Obowiązujące

Obowiązujące

Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Szubin na rok 2020.

Uchwała nr XV/135/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2019r.w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Szubin na rok 2018.Obowiązuje od 1 [...]

Roczny program współpracy Gminy Szubin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020

Uchwała nr XIV/120/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Szubin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 [...]

Strategia Rejonowej Biblioteki Publicznej w Szubinie

Uchwała nr VIII/67/19  Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 7 maja 2019w sprawie przyjęcia strategii Rejonowej Biblioteki Publicznej w Szubinie na lata 2019-2029. [...]

Program ochrony środowiska dla Gminy Szubin na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025

Uchwała nr V/41/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 7 lutego 2019w sprawie przyjęcia i realizacji „Programu ochrony środowiska dla Gminy Szubin na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025”. [...]

Gminny Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla gminy Szubin na lata 2019-2021

Uchwała nr V/42/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 7 lutego 2019w sprawie przyjęcia Gminnego Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla gminy Szubin na lata 2019-2021. [...]

Wieloletni program osłonowy dla Gminy Szubin w zakresie realizacji programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Uchwała nr IV/30/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 grudnia 2018w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego dla Gminy Szubin w zakresie realizacji programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 [...]

Program Miasto i Gmina Szubin Przyjazna Seniorom

Uchwała nr XLVIII/590/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 18 października 2018w sprawie przyjęcia Programu Miasto i Gmina Szubin Przyjazna Seniorom. [...]

Programu wspierania rodziny dla gminy Szubin na lata 2018-2020

Uchwała nr XXXIX/496/17Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 grudnia 2017 w sprawie przyjęcia Programu wspierania rodziny dla gminy Szubin na lata 2018-2020.Obowiązuje od 2018 do 2020r. [...]

Program "Szubińska Karta Seniora 60+"

Obowiązuje od 22 czerwca 2017r. [...]

Szubiński Program Rewitalizacji na lata 2016-2023.

Uchwała nr XXVIII/349/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia „Szubińskiego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2023” ze zmianami:- uchwała nr XLIV/548/18 z 14 czerwca 2018r.- obowiązuje od 2016r. do 2023r [...]

Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Szubin.

Uchwała nr XXVI/314/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Szubin na lata 2016-2019- obowiązuje od 2016r. do 2019r. [...]

Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Szubin.

Uchwała nr XXIV/298/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Szubin- obowiązuje od 2016r. - do - bezterminowo [...]

Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szubin.

Uchwała nr XXII/272/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia i realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szubin oraz zmiany:- uchwała nr VI/52/19 z 14 marca 2019r.- obowiązuje od 2016r. [...]

Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta i Gminy Szubin na lata 2014-2025

Uchwała nr LII/413/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 października 2014r. w sprawie przyjęcia „Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta i Gminy Szubin na lata 2014-2025"- obowiązuje od 2014r. do 2025r. [...]

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy

Uchwała nr LII/412/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 października 2014w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Szubin”- obowiązuje od 2014r. do 2020r. [...]

Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla terenu miasta i gminy Szubin.

Uchwała nr XXXIV/266/13 z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Szubin na lata 2013-2028- obowiązuje od 2013r. do 2028r.Aktualizacja [...]

Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Szubin.

Uchwała nr XXXI/241/13 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 14 marca 2013 w sprawie przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Szubin na lata 2013- 2032"- obowiązuje od 2013r. do 2032r. [...]

metryczka