W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Szubinie
ul. Kcyńska 12
89-200 Szubin

tel. centrala (+48) 523910700
tel. BOK (+48) 523910701
fax (+48) 52 384 80 71

e-mail: um@szubin.pl
serwis gminy Szubin: www.szubin.pl

Regon: 000526802
NIP: 5621004534

Elektroniczna Skrzynka Podawcza - przejdź

Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

I. Wymagane dokumenty:

CEIDG-1 - wypełniony wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wraz z załącznikami (wg potrzeby):

 • część CEIDG-MW, - część CEIDG - SC

 • część CEIDG-RD, - część CEIDG - PN

 • część CEIDG-RB,

 • CEIDG-POPR - formularz służy do dokonywania korekt w przypadku pomyłek przy wypełnianiu części wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

 • do wglądu dowód osobisty (lub paszport)osoby ubiegającej się o wpis do CEIDG.

 • pisemne pełnomocnictwo, w przypadku działania w imieniu przedsiębiorcy.

 • Obowiązek informacyjny

         Pobierz - obowiązek informacyjny

II. Opłaty:

 • Wnioski o wpis do CEIDG są wolne od opłat.

 • 17,00zł – opłata skarbowa za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, z wyjątkiem udzielenia pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

III. Przewidywany termin załatwienia sprawy:

 • W przypadku rejestracji działalności gospodarczej w CEIDG wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu wniosku do CEIDG, natomiast w przypadku rejestracji w gminie organ ewidencyjny wpisu dokonuje niezwłocznie po otrzymaniu podpisanego i poprawnie wypełnionego wniosku.

IV. Sposób załatwienia sprawy:

 • Jeżeli wniosek o wpis do CEIDG został złożony z wykorzystaniem formularza elektronicznego, o którym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, system teleinformatyczny CEIDG przesyła na wskazany w nim adres poczty elektronicznej urzędowe poświadczenie odbioru, o którym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 346 ze zm.) (do podpisu wniosku potrzebny jest podpis elektroniczny lub profil zaufany – informacje szczegółowe na: www.ceidg.gov.pl.).
 • Wniosek o wpis do CEIDG może być sporządzony w postaci papierowej z zachowaniem zakresu i układu danych określonych w formularzu elektronicznym, o którym mowa w art. 3 ust. 2 cyt. Ustawy, a następnie:                                             a) złożony w wybranym urzędzie gminy osobiście (opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy), wówczas organ gminy potwierdza tożsamość wnioskodawcy i potwierdza za pokwitowaniem przyjęcie wniosku, albo                   b) wysłany przesyłką rejestrowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada  2012 r. - Prawo pocztowe (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1041), na adres wybranego urzędu gminy (opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy poświadczonym przez notariusza).
 • Wpisem do CEIDG jest również wykreślenie albo zmiana wpisu. 
 • Wnioski CEIDG-1 można pobrać ze strony internetowej www.ceidg.gov.pl lub w gminie.

V. Komórka odpowiedzialna:

 • Urząd Miejski w Szubinie, ul. Kcyńska 12                                                     Referat Działalności Gospodarczej i Zarządzania Kryzysowego                                 Pokój nr 13, tel. (52) 391 07 48/42                                                              Poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. od 7:30 – 15:30,                        Wtorek od 7:30 do 17:30.

VI. Tryb odwoławczy:

 • Brak

VII. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 162)

 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę- Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dot. Działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2018 poz. 650)

 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorstw
  (tj. Dz. U. z 2018 poz. 648)

 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 2296)

 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych
  i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium RP
  (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1252)

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
  (tj. Dz. U z 2020 r., poz. 256 ze zm.).

VIII. Uwagi

 • Wniosek niepoprawny to wniosek:

 1. niezawierający danych podlegających wpisowi zgodnie z art. 5 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy lub

 2. zawierający dane podlegające wpisowi zgodnie z art 5, niezgodne z przepisami prawa lub

 3. dotyczący działalności nieobjętej przepisami ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców lub

 4. złożony przez osobę, wobec której prawomocnie orzeczono zakaz prowadzenia wszelkiej działalności gospodarczej, lub

 5. dotyczący osoby już wpisanej do CEIDG, lub

 6. wraz z którym nie złożono oświadczenia o których mowa w art. 7, lub

 7. niepodpisany lub

 8. złożony przez osobę nieuprawnioną, w tym osobę zagraniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych
  i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium RP, która nie posiada prawa wykonywania działalności gospodarczej na terytorium RP na podstawie przepisów odrębnych.

 

 • Przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o:

 1. Zmianę wpisu w CEIDG:

  – w terminie 7 dni od dnia zmiany danych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, z wyjątkiem danych w zakresie numeru PESEL, pkt 2, od 5-8, albo niezwłocznie, nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu zmiany danych, o których mowa w art. 58 ust. 2 pkt 18 i 19, lub

  - w przypadku zmiany danych, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1, od 3-5 i 16
  -powstałą po dniu jego dokonania;

 2. jego wykreślenie z CEIDG – w przypadku zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej lub przekształcenia przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 5 ust. 2 pkt 12;

 3. zmianę danych zawartych w żądaniach, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 1 i 2, nie podlegających wpisowi do CEIDG, w terminach określonych odrębnymi przepisami.

 4. Wznowienie wykonywania działalności gospodarczej – nie później niż w dniu wznowienia działalności.

 5. Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej.                                       Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej oraz wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następują na wniosek przedsiębiorcy, chyba że przepis odrębny stanowi inaczej. Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej i trwa do dnia wskazanego w tym wniosku albo we wniosku o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej albo do dnia ustanowienia zarządu sukcesyjnego.
 6. W przypadku wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników.

Załączniki

Powiadom znajomego