Zadania i kompetencje Rady

Rada gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym w gminie.

1.

Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

2.

Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:


a)

uchwalanie statutu gminy,


b)

ustalanie wynagrodzenia burmistrza, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,


c)

powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu, oraz sekretarza gminy - na wniosek burmistrza,


d)

uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,


e)

uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,


f)

uchwalanie programów gospodarczych,


g)

ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,


h)

podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,


i)

podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:-

określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad burmistrz może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy,-

emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez burmistrza,-

zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,-

ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez burmistrza w roku budżetowym,-

zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy,-

tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,-

określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez burmistrza,-

tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,-

ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez burmistrza w roku budżetowym,


j)

określanie wysokości sumy, do której burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania,


k)

podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a ustawy o samorządzie gminnym,l)

podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,


ł)

podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,


m)

podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,


n)

nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,


o)

podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,


p)

stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.

3.

Rada gminy kontroluje działalność burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy; w tym celu powołuje komisję rewizyjną.


Podstawa
ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

metryczka


Wytworzył: Izabela Mężykowska (26 listopada 2018)
Opublikował: Michał Moniak (26 listopada 2018, 11:10:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2648