2022 | 2021 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydanych postanowieniach w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego(RZP.6733.36.2021)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
16.08.2021 r.
        
Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.), zawiadamia się o wydaniu postanowień w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym) dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia na terenie działek nr 2167, 287, 288/4 w miejscowości Szubin oraz na terenie działek nr 102/5, 102/16 w miejscowości Wolwark, przez:
 
1.    Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Inowrocławiu – postanowienie znak: BD.ZPU.1.611.821.2021.JC z dnia 30.07.2021 r., (wpływ: 09.08.2021 r.)
 
Na podstawie art. 10 Kpa zawiadamia się o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, pokój nr 9, w terminie 21 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 
Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa, możliwość przeglądania akt sprawy i wypowiedzenia się jest uprawnieniem strony i nie jest obowiązkowe.


z up. BURMISTRZA
Dyrektor
Wydziału Gospodarki Przestrzennej

/-/ Zbigniew Behnke

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Behnke (16 sierpnia 2021)
Opublikował: Agata Zarzycka (17 sierpnia 2021, 11:04:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 142