2022 | 2021 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydanych postanowieniach w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.50.2021)


 
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
28.09.2021 r.
        
Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.), zawiadamia się o wydaniu postanowień w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym) dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na terenie działek nr 234/20, 234/11 w miejscowości Małe Rudy, przez:
 
1.    Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad – postanowienie znak: O/BY.Z-3.4351.793.2021.AP z dnia 17.09.2021r., (wpływ: 20.09.2021 r.),
2.   Starostę Nakielskiego Wydział Architektury i Budownictwa – postanowienie znak: WWA.670.2.12.2021.EP z dnia 21.09.2021 r., (wpływ: 24.09.2021 r.),
3.    Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego – postanowienie znak: ZKPPT.7637.269.2021 z dnia 23.09.2021 r., (wpływ: 27.09.2021r.),
4.   Dyrektora Zarządu Zlewni w Inowrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – postanowienie znak: BD.ZPU.1.611.1030.2021.IJ z dnia 27.09.2021., (wpływ: 28.09.2021r.),
 
Na podstawie art. 10 Kpa zawiadamia się o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, pokój nr 9, w terminie 21 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 
Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa, możliwość przeglądania akt sprawy i wypowiedzenia się jest uprawnieniem strony i nie jest obowiązkowe.


BURMISTRZ

/-/ Mariusz Piotrkowski

metryczka


Wytworzył: Mariusz Piotrkowski (28 września 2021)
Opublikował: Agata Zarzycka (29 września 2021, 14:04:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 108