2022 | 2021 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina przed wydaniem decyzji w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.38.2021)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 17.08.2021 r.
 
Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.), zawiadamiam strony postępowania przed wydaniem decyzji w sprawie ustalenia w drodze decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym) polegającej na budowie sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV  wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na terenie działek nr 243/16, 243/27, 246/15, 246/17, 246/18, 246/19, 246/20, 246/21, 246/22, 246/23, 246/24, 246/25, 246/26, 246/27, 246/28, 246/29, 246/30, 246/31, 246/32, 246/33, 246/4, 310/4, 248/10, 266/2 w miejscowości Szkocja, o możliwości zapoznania się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, pokój nr 9, z zebranymi materiałami i dowodami oraz wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, w terminie 21 dni od dnia wywieszenia obwieszczenia.
 
Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa, możliwość przeglądania akt sprawy i wypowiedzenia się jest uprawnieniem strony i nie jest obowiązkowe.z up. BURMISTRZA
Dyrektor
Wydziału Gospodarki Przestrzennej

/-/ Zbigniew Behnke

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Behnke (17 sierpnia 2021)
Opublikował: Agata Zarzycka (17 sierpnia 2021, 14:36:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 124