W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Szubinie
ul. Kcyńska 12
89-200 Szubin

tel. centrala (+48) 523910700
tel. BOK (+48) 523910701
fax (+48) 52 384 80 71

e-mail: um@szubin.pl
serwis gminy Szubin: www.szubin.pl

Regon: 000526802
NIP: 5621004534

Elektroniczna Skrzynka Podawcza - przejdź

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

I. Wymagane dokumenty:
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo:
Pobierz - wzór wniosku
 •   Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa):
Pobierz - wzór wniosku
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 % alkoholu:
Pobierz - wzór wniosku
 • Wniosek o likwidację punktu sprzedaży:
 • Obowiązek informacyjny:
 • Do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć następujące dokumenty:
 1. dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych, 
 2. pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, 
 3. decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz. U. z 2020, poz. 2021 ze zm.).
II. Opłaty za korzystanie z zezwoleń alkoholowych dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą:
 1. 525,00 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
 2. 525,00 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu /z wyjątkiem piwa/,
 3. 2100,00 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.
 • Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi się na rachunek gminy, przed wydaniem zezwolenia.
 • Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.
 • Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych. Wartość sprzedaży – to kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. W przypadku gdy wartość ta przekroczy: 
 1. 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa - przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim, 
 2. 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim, 
 3. 77.000zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu - przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.
 • Opłata o której mowa wyżej wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach : do 31 stycznia, 31 maja, 30 września danego roku kalendarzowego. Opłaty wnosi się na konto:
Urząd Miejski w Szubinie
73816400010000050520000024           
 • W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia:
 1. przed odbiorem, od dnia ważności zezwolenia do dnia 31 grudnia danego roku, 
 2. w roku utraty ważności zezwolenia: od dnia 1 stycznia danego roku do dnia jego ważności.
 • Jeżeli wartość sprzedaży, w roku poprzednim nie przekroczyła wskazanych wyżej wielkości opłata obliczana jest tak jak dla przedsiębiorców rozpoczynających sprzedaż napojów alkoholowych. 
III. Przewidywany termin załatwienia sprawy:
 • W terminie do 2 miesięcy.
 
IV. Sposób załatwienia sprawy:
 • Wypełniony i podpisany wniosek  należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Szubinie, ul. Kcyńska 12 – Biuro Obsługi Klienta, pok. nr 12.
 
V. Komórka odpowiedzialna:
 • Urząd Miejski w Szubinie, ul. Kcyńska 12
Referat Działalności Gospodarczej i Zarządzania Kryzysowego, pok. nr 13,  tel. (52) 391 07 48
poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. 7:30 – 15:30
wtorek od godz. 7:30 do godz. 17:30
 
VI. Tryb odwoławczy:
 • Na postanowienie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dotyczące zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Miejskiej w Szubinie przysługuje stronie zażalenie, które wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO) w Bydgoszczy za pośrednictwem tejże komisji, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.
 • Od  wydanej decyzji przysługuje stronie odwołanie do SKO w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Szubina, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
 
VII. Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2277 ze zm.), 
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.).
 
VIII. Dodatkowe informacje:
 • Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez burmistrza, właściwego ze względu na lokalizację punktu sprzedaży, po uzyskaniu pozytywnej opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy, wydanej w formie postanowienia, na które stronie służy zażalenie,
 • Zezwolenia alkoholowe  wydaje się na podstawie pisemnego wniosku przedsiębiorcy, oddzielnie na następujące rodzaje napojów alkoholowych:
 1. do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, 
 2. powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa), 
 3. powyżej 18% zawartości alkoholu.
 • Zezwolenia, o których mowa wyżej wydaje się na czas oznaczony, nie krótszy niż 4 lata w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i nie krótszy niż 2 lata w przypadku napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
 • Na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcom posiadającym już zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych mogą być wydawane jednorazowe zezwolenia.
 • Przedsiębiorcom, których działalność polega na organizacji przyjęć, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych mogą być wydawane na okres do dwóch lat.
 • Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży  jest:
 1. posiadanie zezwolenia, 
 2. wniesienie opłaty, 
 3. zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów  i  przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych, 
 4. w terminach do dnia 1 lutego, 1 czerwca, 1 października każdego roku kalendarzowego objętego zezwoleniem, okazanie przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych odpowiedniego dowodu potwierdzającego dokonanie opłaty, 
 5. posiadanie tytułu prawnego do korzystania z lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży, 
 6. wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu, 
 7. zgłaszanie organowi zezwalającemu zmian stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu,
 8. prowadzenie sprzedaży w punkcie sprzedaży spełniającym  wymogi określone przez radę gminy, 
 9. przestrzeganie innych zasad  i  warunków określonych przepisami prawa.
 
 • Zezwolenie cofa się w przypadku:
 1. nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad sprzedaży napojów alkoholowych, w tym:
      -  sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw;
      -  sprzedaży i podawania napojów alkoholowych z naruszeniem zakazów;
      -  nieprzestrzegania określonych w ustawie warunków sprzedaży napojów alkoholowych;
      -  powtarzającego się co najmniej dwukrotnie  w okresie 6 miesięcy, w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży,  gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia   organów powołanych do ochrony porządku publicznego,
      -  wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych  źródeł,
      -  przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży napojów alkoholowych,
      -  popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie,  
     -  orzeczenia, wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo wobec osoby  odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie, zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.
 • Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie, może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej  niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o jego cofnięciu. Zezwolenie alkoholowe wygasa w przypadku: 
 1. likwidacji punktu sprzedaży, 
 2. upływu terminu ważności zezwolenia, 
 3. zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży, 
 4. zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej, 
 5. niedopełnienia w terminach obowiązku:
        a) złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 111 ust. 4, lub
        b) dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016r. Poz. 487 ze zm.)
 •  W przypadku, o którym mowa w  pkt 5 lit. a, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 111 ust. 4, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w pkt 5 lit. a nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30 % opłaty określonej w art. 111 ust. 2.
 • W przypadku, o którym mowa w pkt 5 lit. b, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w pkt 5 lit. b nie wniesie raty opłaty określonej w art. 111 ust. 2 albo 5, powiększonej o 30 % tej opłaty.
 
 • Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło  z powodu niezłożenia oświadczenia lub niedokonania opłaty może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy  od dnia  wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.
 
 • Przedsiębiorcy podający lub sprzedający różne mieszaniny napojów alkoholowych  na podstawie posiadanych receptur, z wykorzystaniem napojów zawierających  powyżej 18%  alkoholu, są obowiązani do posiadania zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18%  alkoholu.
 
 • Przedsiębiorcom, których działalność polega na organizacji przyjęć, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych mogą być wydawane na okres do dwóch lat.
 • Opłatę pobiera się tak jak podana wyżej w haśle „opłaty za korzystanie z zezwoleń alkoholowych dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą” 
 
 • Na wniosek przedsiębiorcy, którego zezwolenie wygasło organ zezwalający  może wydać zezwolenie z określeniem terminu na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych. Termin  określony w zezwoleniu na wyprzedaż nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia zezwolenia.
 • Opłata za wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych  zapasów napojów alkoholowych, wnoszona na rachunek gminy wynosi:
 1. 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych  napojów zawierających  do 4,5% alkoholu oraz piwa;  
 2. 1,4% wartości  sprzedaży zinwentaryzowanych  napojów zawierających  powyżej  4,5%  do 18% alkoholu  ( z wyjątkiem piwa); 
 3. 2,7% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.
 
 • Przedsiębiorca, który otrzymał zezwolenie na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych  zapasów napojów alkoholowych , może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu ważności w/w  zezwolenia.   

Załączniki

Powiadom znajomego