2022 | 2021 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydanych postanowieniach w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.58.2021)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
03.11.2021 r.
        
Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.), zawiadamia się o wydaniu postanowień w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym) dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na terenie działek nr 16/24, 16/10, 16/30, 36, 49/1, 49/2, 49/3, 49/4, 49/5, 49/6, 49/7, 49/8, 49/9, 49/10, 49/11 w miejscowości Kornelin, przez:
 
1. Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego – postanowienie znak: WIR.II.745.2.147.2021.JG z dnia 29.10.2021 r., (wpływ: 02.11.2021r.),
2.    Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – postanowienie znak: WU OZ.DB.ZAR.5151.45.26.2021.TZ z dnia 19.10.2021 r., (wpływ: 27.10.2021 r.)
 
Na podstawie art. 10 Kpa zawiadamia się o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, pokój nr 9, w terminie 21 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 
Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa, możliwość przeglądania akt sprawy i wypowiedzenia się jest uprawnieniem strony i nie jest obowiązkowe.


BURMISTRZ

/-/ Mariusz Piotrkowski


metryczka


Wytworzył: Mariusz Piotrkowski (3 listopada 2021)
Opublikował: Agata Zarzycka (4 listopada 2021, 15:04:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 64