2022 | 2021 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydanych postanowieniach w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.47.2021)


 
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
01.10.2021 r.
        
Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.), zawiadamia się o wydaniu postanowień w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym) dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym na terenie działek nr 376/34, 376/7, 378, 376/6, 376/5, 376/4, 249, 375/3 w miejscowości Tur, przez:
 
1.Zarząd Dróg Powiatowych – postanowienie znak: ZDP.420.165/2021 z dnia 20.09.2021 r., (wpływ: 22.09.2021 r.),
2.Starostę Nakielskiego Wydział Architektury i Budownictwa– postanowienie znak: WWA.670.2.11.2021.EP z dnia 21.09.2021r., (wpływ: 24.09.2021 r.),
3.Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego – postanowienie znak:WIR.II.745.2.133.2021.JG z dnia 27.09.2021r., (wpływ: 01.10.2021r.),
4.Dyrektora Zarządu Zlewni w Inowrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – postanowienie znak: BD.ZPU.1.611.1036.2021.IJ z dnia 28.09.2021r., (wpływ: 01.10.2021r.)
 
Na podstawie art. 10 Kpa zawiadamia się o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, pokój nr 9, w terminie 21 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 
Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa, możliwość przeglądania akt sprawy i wypowiedzenia się jest uprawnieniem strony i nie jest obowiązkowe.


  z up. BURMISTRZA
Kierownik
Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
Wydział Gospodarki Przestrzennej

/-/ Joanna Matuszak

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (1 października 2021)
Opublikował: Agata Zarzycka (4 października 2021, 09:48:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 110