2022 | 2021 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydanych postanowieniach w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.64.2021)


 
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
23.11.2021 r.

        
Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.), zawiadamia się o wydaniu postanowień w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym) dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym na terenie działek nr 1084, 1085, 1088, 1255/4 w miejscowości Szubin, przez:
 
1. PKP Polskie Koleje Państwowe S.A. – opinia znak: IZ13INSA.2133.1.239.2021.AT1.2 z dnia 19.11.2021r., (wpływ: 22.11.2021r.),
2. Dyrektora Zarządu Zlewni w Inowrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – postanowienie znak: BD.ZPU.1.611.1232.2021.IJ z dnia 18.11.2021r. (wpływ: 23.11.2021r.)
 
Na podstawie art. 10 Kpa zawiadamia się o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, pokój nr 9, w terminie 21 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 
Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa, możliwość przeglądania akt sprawy i wypowiedzenia się jest uprawnieniem strony i nie jest obowiązkowe.
BURMISTRZ

/-/ Mariusz Piotrkowski

metryczka


Wytworzył: Mariusz Piotrkowski (23 listopada 2021)
Opublikował: Agata Zarzycka (26 listopada 2021, 14:47:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 65