Ochrona środowiska, gospodarka odpadami komunalnymi, gospodarka wodno-ściekowa

Ochrona środowiska, gospodarka odpadami komunalnymi, gospodarka wodno-ściekowa

Dofinansowanie działań polegających na ochronie powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Szubin

I. Wymagane dokumenty:Wniosek o dofinansowanie działań polegających na ochronie powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Szubin, kserokopia tytułu prawnego (akt własności), kopia pozwolenia na [...]

Wniosek o sfinansowanie usunięcia wyrobów zawierających azbest

I. Wymagane dokumenty: Wniosek o sfinansowanie usunięcia wyrobów zawierających azbest; Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych;Informacja o wyrobach zawierających azbest;Ocena stanu i możliwości [...]

Informacja o wyrobach zawierających azbest

Informacja o wyrobach zawierających azbest I. Wymagane dokumenty:·   Informacja o wyrobach zawierających azbest;·   Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających [...]

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

I. Wymagane dokumenty:Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów składają OSOBY PRAWNE, FIRMY, PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄOryginał lub uwierzytelnioną kopię  pełnomocnictwa, jeżeli zgłaszający ustanowił pełnomocnika [...]

Zgłoszenie usunięcia drzew dla osób fizycznych

I. Wymagane dokumenty:ZGŁOSZENIE (dotyczy drzew/krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej)Oryginał lub [...]

Oświadczenie w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

I. Wymagane dokumenty:Oświadczenie podmiotu zobowiązanego do ponoszenia opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowejKopia tytułu prawnego – w przypadku, gdy prawo do dysponowania nieruchomością nie wynika [...]

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI składana przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy

I. Wymagane dokumenty: DeklaracjaDeklarację można złożyć: w formie pisemnej: pocztą przesyłając na adres Urząd Miejski w Szubinie ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin lub faksem przesyłając na numer 52-384-80-71; w formie dokumentu [...]

metryczka