2022 | 2021 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydanych postanowieniach w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego(RZP.6733.27.2021)


 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
09.07.2021 r.
        
Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741), zawiadamia się o wydaniu postanowień w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym) dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci kablowej elektroenergetycznej na terenie działek nr 299/3, 300/2, 155/5 w miejscowości Wąsosz, przez:
 
1.   Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska  – postanowienie znak: WST.612.1.288.2021.KMR z dnia 29.06.2021 r.
2.    Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – postanowienie znak: WUOZ.DB.WZN.5151.4.110.2021.AW. z dnia 05.07.2021 r., (wpływ: 08.07.2021 r.)
3.    Zarząd Dróg Powiatowych – postanowienie znak: ZDP.420.116/2021 z dnia 01.07.2021 r., (wpływ: 08.07.2021 r.)
 
 
Na podstawie art. 10 Kpa zawiadamia się o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, pokój nr 9, w terminie 21 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 
Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa, możliwość przeglądania akt sprawy i wypowiedzenia się jest uprawnieniem strony i nie jest obowiązkowe.


z up. BURMISTRZA
Dyrektor
Wydziału Gospodarki Przestrzennej


/-/ Zbigniew Behnke

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Behnke (9 lipca 2021)
Opublikował: Agata Zarzycka (12 lipca 2021, 14:51:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 111