GOSPODARKA ODPADAMI

GOSPODARKA ODPADAMI

Informacja o osiągniętych poziomach odzysku

  Gmina Szubin informuje, że w 2012r. w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi osiągnięto następujące poziomy: 45,26 % - osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do [...]

Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z Gminy Szubin

  Odpady komunale z terenu Gminy Szubin trafiają do Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych wyznaczonych w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami. Są to następujące instalacje wyznaczone dla regionu 5 Bydgoskiego: [...]

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

Podmiotem upoważnionym do odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych miasta i gminy Szubin jest Remondis Bydgoszcz Sp z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Inwalidów 45 (kod 85-749), na podstawie umowy podpisanej z Gminą [...]

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH– (PSZOK)

PSZOK JEST DOSTĘPNY DLA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW GMINY I MIASTA SZUBIN PODMIOT PROWADZĄCY: URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE UL. KCYŃSKA 12 89-200 SZUBIN LOKALIZACJA: SZUBIN UL. JANA PAWŁA II 21 (teren Gminnej [...]

metryczka