2022 | 2021 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydanych postanowieniach w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego(RZP.6733.43.2021)


 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
21.09.2021 r.
        
Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.), zawiadamia się o wydaniu postanowień w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym) dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym na terenie działek nr 395/4, 169/2, 395/1 w miejscowości Kornelin, przez:
 
1. Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego – postanowienie znak: WIR.II.745.2.121.2021.JB z dnia 09.09.2021 r., (wpływ: 15.09.2021 r.),
2.    Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – postanowienie znak: WU OZ.DB.ZAR.5151.45.23.2021.TZ z dnia 07.09.2021 r., (wpływ: 15.09.2021 r.)
 
 
Na podstawie art. 10 Kpa zawiadamia się o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, pokój nr 9, w terminie 21 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 
Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa, możliwość przeglądania akt sprawy i wypowiedzenia się jest uprawnieniem strony i nie jest obowiązkowe.
 

z up. BURMISTRZA
Kierownik
Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
Wydział Gospodarki Przestrzennej

/-/ Joanna Matuszak


metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (21 września 2021)
Opublikował: Agata Zarzycka (22 września 2021, 09:32:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 75