Zezwolenie na uprawę maku/konopi włóknistych

I. Wymagane dokumenty:
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na uprawę maku/konopi włóknistych; 
Pobierz wzór wniosku (16kB) word
 • Umowa kontraktacji zawartej z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku/konopi włóknistych;
 • Faktura zakupu materiału siewnego maku lub konopi włóknistych kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie wraz z etykietą z opakowań materiału siewnego tych roślin;
 • Zobowiązanie do przetworzenia konopi włóknistych we własnym zakresie na cele określone ustawą – w przypadku samodzielnego przetwarzania konopi włóknistych;
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej (oryginał lub uwierzytelniona kopia);W przypadku działania przez przedstawiciela należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania Wnioskodawcy (oryginał lub uwierzytelniona kopia);
Oświadczenie można złożyć:

 • w formie pisemnej: pocztą przesyłając na adres Urząd Miejski w Szubinie ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin lub faksem przesyłając na numer 52-384-80-71;
 • w formie dokumentu elektronicznego potwierdzonego przez wnoszącego podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym na ESP – adres: /63hqiye23j/skrytka;
 • osobiście, poprzez złożenie w Biurze Obsługi Klienta pokój nr 12 w Urzędzie Miejskim w Szubinie.

II. Opłaty:

30 zł za wydanie zezwolenia
Opłatę należy uiścić na konto Urzędu Miejskiego w Szubinie:
Bank Spółdzielczy w Szubinie, nr: 73 8164 0001 0000 0505 2000 0024


III. Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Dokumenty zostaną rozpatrzone bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca. Jeżeli sprawa nie zostanie rozpatrzona w ciągu miesiąca, składający oświadczenie zostanie poinformowany o przyczynie opóźnienia oraz nowym terminie załatwienia sprawy.
 

IV. Sposób załatwienia sprawy:  

Wydanie decyzji administracyjnej. 


V. Komórka odpowiedzialna:
 
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
Referat Rolnictwa i Gospodarki Wodnej
biuro nr 4, tel. (052) 39-10-783 lub (052) 39-10-700 (centrala)
poniedziałek, środa, czwartek: godz. 7:30 – 15:30,
wtorek: godz. 7:30 – 17:30, piątek: godz. 7:30 – 13:30


VI. Tryb odwoławczy:

Od wydanej decyzji Stronie przysługuje prawo wniesienia, za pośrednictwem Burmistrza Szubina, odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.


VII. Podstawa prawna:
 
 • art. 47 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020r., poz. 2050),
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020r., poz. 1546 ze zm.) – załącznik Część III pkt 29 ust. 1 ww. ustawy,
 • uchwała Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw – podejmowana corocznie.

VIII. Uwagi:  

Zgodnie z Art. 45. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 20200 r., poz. 2050)
 • Uprawa maku, z wyjątkiem maku niskomorfinowego, może być prowadzona wyłącznie na potrzeby przemysłu farmaceutycznego i nasiennictwa.
 • Uprawa maku niskomorfinowego może być prowadzona wyłącznie na cele spożywcze i nasiennictwa.
 • Uprawa konopi włóknistych może być prowadzona wyłącznie na potrzeby przemysłu włókienniczego, chemicznego, celulozowo-papierniczego, spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego, materiałów budowlanych oraz nasiennictwa.
Uprawa konopi innych niż wymienione powyżej jest zabroniona.


Zgodnie z art. 46 ww. ustawy:
 • Uprawa maku może być prowadzona na określonej powierzchni, w wyznaczonych rejonach, na podstawie zezwolenia na uprawę, przy zastosowaniu materiału siewnego kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie oraz dodatkowo umowy kontraktacji, zawartej z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku.
 • Uprawa konopi włóknistych może być prowadzona na określonej powierzchni, w wyznaczonych rejonach, na podstawie zezwolenia na uprawę, przy zastosowaniu materiału siewnego kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie oraz dodatkowo:
- umowy kontraktacji, zawartej z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych, lub

- zobowiązania do przetworzenia konopi włóknistych we własnym zakresie na cele określone w art. 45 ust. 3, składanego do marszałka województwa właściwego dla miejsca położenia uprawy, w terminie do 14 dni po dokonaniu ich wysiewu.

metryczka


Wytworzył: Iwona Kubiak (8 lutego 2021)
Opublikował: Iwona Kubiak (8 lutego 2021, 13:09:36)

Ostatnia zmiana: Iwona Kubiak (8 lutego 2021, 14:02:45)
Zmieniono: poprawa literówek

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 319