, którego obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których został zaprojektowany, a budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora) – w terminie 21 dni, od dnia złożenia kompletnego wniosku o wydanie takiej decyzji;
Do powyższych terminów nie wlicza się: terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
Zgodnie z art. 51 ust. 2 i 2c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
 • decyzję w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego wydaje się w terminie 65 dni, od dnia złożenia kompletnego wniosku o wydanie takiej decyzji.
Do powyższego terminu nie wlicza się: terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
 

IV. Sposób załatwienia sprawy:  

 • Wydanie decyzji na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2001r. poz. 735 ze zm.)
 
V. Komórka odpowiedzialna:  
 • Wydział Gospodarki Przestrzennej - Referat Zagospodarowania Przestrzennego, biuro nr 9, tel. (52) 39-10-779, (52) 39-10-769,  lub (52) 39-10-700 (centrala)
VI. Tryb odwoławczy:
 • Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, które należy wnieść za pośrednictwem Burmistrza Szubina, w terminie 14 dni od daty doręczenia.
 • Zgodnie z art. 127a § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję,
 • Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Wobec powyższego zrzeczenie się przez stronę postępowania prawa do wniesienia odwołania skutkuje brakiem możliwości zaskarżenia takiej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

VII. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 503),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy (Dz.U. 2021 r. poz. 2462).

 
VIII. Uwagi:  
 
 
 
 
 

Załączniki

Powiadom znajomego