Skład Rady Miejskiej w Szubinie wybranej w dniu 12 listopada 2006r. na kadencję 2006-2010

1. Domżała Marek - Przewodniczący Rady Miejskiej w Szubinie
2. Kasprzak Remigiusz Jan - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Szubinie
3. Holec Krzysztof - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Szubinie
4. Adamczewska Hanna
5. Boruch Danuta Maria
6. Dittrich Elżbieta
7. Gajewski Marek
8. Katafiasz Elżbieta
9. Konowalski Kazimierz
10. Kornalewicz Marek
11. Krall Małgorzata Maria
12. Kont Kazimierz
13. Nowakowski Emil
14. Pianko Maria
15. Pilarski Zdzisław Józef
16. Rygielska Stanisława
17. Stachowiak Teresa
18. Szparag Jan
19. Szymański Marek
20. Wachowiak Tomasz
21. Wypych Stanisław


Rada gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym w gminie.

1.

Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

2.

Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:

a)

uchwalanie statutu gminy,

b)

ustalanie wynagrodzenia burmistrza, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,

c)

powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu, oraz sekretarza gminy - na wniosek burmistrza,

d)

uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,

e)

uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

f)

uchwalanie programów gospodarczych,

g)

ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,

h)

podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,

i)

podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:

-

określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad burmistrz może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy,

-

emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez burmistrza,

-

zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,

-

ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez burmistrza w roku budżetowym,

-

zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy,

-

tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,

-

określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez burmistrza,

-

tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,

-

ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez burmistrza w roku budżetowym,

j)

określanie wysokości sumy, do której burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania,

k)

podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a ustawy o samorządzie gminnym,

l)

podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,

ł)

podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,

m)

podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,

n)

nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,

o)

podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,

p)

stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.

3.

Rada gminy kontroluje działalność burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy; w tym celu powołuje komisję rewizyjną.

Podstawa
ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.
(tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

metryczka


Wytworzył: Michał Moniak (12 listopada 2006)
Opublikował: Michał Moniak (19 lipca 2007, 14:43:07)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (28 listopada 2018, 22:04:11)
Zmieniono: przeniesiono

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7786