NOWY SYSTEM GOSPODAKI ODPADAMI

NOWY SYSTEM GOSPODAKI ODPADAMI

Analiza

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi dla Gminy Szubin za 2020 rok [...]

Informacja o osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu w 2020 roku

Gmina Szubin informuje, że w 2020 r. w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi osiągnięto następujące poziomy recyklingu:0,66 % - osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do [...]

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2021 roku Gmina Szubin

Harmonogram odbioru odpadów Gmina Szubin 2021 [...]

Informacja o osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu w 2019 roku

Gmina Szubin informuje, że w 2019 r. w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi osiągnięto następujące poziomy recyklingu:0,78 % - osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do [...]

Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych

Wykaz podmiotów zbierających odpady folii, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych:   1. AGRO – OPC Piotr Śliski       Izdby 5, 88-300 [...]

Informacja o osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu w 2018 roku

Gmina Szubin informuje, że w 2018r. w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi osiągnięto następujące poziomy recyklingu: 0,5 % - osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do [...]

Informacja o osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu w 2017 roku

Gmina Szubin informuje, że w 2017r. w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi osiągnięto następujące poziomy recyklingu: 0 % - osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do [...]

Informacja o osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu w 2016 roku

Gmina Szubin informuje, że w 2016r. w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi osiągnięto następujące poziomy: 0,010 % - osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do [...]

Podmiot odbierający odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych

   Urząd Miejski w Szubinie informuje, że podmiotem odbierającym odpady komunalne z terenu Gminy Szubin z nieruchomości zamieszkałych jest [...]

Informacja o osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu w 2015 roku

Gmina Szubin informuje, że w 2015r. w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi osiągnięto następujące poziomy: 0 % - osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do [...]

Informacja o osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu w 2014 roku

Gmina Szubin informuje, że w 2014r. w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi osiągnięto następujące poziomy: 18,46 % - osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do [...]

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

   Urząd Miejski w  Szubinie uprzejmie przypomina wszystkim mieszkańcom o funkcjonowaniu punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK):Podmiot prowadzący: Urząd Miejski w Szubinie, ul. Kcyńska 12Lokalizacja: Szubin, [...]

Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z gospodarstw domowych

Zużyty sprzęt RTV i AGD bezpłatnie możesz oddać  przy zakupie nowego sprzętu (zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy są obowiązani [...]

OSZCZĘDZANIE PRZEZ SEGREGOWANIE

Kierując się efektami analizy funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami dokonanej przez pracowników Urzędu Miejskiego w Szubinie oraz przedstawicieli firmy Remondis w sierpniu br., informujemy mieszkańców [...]

ZAKAZ PALENIA ODPADÓW W PIECACH DOMOWYCH CZĘŚĆ I

Kierując się chęcią przeciwdziałania niewłaściwym z punktu widzenia ochrony środowiska praktykom, a także mając na uwadze liczne zgłoszenia wpływające do Urzędu Miejskiego w Szubinie informujące o [...]

Informacja o osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu w 2013r.

  Gmina Szubin informuje, że w 2013r. w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi osiągnięto następujące poziomy: 12,05 % - osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do [...]

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2014 roku

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy i miasta Szubin w 2014 roku [...]

odbiór odpadów w okresie świąt

Pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Szubinie, chcąc zapewnić płynność procesu świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, w związku ze zbliżającym się [...]

Zasady dotyczące odbioru odpadów komunalnych z posesji

ZASADY DOTYCZĄCE ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z POSESJI W odpowiedzi na liczne zapytania mieszkańców gminy wpływające do tut. Urzędu, w celu usprawnienia procesu świadczenia usług w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów [...]

PUNKT ZBIÓRKI ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO POCHODZĄCEGO Z GOSPODARSTW DOMOWYCH

PODMIOT PROWADZĄCY: URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE UL. KCYŃSKA 12 89-200 SZUBIN LOKALIZACJA: SZUBIN TARGOWISKO MIEJSKIE („przy usytuowanym na placu budynku”) GODZINY OTWARCIA: OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU (Z [...]

Zasady segregacji odpadów

Selektywna zbiórka - czyli co gdzie wrzucać? [...]

Niezbędne informacje dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Szubin

Gmina Szubin z dniem 1 lipca 2013 r. przejmuje obowiązek zorganizowania odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy. Poniżej przedstawiamy Państwu niezbędne informacje dotyczące gospodarowania odpadami [...]

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – FORMA I TERMIN SKŁADANIA

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Szubinie pragną poinformować, iż w związku ze zbliżającym się terminem przejęcia przez Gminę Szubin obowiązku zorganizowania odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości, na której zamieszkują [...]

Kolejne uchwały podjęte w związku z nowym systemem gospodarki odpadami

Na grudniowej sesji Rady Miejskiej w Szubinie Radni podjęli 4 obowiązkowe uchwały w związku z wejściem w życie nowego systemu gospodarki odpadami. Są to następujące uchwały: nr XXVIII/209/12 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 19 [...]

ROZWIĄZANIE INDYWIDUALNYCH UMÓW Z FIRMĄ ODBIERAJĄCĄ ODPADY KOMUNALNE Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH OBOWIĄZKIEM ICH WŁAŚCICIELI

Zgodnie z ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2011, Nr 152, poz. 897 ze zm.), która weszła w życie w dniu 1 stycznia 2012 r., Gmina przejmuje od [...]

INFORMACJE DOTYCZĄCE WPROWADZENIA NOWEGO SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI

Jak powszechnie wiadomo, w dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2011, Nr 152, poz. 897 ze zm.), nakładająca na [...]

Podsumowanie ankiety w sprawie nowego systemu gospodarki odpadami w Gminie Szubin

W związku z wejściem w życie znowelizowanej ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach oraz przejęciem obowiązków dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi przez gminy od dnia 1 lipca 2013 roku, Urząd Miejski w Szubinie [...]

Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach! Nowy system gospodarki odpadami zacznie obowiązywać z dniem 1 lipca 2013 r.

Nowe zasady systemu gospodarki odpadami polegają na zapewnieniu czystości i porządku przez Gminę. Gmina z dniem 1 lipca 2013 r. będzie zobowiązana do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na której [...]

metryczka