Wydział Edukacji i Sportu

Wydział Edukacji i Sportu

Stypendium naukowe/sportowe/artystyczne

Zgodnie z Uchwałą nr XXIV/298/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Szubin oraz Uchwała nr XXVI/319/16 Rady Miejskiej w [...]

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Podstawa Prawna Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197, 2248, z 2020 r. poz. 374),Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. [...]

metryczka