2022 | 2021 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu postanowienia dot. sprostowania oczywistej omyłki w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.51.2021)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 08.11.2021 r.

 
       Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 08.11.2021 r. przez Burmistrza Szubina postanowienia  znak: RZP.6733.51.2021 o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji Burmistrza Szubina Nr 66 z dnia 04.11.2021 r., znak: RZP.6733.51.2021 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym na terenie działek nr 48/4, 48/5, 48/10 w miejscowości Dąbrówka Słupska, poprzez:
 
            - zmianę błędnie wpisanego numeru decyzji:
-  z zapisu o treści „Decyzja nr 66”  
-  na zapis o treści „Decyzja nr 67”
 
         Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią postanowienia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu w terminie 21 dni, od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

BURMISTRZ

/-/ Mariusz Piotrkowski

metryczka


Wytworzył: Mariusz Piotrkowski (8 listopada 2021)
Opublikował: Agata Zarzycka (10 listopada 2021, 12:40:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 46