2022 | 2021 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydanych postanowieniach w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.57.2021)


 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
25.10.2021 r.
        
Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.), zawiadamia się o wydaniu postanowień w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym) dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na terenie działek nr 371/20, 371/11, 371/2, 96/2, 371/25, 369/1, 360/1, 348, 806, 810, 358/11 w miejscowości Tur, przez:
 
1. Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – postanowienie znak: WUOZ.DB.ZAR.5151.45.25.2021.TZ z dnia 11.10.2021r., (wpływ: 15.10.2021r.),
2.  Dyrektora Zarządu Zlewni w Inowrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – postanowienie znak: BD.ZPU.1.611.1123.2021.IJ z dnia 21.10.2021r.
 
Na podstawie art. 10 Kpa zawiadamia się o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, pokój nr 9, w terminie 21 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 
Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa, możliwość przeglądania akt sprawy i wypowiedzenia się jest uprawnieniem strony i nie jest obowiązkowe.


z up. BURMISTRZA
Kierownik
Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
Wydział Gospodarki Przestrzennej

/-/ Joanna Matuszak

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (25 października 2021)
Opublikował: Agata Zarzycka (26 października 2021, 13:14:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 48